دسته بندی استوریج

دسته بندی ارزهای استوریج

دسته بندی ارزهای دیجیتال

دسته بندی ارزهای استوریج
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%Ƀ ۰.۰۰۰۲۸۳۷۲$ ۱.۵۹ B$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۵۹BTT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۷۵۲۸۶۹۲ ۰۰.۱۰%۰.۳۸%۱.۲۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰$ ۷۳۰.۸۶ M$ ۲۲.۶۸ M۹۴۲.۶۹ T BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۷۹STX$ ۰.۳۱۷۶۳۲ ۱۰,۵۴۵۰.۰۸%۱.۸۳%۳.۶۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۰$ ۴۲۴.۶۵ M$ ۵.۰۴ M۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STX۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۹۶HOT$ ۰.۰۰۱۹۹۵ ۶۶۰.۳۳%۲.۵۹%۳.۲۸%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۰$ ۳۴۵.۸۷ M$ ۱۷.۴۶ M۱۷۳.۳۴ B HOTبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۰۳AR$ ۹.۲۶ ۳۰۷,۵۷۶۰.۱۷%۰.۲۳%۴.۰۳%Ƀ ۰.۰۰۰۴۸۴۲۰$ ۳۰۹.۳۸ M$ ۹.۵۱ M۳۳.۳۹ M AR۶۶.۰۰ M AR۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۳۶STORJ$ ۰.۴۴۲۸۸۹ ۱۴,۷۰۴۰.۳۴%۱.۴۷%۴.۷۱%Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۳۱۵$ ۱۸۲.۸۹ M$ ۷.۶۴ M۴۱۲.۹۴ M STORJبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۱۴۰SC$ ۰.۰۰۳۴۲۴ ۱۱۴۰.۱۶%۱.۳۰%۳.۵۷%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۸$ ۱۷۸.۳۲ M$ ۱.۴۵ M۵۲.۰۸ B SCبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۹۷PROM$ ۵.۴۹ ۱۸۲,۲۱۵۰.۰۰%۱.۲۰%۰.۵۹%Ƀ ۰.۰۰۰۲۸۶۸۵$ ۹۰.۲۸ M$ ۲.۵۶ M۱۶.۴۵ M PROMبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۶۱RIF$ ۰.۰۵۶۴۳ ۱,۸۷۳۰.۱۹%۱.۹۶%۱.۹۰%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۵$ ۵۱.۰۷ M$ ۳۰۵.۶۱ K۹۰۵.۰۹ M RIFبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۴۷۳BLZ$ ۰.۰۸۸۱۴۹ ۲,۹۲۷۰.۳۵%۱.۵۸%۹.۰۶%Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۶۱$ ۳۰.۰۶ M$ ۱۰.۶۴ M۳۴۱.۰۰ M BLZبی نهایت۰.۳۵" برابر "۰.۰۰%
۶۸۵SNM$ ۰.۲۹۷۹۷۴ ۹,۸۹۳۰.۹۴%۷.۷۵%۸.۷۵%Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۵۷$ ۱۳.۲۳ M$ ۳.۰۶ M۴۴.۴۰ M SNMبی نهایت۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%