ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱۰۰USTC$ ۰.۰۳۲۰۳۵ ۱,۰۴۵۶.۴۶%۰.۸۱%۷.۲۵%$ ۳۱۴.۴۶ M$ ۷۴.۲۰ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۲۴" برابر "
۳۳LUNC$ ۰.۰۰۰۲۶۷ ۹۱.۸۳%۳.۱۲%۶.۹۱%$ ۱.۶۴ B$ ۶۸۰.۲۷ M۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۷۲LDO$ ۱.۵۶ ۵۰,۷۸۰۱.۷۲%۸.۲۴%۱۳.۵۹%$ ۴۸۷.۳۳ M$ ۳۸.۸۹ M۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۰.۰۸" برابر "
۳۹CHZ$ ۰.۲۳۶۶۴۶ ۷,۷۱۷۱.۶۹%۹.۷۳%۴.۹۰%$ ۱.۴۲ B$ ۵۱۶.۲۰ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۳۶" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۲۷۲۳ ۱۳,۹۳۲۱.۶۴%۹.۸۲%۵.۷۴%$ ۲۱.۳۲ B$ ۲.۹۳ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۱۴" برابر "
۵۳KCS$ ۹.۰۸ ۲۹۶,۱۳۰۱.۶۲%۱.۹۱%۱.۵۸%$ ۸۹۳.۳۸ M$ ۳.۵۵ M۹۸.۳۸ M KCS۱۷۰.۱۲ M KCS۰.۰۰" برابر "
۶۶HNT$ ۴.۶۴ ۱۵۱,۲۹۵۱.۵۴%۰.۰۰%۰.۷۸%$ ۵۸۹.۴۲ M$ ۲۹.۷۱ M۱۲۷.۰۴ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۵" برابر "
۷۸STX$ ۰.۳۲۱۷۹۳ ۱۰,۴۹۴۱.۵۱%۳.۶۱%۲.۴۳%$ ۴۳۰.۰۳ M$ ۱۴.۴۷ M۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STX۰.۰۳" برابر "
۲۰LINK$ ۷.۹۷ ۲۵۹,۷۴۴۱.۴۷%۳.۰۱%۱۴.۷۸%$ ۳.۹۲ B$ ۹۷۷.۰۴ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۲۵" برابر "
۲۱LTC$ ۵۲.۴۷ ۱,۷۱۱,۰۶۲۱.۴۱%۴.۰۷%۰.۵۱%$ ۳.۷۴ B$ ۵۱۷.۴۳ M۷۱.۲۷ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۴" برابر "
۴۹AXS$ ۱۲.۱۵ ۳۹۶,۱۸۷۱.۳۷%۴.۴۴%۰.۳۶%$ ۱.۰۱ B$ ۶۹.۸۹ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۷" برابر "
۳۱FIL$ ۵.۷۲ ۱۸۶,۵۷۴۱.۳۴%۴.۹۴%۸.۲۰%$ ۱.۶۷ B$ ۲۳۵.۳۰ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۳۲ ۲۰۶,۱۹۱۱.۳۴%۵.۸۸%۰.۲۴%$ ۷.۰۹ B$ ۳۱۷.۷۹ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۶ ۱,۰۵۵,۳۲۲۱.۲۶%۶.۲۳%۲.۴۱%$ ۱۱.۴۸ B$ ۱.۱۴ B۳۵۴.۷۸ M SOLبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۷۳ ۱۵۴,۳۷۸۱.۲۶%۲.۰۱%۹.۵۸%$ ۶۶۲.۴۸ M$ ۵۶.۰۷ M۱۳۹.۹۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۸" برابر "
۹۵KSM$ ۴۱.۵۱ ۱,۳۵۳,۷۹۸۱.۲۴%۷.۳۱%۲.۰۷%$ ۳۵۱.۶۳ M$ ۳۵.۴۲ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۳۱۰۷۱ ۲۷,۱۰۱۱.۲۳%۵.۴۲%۱.۳۷%$ ۱.۲۵ B$ ۲۰۶.۹۸ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۷" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۱ ۵۲,۴۴۸۱.۲۳%۵.۳۸%۳.۱۰%$ ۱.۶۷ B$ ۶۱.۰۵ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۵BNB$ ۲۷۲.۰۵ ۸,۸۷۱,۵۹۸۱.۲۲%۴.۶۳%۱.۸۰%$ ۴۳.۸۹ B$ ۸۶۴.۱۳ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "
۶۸SNX$ ۲.۲۶ ۷۳,۵۷۷۱.۲۱%۵.۷۰%۳.۶۰%$ ۵۳۸.۱۲ M$ ۵۵.۷۲ M۲۳۸.۵۰ M SNX۲۹۱.۶۶ M SNX۰.۱۰" برابر "
۲۶CRO$ ۰.۱۰۹۵۷۷ ۳,۵۷۳۱.۱۸%۶.۱۵%۵.۶۱%$ ۲.۷۷ B$ ۳۶.۷۲ M۲۵.۲۶ B CRO۳۰.۲۶ B CRO۰.۰۱" برابر "
۷۱NEXO$ ۰.۸۸۰۸۳۱ ۲۸,۷۲۴۱.۱۶%۵.۵۸%۱.۵۰%$ ۴۹۳.۲۷ M$ ۱۲.۲۶ M۵۶۰.۰۰ M NEXO۱,۰۰۰.۰۰ M NEXO۰.۰۲" برابر "
۳۴APE$ ۵.۳۱ ۱۷۳,۱۵۷۱.۱۵%۶.۰۵%۵.۵۱%$ ۱.۶۳ B$ ۲۴۱.۶۶ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۵" برابر "
۵۵ZEC$ ۵۴.۳۱ ۱,۷۷۱,۲۰۱۱.۱۲%۹.۵۸%۱.۵۸%$ ۸۳۴.۳۷ M$ ۵۵.۹۷ M۱۵.۳۶ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۷" برابر "
۸۳RVN$ ۰.۰۳۵۲۴ ۱,۱۴۹۱.۰۸%۷.۳۴%۱۰.۹۲%$ ۴۱۲.۸۰ M$ ۴۲.۵۵ M۱۱.۷۱ B RVN۲۱.۰۰ B RVN۰.۱۰" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۷.۰۲ ۵۵۵,۰۶۸۱.۰۷%۵.۶۶%۱.۲۸%$ ۵.۰۴ B$ ۳۴۲.۴۳ M۲۹۵.۹۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۷" برابر "
۸۶LRC$ ۰.۲۹۱۷۴۱ ۹,۵۱۴۱.۰۷%۵.۰۷%۱.۳۰%$ ۳۸۸.۰۵ M$ ۴۶.۸۲ M۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC۰.۱۲" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۱۱ ۱۹۹,۱۱۴۱.۰۶%۶.۹۲%۱۳.۳۲%$ ۴.۶۵ B$ ۲۰۹.۶۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۵" برابر "
۳۵VET$ ۰.۰۲۲۲۸۸ ۷۲۷۱.۰۶%۵.۶۱%۰.۵۶%$ ۱.۶۲ B$ ۶۸.۴۸ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۴" برابر "
۶۷FTM$ ۰.۲۲۳۷۹۵ ۷,۲۹۸۱.۰۴%۴.۶۱%۰.۵۲%$ ۵۶۹.۵۶ M$ ۱۰۹.۲۸ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۹" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۳ ۴۹,۸۶۶۱.۰۳%۷.۸۷%۵.۲۵%$ ۵۰۵.۶۷ M$ ۵۱.۳۰ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۱۰" برابر "
۱BTC$ ۱۸,۸۱۳.۳۶ ۶۱۳,۵۰۳,۵۳۲۱.۰۲%۶.۹۰%۱.۰۰%$ ۳۶۰.۵۲ B$ ۵۶.۰۸ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۶" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۸۶ ۴۱۹,۴۰۸۱.۰۲%۱۰.۷۵%۸.۷۷%$ ۳.۶۸ B$ ۵۷۹.۵۴ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۱۶" برابر "
۶۱HT$ ۴.۳۸ ۱۴۲,۸۶۸۰.۹۸%۳.۰۴%۳.۸۲%$ ۶۷۱.۸۸ M$ ۱۶.۳۳ M۱۵۳.۳۶ M HT۵۰۰.۰۰ M HT۰.۰۲" برابر "
۲۵NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۴,۸۳۶۰.۹۷%۶.۳۸%۷.۴۰%$ ۲.۷۷ B$ ۲۳۳.۰۶ M۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۸" برابر "
۷۶DASH$ ۴۰.۵۳ ۱,۳۲۱,۸۴۵۰.۹۷%۵.۹۳%۰.۲۴%$ ۴۴۳.۲۳ M$ ۷۱.۵۲ M۱۰.۹۳ M DASH۱۸.۹۰ M DASH۰.۱۶" برابر "
۴۱XTZ$ ۱.۴۱ ۴۶,۰۴۶۰.۹۵%۶.۹۶%۲.۱۵%$ ۱.۲۹ B$ ۳۵.۶۳ M۹۱۰.۴۷ M XTZبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۷۳CRV$ ۰.۸۸۱۳۰۱ ۲۸,۷۳۹۰.۹۵%۸.۱۸%۵.۲۶%$ ۴۶۸.۴۸ M$ ۷۳.۵۵ M۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV۰.۱۶" برابر "
۴۲MANA$ ۰.۶۸۷۵۴ ۲۲,۴۲۱۰.۹۴%۳.۹۵%۲.۱۶%$ ۱.۲۸ B$ ۱۳۷.۷۰ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۷۵GT$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۱۸۰.۹۴%۲.۴۶%۰.۰۸%$ ۴۵۰.۲۵ M$ ۲.۵۷ M۱۰۸.۲۷ M GTبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۵۶XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۰.۹۳%۳.۰۹%۳.۶۵%$ ۷۶۹.۰۴ M$ ۲۰.۵۶ M۱۹.۱۸ T XEC۲۱.۰۰ T XEC۰.۰۳" برابر "
۶۵NEO$ ۸.۴۴ ۲۷۵,۱۳۰۰.۹۲%۸.۹۱%۱.۳۰%$ ۵۹۵.۱۳ M$ ۷۱.۱۴ M۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEO۰.۱۲" برابر "
۷۷BAT$ ۰.۲۹۳۶۶۸ ۹,۵۷۷۰.۹۲%۵.۰۲%۰.۶۲%$ ۴۳۹.۲۳ M$ ۳۹.۴۱ M۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۹" برابر "
۲۴FTT$ ۲۳.۱۹ ۷۵۶,۱۰۱۰.۹۱%۷.۰۸%۱.۱۴%$ ۳.۱۱ B$ ۹۲.۱۴ M۱۳۳.۹۸ M FTT۳۵۲.۱۷ M FTT۰.۰۳" برابر "
۷۴ENJ$ ۰.۴۵۱۸۴۸ ۱۴,۷۳۵۰.۹۱%۵.۳۶%۳.۴۹%$ ۴۵۱.۸۵ M$ ۴۶.۵۱ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۱۰" برابر "
۲۸XMR$ ۱۴۱.۷۲ ۴,۶۲۱,۶۲۸۰.۸۹%۶.۹۴%۰.۱۶%$ ۲.۵۸ B$ ۸۶.۳۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۵۹GRT$ ۰.۰۹۸۲۳۳ ۳,۲۰۳۰.۸۹%۵.۵۲%۱.۲۸%$ ۶۷۷.۸۱ M$ ۳۱.۵۵ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۵" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۷۵۹۷ ۱,۸۷۸۰.۸۸%۵.۱۱%۰.۰۲%$ ۱.۳۲ B$ ۴۴.۳۳ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۳" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۶.۲۷ ۱,۵۰۸,۸۷۸۰.۸۲%۳.۳۴%۲.۳۶%$ ۱.۰۹ B$ ۴۱.۵۷ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۴" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۳۸۱۶۹ ۱۱,۰۲۸۰.۸۱%۸.۱۰%۵.۸۹%$ ۲.۳۴ B$ ۲۰۷.۶۳ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۹" برابر "

ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱۰۰USTC$ ۰.۰۳۲۰۳۵ ۱,۰۴۵۶.۴۶%۰.۸۱%۷.۲۵%$ ۳۱۴.۴۶ M$ ۷۴.۲۰ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۲۴" برابر "
۳۳LUNC$ ۰.۰۰۰۲۶۷ ۹۱.۸۳%۳.۱۲%۶.۹۱%$ ۱.۶۴ B$ ۶۸۰.۲۷ M۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۷۲LDO$ ۱.۵۶ ۵۰,۷۸۰۱.۷۲%۸.۲۴%۱۳.۵۹%$ ۴۸۷.۳۳ M$ ۳۸.۸۹ M۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۰.۰۸" برابر "
۳۹CHZ$ ۰.۲۳۶۶۴۶ ۷,۷۱۷۱.۶۹%۹.۷۳%۴.۹۰%$ ۱.۴۲ B$ ۵۱۶.۲۰ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۳۶" برابر "
۶XRP$ ۰.۴۲۷۲۳ ۱۳,۹۳۲۱.۶۴%۹.۸۲%۵.۷۴%$ ۲۱.۳۲ B$ ۲.۹۳ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۱۴" برابر "
۵۳KCS$ ۹.۰۸ ۲۹۶,۱۳۰۱.۶۲%۱.۹۱%۱.۵۸%$ ۸۹۳.۳۸ M$ ۳.۵۵ M۹۸.۳۸ M KCS۱۷۰.۱۲ M KCS۰.۰۰" برابر "
۶۶HNT$ ۴.۶۴ ۱۵۱,۲۹۵۱.۵۴%۰.۰۰%۰.۷۸%$ ۵۸۹.۴۲ M$ ۲۹.۷۱ M۱۲۷.۰۴ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۵" برابر "
۷۸STX$ ۰.۳۲۱۷۹۳ ۱۰,۴۹۴۱.۵۱%۳.۶۱%۲.۴۳%$ ۴۳۰.۰۳ M$ ۱۴.۴۷ M۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STX۰.۰۳" برابر "
۲۰LINK$ ۷.۹۷ ۲۵۹,۷۴۴۱.۴۷%۳.۰۱%۱۴.۷۸%$ ۳.۹۲ B$ ۹۷۷.۰۴ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۲۵" برابر "
۲۱LTC$ ۵۲.۴۷ ۱,۷۱۱,۰۶۲۱.۴۱%۴.۰۷%۰.۵۱%$ ۳.۷۴ B$ ۵۱۷.۴۳ M۷۱.۲۷ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۴" برابر "
۴۹AXS$ ۱۲.۱۵ ۳۹۶,۱۸۷۱.۳۷%۴.۴۴%۰.۳۶%$ ۱.۰۱ B$ ۶۹.۸۹ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۷" برابر "
۳۱FIL$ ۵.۷۲ ۱۸۶,۵۷۴۱.۳۴%۴.۹۴%۸.۲۰%$ ۱.۶۷ B$ ۲۳۵.۳۰ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۳۲ ۲۰۶,۱۹۱۱.۳۴%۵.۸۸%۰.۲۴%$ ۷.۰۹ B$ ۳۱۷.۷۹ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۶ ۱,۰۵۵,۳۲۲۱.۲۶%۶.۲۳%۲.۴۱%$ ۱۱.۴۸ B$ ۱.۱۴ B۳۵۴.۷۸ M SOLبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۷۳ ۱۵۴,۳۷۸۱.۲۶%۲.۰۱%۹.۵۸%$ ۶۶۲.۴۸ M$ ۵۶.۰۷ M۱۳۹.۹۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۸" برابر "
۹۵KSM$ ۴۱.۵۱ ۱,۳۵۳,۷۹۸۱.۲۴%۷.۳۱%۲.۰۷%$ ۳۵۱.۶۳ M$ ۳۵.۴۲ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۳۱۰۷۱ ۲۷,۱۰۱۱.۲۳%۵.۴۲%۱.۳۷%$ ۱.۲۵ B$ ۲۰۶.۹۸ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۱۷" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۱ ۵۲,۴۴۸۱.۲۳%۵.۳۸%۳.۱۰%$ ۱.۶۷ B$ ۶۱.۰۵ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۵BNB$ ۲۷۲.۰۵ ۸,۸۷۱,۵۹۸۱.۲۲%۴.۶۳%۱.۸۰%$ ۴۳.۸۹ B$ ۸۶۴.۱۳ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "
۶۸SNX$ ۲.۲۶ ۷۳,۵۷۷۱.۲۱%۵.۷۰%۳.۶۰%$ ۵۳۸.۱۲ M$ ۵۵.۷۲ M۲۳۸.۵۰ M SNX۲۹۱.۶۶ M SNX۰.۱۰" برابر "
۲۶CRO$ ۰.۱۰۹۵۷۷ ۳,۵۷۳۱.۱۸%۶.۱۵%۵.۶۱%$ ۲.۷۷ B$ ۳۶.۷۲ M۲۵.۲۶ B CRO۳۰.۲۶ B CRO۰.۰۱" برابر "
۷۱NEXO$ ۰.۸۸۰۸۳۱ ۲۸,۷۲۴۱.۱۶%۵.۵۸%۱.۵۰%$ ۴۹۳.۲۷ M$ ۱۲.۲۶ M۵۶۰.۰۰ M NEXO۱,۰۰۰.۰۰ M NEXO۰.۰۲" برابر "
۳۴APE$ ۵.۳۱ ۱۷۳,۱۵۷۱.۱۵%۶.۰۵%۵.۵۱%$ ۱.۶۳ B$ ۲۴۱.۶۶ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۱۵" برابر "
۵۵ZEC$ ۵۴.۳۱ ۱,۷۷۱,۲۰۱۱.۱۲%۹.۵۸%۱.۵۸%$ ۸۳۴.۳۷ M$ ۵۵.۹۷ M۱۵.۳۶ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۷" برابر "
۸۳RVN$ ۰.۰۳۵۲۴ ۱,۱۴۹۱.۰۸%۷.۳۴%۱۰.۹۲%$ ۴۱۲.۸۰ M$ ۴۲.۵۵ M۱۱.۷۱ B RVN۲۱.۰۰ B RVN۰.۱۰" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۷.۰۲ ۵۵۵,۰۶۸۱.۰۷%۵.۶۶%۱.۲۸%$ ۵.۰۴ B$ ۳۴۲.۴۳ M۲۹۵.۹۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۷" برابر "
۸۶LRC$ ۰.۲۹۱۷۴۱ ۹,۵۱۴۱.۰۷%۵.۰۷%۱.۳۰%$ ۳۸۸.۰۵ M$ ۴۶.۸۲ M۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC۰.۱۲" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۱۱ ۱۹۹,۱۱۴۱.۰۶%۶.۹۲%۱۳.۳۲%$ ۴.۶۵ B$ ۲۰۹.۶۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۵" برابر "
۳۵VET$ ۰.۰۲۲۲۸۸ ۷۲۷۱.۰۶%۵.۶۱%۰.۵۶%$ ۱.۶۲ B$ ۶۸.۴۸ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۴" برابر "
۶۷FTM$ ۰.۲۲۳۷۹۵ ۷,۲۹۸۱.۰۴%۴.۶۱%۰.۵۲%$ ۵۶۹.۵۶ M$ ۱۰۹.۲۸ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۹" برابر "
۷۰RUNE$ ۱.۵۳ ۴۹,۸۶۶۱.۰۳%۷.۸۷%۵.۲۵%$ ۵۰۵.۶۷ M$ ۵۱.۳۰ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۱۰" برابر "
۱BTC$ ۱۸,۸۱۳.۳۶ ۶۱۳,۵۰۳,۵۳۲۱.۰۲%۶.۹۰%۱.۰۰%$ ۳۶۰.۵۲ B$ ۵۶.۰۸ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۱۶" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۸۶ ۴۱۹,۴۰۸۱.۰۲%۱۰.۷۵%۸.۷۷%$ ۳.۶۸ B$ ۵۷۹.۵۴ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۱۶" برابر "
۶۱HT$ ۴.۳۸ ۱۴۲,۸۶۸۰.۹۸%۳.۰۴%۳.۸۲%$ ۶۷۱.۸۸ M$ ۱۶.۳۳ M۱۵۳.۳۶ M HT۵۰۰.۰۰ M HT۰.۰۲" برابر "
۲۵NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۴,۸۳۶۰.۹۷%۶.۳۸%۷.۴۰%$ ۲.۷۷ B$ ۲۳۳.۰۶ M۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۸" برابر "
۷۶DASH$ ۴۰.۵۳ ۱,۳۲۱,۸۴۵۰.۹۷%۵.۹۳%۰.۲۴%$ ۴۴۳.۲۳ M$ ۷۱.۵۲ M۱۰.۹۳ M DASH۱۸.۹۰ M DASH۰.۱۶" برابر "
۴۱XTZ$ ۱.۴۱ ۴۶,۰۴۶۰.۹۵%۶.۹۶%۲.۱۵%$ ۱.۲۹ B$ ۳۵.۶۳ M۹۱۰.۴۷ M XTZبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۷۳CRV$ ۰.۸۸۱۳۰۱ ۲۸,۷۳۹۰.۹۵%۸.۱۸%۵.۲۶%$ ۴۶۸.۴۸ M$ ۷۳.۵۵ M۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV۰.۱۶" برابر "
۴۲MANA$ ۰.۶۸۷۵۴ ۲۲,۴۲۱۰.۹۴%۳.۹۵%۲.۱۶%$ ۱.۲۸ B$ ۱۳۷.۷۰ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۷۵GT$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۱۸۰.۹۴%۲.۴۶%۰.۰۸%$ ۴۵۰.۲۵ M$ ۲.۵۷ M۱۰۸.۲۷ M GTبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۵۶XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۰.۹۳%۳.۰۹%۳.۶۵%$ ۷۶۹.۰۴ M$ ۲۰.۵۶ M۱۹.۱۸ T XEC۲۱.۰۰ T XEC۰.۰۳" برابر "
۶۵NEO$ ۸.۴۴ ۲۷۵,۱۳۰۰.۹۲%۸.۹۱%۱.۳۰%$ ۵۹۵.۱۳ M$ ۷۱.۱۴ M۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEO۰.۱۲" برابر "
۷۷BAT$ ۰.۲۹۳۶۶۸ ۹,۵۷۷۰.۹۲%۵.۰۲%۰.۶۲%$ ۴۳۹.۲۳ M$ ۳۹.۴۱ M۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۹" برابر "
۲۴FTT$ ۲۳.۱۹ ۷۵۶,۱۰۱۰.۹۱%۷.۰۸%۱.۱۴%$ ۳.۱۱ B$ ۹۲.۱۴ M۱۳۳.۹۸ M FTT۳۵۲.۱۷ M FTT۰.۰۳" برابر "
۷۴ENJ$ ۰.۴۵۱۸۴۸ ۱۴,۷۳۵۰.۹۱%۵.۳۶%۳.۴۹%$ ۴۵۱.۸۵ M$ ۴۶.۵۱ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۱۰" برابر "
۲۸XMR$ ۱۴۱.۷۲ ۴,۶۲۱,۶۲۸۰.۸۹%۶.۹۴%۰.۱۶%$ ۲.۵۸ B$ ۸۶.۳۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۵۹GRT$ ۰.۰۹۸۲۳۳ ۳,۲۰۳۰.۸۹%۵.۵۲%۱.۲۸%$ ۶۷۷.۸۱ M$ ۳۱.۵۵ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۵" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۷۵۹۷ ۱,۸۷۸۰.۸۸%۵.۱۱%۰.۰۲%$ ۱.۳۲ B$ ۴۴.۳۳ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۳" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۶.۲۷ ۱,۵۰۸,۸۷۸۰.۸۲%۳.۳۴%۲.۳۶%$ ۱.۰۹ B$ ۴۱.۵۷ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۴" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۳۸۱۶۹ ۱۱,۰۲۸۰.۸۱%۸.۱۰%۵.۸۹%$ ۲.۳۴ B$ ۲۰۷.۶۳ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۹" برابر "