ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت

ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۱۰.۴۸%۰.۱۸%۴۴.۷۵%$ ۲.۰۳ B$ ۱.۰۸ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "
۱۰۰LUNA$ ۲.۴۹ ۸۲,۵۰۴۲.۶۷%۰.۳۷%۳.۵۸%$ ۳۱۶.۷۸ M$ ۲۸۳.۵۹ M۱۲۷.۴۸ M LUNAبی نهایت۰.۹۰" برابر "
۸۹TWT$ ۰.۹۰۲۲۲۶ ۲۹,۹۵۴۲.۲۱%۱.۸۶%۰.۱۷%$ ۳۷۵.۹۱ M$ ۱۰.۶۵ M۴۱۶.۶۵ M TWT۱,۰۰۰.۰۰ M TWT۰.۰۳" برابر "
۳۳TON$ ۱.۳۷ ۴۵,۳۲۱۰.۶۰%۰.۳۰%۷.۱۸%$ ۱.۶۷ B$ ۸.۹۲ M۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "
۱۵TRX$ ۰.۰۶۱۴۰۶ ۲,۰۳۹۰.۴۳%۰.۱۲%۲.۵۳%$ ۵.۶۷ B$ ۳۶۱.۹۴ M۹۲.۳۴ B TRXبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۸۰FEI$ ۰.۹۸۳۰۷۹ ۳۲,۶۳۸۰.۲۷%۰.۲۳%۰.۶۳%$ ۴۱۷.۸۰ M$ ۵۰۵.۱۵ K۴۲۵.۰۰ M FEIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۷۳GT$ ۴.۲۷ ۱۴۱,۸۲۹۰.۱۳%۰.۵۳%۱.۳۰%$ ۴۶۲.۵۰ M$ ۲.۱۳ M۱۰۸.۲۷ M GTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۶۱USDN$ ۰.۹۷۴۰۵۹ ۳۲,۳۳۹۰.۱۳%۰.۱۲%۱.۶۲%$ ۶۶۲.۶۲ M$ ۱.۴۶ M۶۸۰.۲۷ M USDNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶۰.۱۱%۰.۰۲%۱.۲۵%$ ۱.۱۱ B$ ۲۴.۸۸ M۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰۰.۰۸%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۲۱.۰۵ B$ ۴.۷۷ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۵۳TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶۰.۰۱%۰.۰۷%۰.۰۰%$ ۸۸۴.۹۱ M$ ۹۲.۲۰ M۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۵۶USDD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۱۰.۰۱%۰.۰۲%۰.۰۹%$ ۷۷۷.۹۰ M$ ۱۰۲.۳۶ M۷۷۷.۸۷ M USDDبی نهایت۰.۱۳" برابر "
۱۲DAI$ ۰.۹۹۹۵۲۸ ۳۳,۱۸۴۰.۰۱%۰.۰۲%۰.۰۳%$ ۶.۸۵ B$ ۳۷۱.۵۹ M۶.۸۵ B DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۱%۰.۰۰%۰.۰۰%$ ۴۷.۲۶ B$ ۳.۰۰ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۶۷.۹۵ B$ ۲۸.۰۲ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵۰.۰۲%۰.۱۶%۲.۲۵%$ ۴۵.۴۷ B$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۸۴RSR$ ۰.۰۰۹۶۷ ۳۲۱۰.۰۳%۰.۰۴%۱۸.۳۸%$ ۴۰۹.۰۷ M$ ۱۶۲.۲۵ M۴۲.۳۰ B RSR۱۰۰.۰۰ B RSR۰.۴۰" برابر "
۴۹USDP$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۲۰.۰۵%۰.۳۱%۰.۰۵%$ ۹۴۵.۹۷ M$ ۸۱.۰۴ M۹۴۵.۶۴ M USDPبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۶۸PAXG$ ۱,۶۵۳.۹۳ ۵۴,۹۱۰,۶۳۶۰.۱۱%۰.۰۲%۱.۱۲%$ ۵۳۷.۸۸ M$ ۴.۹۴ M۳۲۵.۲۱ K PAXGبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۴FTT$ ۲۴.۰۸ ۷۹۹,۳۸۱۰.۳۶%۰.۰۸%۱.۴۳%$ ۳.۲۳ B$ ۳۶.۸۴ M۱۳۳.۹۸ M FTT۳۵۲.۱۷ M FTT۰.۰۱" برابر "
۵۹BTT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۷۵۲۸۶۹۲ ۰۰.۳۸%۰.۱۰%۱.۲۶%$ ۷۳۰.۸۶ M$ ۲۲.۶۸ M۹۴۲.۶۹ T BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴۰.۵۱%۰.۴۶%۱.۷۶%$ ۶.۶۹ B$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۵۱BSV$ ۴۸.۱۸ ۱,۵۹۹,۵۹۷۰.۷۴%۰.۰۴%۲.۱۶%$ ۹۲۴.۳۸ M$ ۵۳.۷۴ M۱۹.۱۹ M BSV۲۱.۰۰ M BSV۰.۰۶" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸۰.۷۹%۰.۶۹%۷.۹۵%$ ۲.۴۹ B$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵۰.۸۱%۰.۵۲%۱.۱۲%$ ۳.۰۸ B$ ۲۱۱.۷۹ M۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰۰.۹۷%۰.۲۹%۴.۸۳%$ ۲.۸۱ B$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۱.۰۴%۰.۰۵%۰.۷۶%$ ۳۶۶.۷۳ B$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۵۲KCS$ ۹.۰۵ ۳۰۰,۳۰۰۱.۰۴%۰.۲۰%۰.۷۵%$ ۸۸۹.۸۶ M$ ۹۸۸.۶۹ K۹۸.۳۸ M KCS۱۷۰.۱۲ M KCS۰.۰۰" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳۱.۰۷%۰.۲۵%۱.۴۷%$ ۱.۱۸ B$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۱۸WBTC$ ۱۹,۱۱۷.۰۵ ۶۳۴,۶۸۶,۱۶۵۱.۱۶%۰.۱۶%۰.۷۹%$ ۴.۶۸ B$ ۶۰.۹۰ M۲۴۴.۸۶ K WBTCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۷CRO$ ۰.۱۰۹۹۳۹ ۳,۶۵۰۱.۱۷%۰.۲۱%۶.۳۲%$ ۲.۷۸ B$ ۱۱.۵۷ M۲۵.۲۶ B CRO۳۰.۲۶ B CRO۰.۰۰" برابر "
۹۸CEL$ ۱.۳۶ ۴۵,۱۷۵۱.۲۲%۰.۲۸%۹.۹۴%$ ۳۲۵.۰۲ M$ ۴.۷۷ M۲۳۸.۸۶ M CEL۶۹۵.۶۶ M CEL۰.۰۱" برابر "
۹۱DCR$ ۲۵.۷۰ ۸۵۳,۲۹۲۱.۲۷%۰.۹۸%۳.۶۰%$ ۳۶۹.۹۴ M$ ۳.۵۲ M۱۴.۳۹ M DCR۲۱.۰۰ M DCR۰.۰۱" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲۱.۳۰%۰.۱۱%۶.۰۱%$ ۱.۳۰ B$ ۲۳.۴۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵۱.۳۳%۰.۲۲%۱.۰۵%$ ۶.۹۶ B$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶۱.۴۴%۰.۳۲%۲.۵۶%$ ۱.۲۷ B$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۱.۴۸%۰.۱۰%۰.۳۵%$ ۱.۶۵ B$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵۱.۴۹%۰.۳۵%۷.۲۳%$ ۶۶۴.۰۷ M$ ۱۲.۸۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸۱.۷۲%۰.۱۵%۵.۴۸%$ ۱.۲۷ B$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱۱.۸۳%۰.۰۰%۲.۵۹%$ ۳.۷۵ B$ ۲۶۳.۹۹ M۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۷۹STX$ ۰.۳۱۷۶۳۲ ۱۰,۵۴۵۱.۸۳%۰.۰۸%۳.۶۶%$ ۴۲۴.۶۵ M$ ۵.۰۴ M۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STX۰.۰۱" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶۱.۸۶%۰.۱۲%۶.۵۳%$ ۵۸۲.۵۹ M$ ۱۵.۷۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۸۳ZIL$ ۰.۰۳۰۶۸۵ ۱,۰۱۹۱.۸۸%۰.۱۵%۴.۶۱%$ ۴۱۰.۰۳ M$ ۲۶.۸۰ M۱۳.۳۶ B ZIL۲۱.۰۰ B ZIL۰.۰۷" برابر "
۹۹CVX$ ۴.۷۶ ۱۵۷,۹۰۲۱.۹۱%۰.۰۸%۱.۳۶%$ ۳۲۱.۹۱ M$ ۴.۱۰ M۶۷.۶۸ M CVX۱۰۰.۰۰ M CVX۰.۰۱" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰۱.۹۴%۰.۳۷%۲.۵۷%$ ۱۱.۴۸ B$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲۲.۰۲%۰.۰۰%۸.۳۱%$ ۷۴۰.۴۸ M$ ۲۹.۶۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱۲.۰۲%۰.۱۲%۰.۴۳%$ ۱.۵۶ B$ ۳۰.۱۷ M۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸۲.۰۶%۰.۳۹%۳.۵۰%$ ۱.۰۳ B$ ۷۸.۶۶ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶۲.۰۸%۰.۰۳%۰.۲۸%$ ۲.۲۱ B$ ۱۹۵.۳۳ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۶۷FTM$ ۰.۲۲۰۳۴۹ ۷,۳۱۶۲.۱۰%۰.۳۵%۲.۸۸%$ ۵۶۰.۷۹ M$ ۶۱.۸۴ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۱" برابر "

ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۳۱LUNC$ ۰.۰۰۰۳۳ ۱۱۱۰.۴۸%۰.۱۸%۴۴.۷۵%$ ۲.۰۳ B$ ۱.۰۸ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۵۳" برابر "
۱۰۰LUNA$ ۲.۴۹ ۸۲,۵۰۴۲.۶۷%۰.۳۷%۳.۵۸%$ ۳۱۶.۷۸ M$ ۲۸۳.۵۹ M۱۲۷.۴۸ M LUNAبی نهایت۰.۹۰" برابر "
۸۹TWT$ ۰.۹۰۲۲۲۶ ۲۹,۹۵۴۲.۲۱%۱.۸۶%۰.۱۷%$ ۳۷۵.۹۱ M$ ۱۰.۶۵ M۴۱۶.۶۵ M TWT۱,۰۰۰.۰۰ M TWT۰.۰۳" برابر "
۳۳TON$ ۱.۳۷ ۴۵,۳۲۱۰.۶۰%۰.۳۰%۷.۱۸%$ ۱.۶۷ B$ ۸.۹۲ M۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "
۱۵TRX$ ۰.۰۶۱۴۰۶ ۲,۰۳۹۰.۴۳%۰.۱۲%۲.۵۳%$ ۵.۶۷ B$ ۳۶۱.۹۴ M۹۲.۳۴ B TRXبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۸۰FEI$ ۰.۹۸۳۰۷۹ ۳۲,۶۳۸۰.۲۷%۰.۲۳%۰.۶۳%$ ۴۱۷.۸۰ M$ ۵۰۵.۱۵ K۴۲۵.۰۰ M FEIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۷۳GT$ ۴.۲۷ ۱۴۱,۸۲۹۰.۱۳%۰.۵۳%۱.۳۰%$ ۴۶۲.۵۰ M$ ۲.۱۳ M۱۰۸.۲۷ M GTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۶۱USDN$ ۰.۹۷۴۰۵۹ ۳۲,۳۳۹۰.۱۳%۰.۱۲%۱.۶۲%$ ۶۶۲.۶۲ M$ ۱.۴۶ M۶۸۰.۲۷ M USDNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۷.۴۰ ۱,۵۷۳,۶۰۶۰.۱۱%۰.۰۲%۱.۲۵%$ ۱.۱۱ B$ ۲۴.۸۸ M۲۳.۵۰ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۲۰۰.۰۸%۰.۰۱%۰.۰۰%$ ۲۱.۰۵ B$ ۴.۷۷ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۲۳" برابر "
۵۳TUSD$ ۰.۹۹۹۸۹۱ ۳۳,۱۹۶۰.۰۱%۰.۰۷%۰.۰۰%$ ۸۸۴.۹۱ M$ ۹۲.۲۰ M۸۸۵.۰۰ M TUSDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۵۶USDD$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۱۰.۰۱%۰.۰۲%۰.۰۹%$ ۷۷۷.۹۰ M$ ۱۰۲.۳۶ M۷۷۷.۸۷ M USDDبی نهایت۰.۱۳" برابر "
۱۲DAI$ ۰.۹۹۹۵۲۸ ۳۳,۱۸۴۰.۰۱%۰.۰۲%۰.۰۳%$ ۶.۸۵ B$ ۳۷۱.۵۹ M۶.۸۵ B DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۱%۰.۰۰%۰.۰۰%$ ۴۷.۲۶ B$ ۳.۰۰ B۴۷.۲۶ B USDCبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۳USDT$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۰۰۰.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۶۷.۹۵ B$ ۲۸.۰۲ B۶۷.۹۵ B USDTبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۵BNB$ ۲۸۱.۸۴ ۹,۳۵۷,۱۳۵۰.۰۲%۰.۱۶%۲.۲۵%$ ۴۵.۴۷ B$ ۵۸۷.۳۲ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۱" برابر "
۸۴RSR$ ۰.۰۰۹۶۷ ۳۲۱۰.۰۳%۰.۰۴%۱۸.۳۸%$ ۴۰۹.۰۷ M$ ۱۶۲.۲۵ M۴۲.۳۰ B RSR۱۰۰.۰۰ B RSR۰.۴۰" برابر "
۴۹USDP$ ۱.۰۰ ۳۳,۲۱۲۰.۰۵%۰.۳۱%۰.۰۵%$ ۹۴۵.۹۷ M$ ۸۱.۰۴ M۹۴۵.۶۴ M USDPبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۶۸PAXG$ ۱,۶۵۳.۹۳ ۵۴,۹۱۰,۶۳۶۰.۱۱%۰.۰۲%۱.۱۲%$ ۵۳۷.۸۸ M$ ۴.۹۴ M۳۲۵.۲۱ K PAXGبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۴FTT$ ۲۴.۰۸ ۷۹۹,۳۸۱۰.۳۶%۰.۰۸%۱.۴۳%$ ۳.۲۳ B$ ۳۶.۸۴ M۱۳۳.۹۸ M FTT۳۵۲.۱۷ M FTT۰.۰۱" برابر "
۵۹BTT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۷۵۲۸۶۹۲ ۰۰.۳۸%۰.۱۰%۱.۲۶%$ ۷۳۰.۸۶ M$ ۲۲.۶۸ M۹۴۲.۶۹ T BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴۰.۵۱%۰.۴۶%۱.۷۶%$ ۶.۶۹ B$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۵۱BSV$ ۴۸.۱۸ ۱,۵۹۹,۵۹۷۰.۷۴%۰.۰۴%۲.۱۶%$ ۹۲۴.۳۸ M$ ۵۳.۷۴ M۱۹.۱۹ M BSV۲۱.۰۰ M BSV۰.۰۶" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸۰.۷۹%۰.۶۹%۷.۹۵%$ ۲.۴۹ B$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۲۵XLM$ ۰.۱۲۰۹۳۶ ۴,۰۱۵۰.۸۱%۰.۵۲%۱.۱۲%$ ۳.۰۸ B$ ۲۱۱.۷۹ M۲۵.۴۸ B XLM۵۰.۰۰ B XLM۰.۰۷" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰۰.۹۷%۰.۲۹%۴.۸۳%$ ۲.۸۱ B$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۱۳۳.۴۳ ۶۳۵,۲۳۰,۰۱۹۱.۰۴%۰.۰۵%۰.۷۶%$ ۳۶۶.۷۳ B$ ۱۸.۲۶ B۱۹.۱۷ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۵" برابر "
۵۲KCS$ ۹.۰۵ ۳۰۰,۳۰۰۱.۰۴%۰.۲۰%۰.۷۵%$ ۸۸۹.۸۶ M$ ۹۸۸.۶۹ K۹۸.۳۸ M KCS۱۷۰.۱۲ M KCS۰.۰۰" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳۱.۰۷%۰.۲۵%۱.۴۷%$ ۱.۱۸ B$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۱۸WBTC$ ۱۹,۱۱۷.۰۵ ۶۳۴,۶۸۶,۱۶۵۱.۱۶%۰.۱۶%۰.۷۹%$ ۴.۶۸ B$ ۶۰.۹۰ M۲۴۴.۸۶ K WBTCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۷CRO$ ۰.۱۰۹۹۳۹ ۳,۶۵۰۱.۱۷%۰.۲۱%۶.۳۲%$ ۲.۷۸ B$ ۱۱.۵۷ M۲۵.۲۶ B CRO۳۰.۲۶ B CRO۰.۰۰" برابر "
۹۸CEL$ ۱.۳۶ ۴۵,۱۷۵۱.۲۲%۰.۲۸%۹.۹۴%$ ۳۲۵.۰۲ M$ ۴.۷۷ M۲۳۸.۸۶ M CEL۶۹۵.۶۶ M CEL۰.۰۱" برابر "
۹۱DCR$ ۲۵.۷۰ ۸۵۳,۲۹۲۱.۲۷%۰.۹۸%۳.۶۰%$ ۳۶۹.۹۴ M$ ۳.۵۲ M۱۴.۳۹ M DCR۲۱.۰۰ M DCR۰.۰۱" برابر "
۴۰HBAR$ ۰.۰۵۶۶۸۴ ۱,۸۸۲۱.۳۰%۰.۱۱%۶.۰۱%$ ۱.۳۰ B$ ۲۳.۴۶ M۲۲.۹۷ B HBAR۵۰.۰۰ B HBAR۰.۰۲" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۲۰ ۲۰۵,۹۹۵۱.۳۳%۰.۲۲%۱.۰۵%$ ۶.۹۶ B$ ۱۸۳.۹۱ M۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶۱.۴۴%۰.۳۲%۲.۵۶%$ ۱.۲۷ B$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۳۴VET$ ۰.۰۲۲۷۹۵ ۷۵۷۱.۴۸%۰.۱۰%۰.۳۵%$ ۱.۶۵ B$ ۴۸.۶۶ M۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵۱.۴۹%۰.۳۵%۷.۲۳%$ ۶۶۴.۰۷ M$ ۱۲.۸۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۴۲XTZ$ ۱.۳۹ ۴۶,۲۳۸۱.۷۲%۰.۱۵%۵.۴۸%$ ۱.۲۷ B$ ۱۵.۰۰ M۹۱۰.۸۹ M XTZبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۰LTC$ ۵۲.۵۵ ۱,۷۴۴,۷۵۱۱.۸۳%۰.۰۰%۲.۵۹%$ ۳.۷۵ B$ ۲۶۳.۹۹ M۷۱.۳۰ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۰۷" برابر "
۷۹STX$ ۰.۳۱۷۶۳۲ ۱۰,۵۴۵۱.۸۳%۰.۰۸%۳.۶۶%$ ۴۲۴.۶۵ M$ ۵.۰۴ M۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STX۰.۰۱" برابر "
۶۶KLAY$ ۰.۱۹۰۵۳ ۶,۳۲۶۱.۸۶%۰.۱۲%۶.۵۳%$ ۵۸۲.۵۹ M$ ۱۵.۷۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۸۳ZIL$ ۰.۰۳۰۶۸۵ ۱,۰۱۹۱.۸۸%۰.۱۵%۴.۶۱%$ ۴۱۰.۰۳ M$ ۲۶.۸۰ M۱۳.۳۶ B ZIL۲۱.۰۰ B ZIL۰.۰۷" برابر "
۹۹CVX$ ۴.۷۶ ۱۵۷,۹۰۲۱.۹۱%۰.۰۸%۱.۳۶%$ ۳۲۱.۹۱ M$ ۴.۱۰ M۶۷.۶۸ M CVX۱۰۰.۰۰ M CVX۰.۰۱" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰۱.۹۴%۰.۳۷%۲.۵۷%$ ۱۱.۴۸ B$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۵۸MKR$ ۷۵۷.۴۲ ۲۵,۱۴۶,۴۸۲۲.۰۲%۰.۰۰%۸.۳۱%$ ۷۴۰.۴۸ M$ ۲۹.۶۶ M۹۷۷.۶۳ K MKR۱.۰۱ M MKR۰.۰۴" برابر "
۳۷ICP$ ۵.۹۶ ۱۹۷,۹۳۱۲.۰۲%۰.۱۲%۰.۴۳%$ ۱.۵۶ B$ ۳۰.۱۷ M۲۶۲.۲۹ M ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸۲.۰۶%۰.۳۹%۳.۵۰%$ ۱.۰۳ B$ ۷۸.۶۶ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۳۰BCH$ ۱۱۵.۳۹ ۳,۸۳۰,۹۲۶۲.۰۸%۰.۰۳%۰.۲۸%$ ۲.۲۱ B$ ۱۹۵.۳۳ M۱۹.۱۹ M BCH۲۱.۰۰ M BCH۰.۰۹" برابر "
۶۷FTM$ ۰.۲۲۰۳۴۹ ۷,۳۱۶۲.۱۰%۰.۳۵%۲.۸۸%$ ۵۶۰.۷۹ M$ ۶۱.۸۴ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۱" برابر "