ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز

ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۹۶RSR$ ۰.۰۰۸۲۷۵ ۲۷۰۱۰.۵۷%۰.۷۱%۵۴.۱۳%$ ۳۵۰.۰۶ M$ ۱۰۷.۶۷ M۴۲.۳۰ B RSR۱۰۰.۰۰ B RSR۰.۳۱" برابر "
۳۶QNT$ ۱۳۰.۸۳ ۴,۲۶۶,۴۳۸۶.۷۴%۱.۷۷%۲۹.۷۰%$ ۱.۵۸ B$ ۲۲۳.۰۲ M۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNT۰.۱۴" برابر "
۸۰GMT$ ۰.۶۹۱۷۷۷ ۲۲,۵۵۹۱.۱۴%۰.۱۷%۱۳.۰۷%$ ۴۱۵.۰۷ M$ ۳۶۶.۷۱ M۶۰۰.۰۰ M GMT۶.۰۰ B GMT۰.۸۸" برابر "
۶۳USDN$ ۰.۹۵۹۳۵۳ ۳۱,۲۸۴۱.۰۷%۰.۶۵%۲.۷۶%$ ۶۵۲.۶۲ M$ ۲.۲۵ M۶۸۰.۲۷ M USDNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۰۰USTC$ ۰.۰۳۲۰۳۵ ۱,۰۴۵۰.۸۱%۶.۴۶%۷.۲۵%$ ۳۱۴.۴۶ M$ ۷۴.۲۰ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۲۴" برابر "
۹۰CEL$ ۱.۵۱ ۴۹,۱۷۷۰.۴۰%۰.۱۳%۴.۸۸%$ ۳۶۰.۲۱ M$ ۱۹.۲۸ M۲۳۸.۸۶ M CEL۶۹۵.۶۶ M CEL۰.۰۵" برابر "
۴۸TUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۳۷۰.۰۹%۰.۱۲%۰.۰۹%$ ۱.۰۲ B$ ۸۷.۳۶ M۱.۰۲ B TUSDبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۹۰.۰۱%۰.۰۲%۰.۰۴%$ ۲۱.۰۵ B$ ۹.۹۳ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۴۷" برابر "
۵۷USDD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۱۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۱۱%$ ۷۳۸.۲۷ M$ ۷۳.۶۹ M۷۳۸.۲۵ M USDDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۵۰.۰۱%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۴۹.۱۲ B$ ۴.۸۶ B۴۹.۱۱ B USDCبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۱۲DAI$ ۰.۹۹۹۸۸۴ ۳۲,۶۰۶۰.۰۱%۰.۰۷%۰.۰۲%$ ۶.۹۰ B$ ۳۴۶.۸۵ M۶.۹۰ B DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۶۶HNT$ ۴.۶۴ ۱۵۱,۲۹۵۰.۰۰%۱.۵۴%۰.۷۸%$ ۵۸۹.۴۲ M$ ۲۹.۷۱ M۱۲۷.۰۴ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۵" برابر "
۳USDT$ ۰.۹۹۹۹۵۴ ۳۲,۶۰۹۰.۰۱%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۶۷.۹۵ B$ ۶۹.۹۹ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۱.۰۳" برابر "
۵۰USDP$ ۰.۹۹۹۱۸ ۳۲,۵۸۳۰.۱۰%۰.۱۲%۰.۲۹%$ ۹۴۴.۸۷ M$ ۸۱.۳۹ M۹۴۵.۶۴ M USDPبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۶۹PAXG$ ۱,۶۱۶.۶۹ ۵۲,۷۲۰,۱۹۹۰.۵۵%۰.۳۸%۳.۰۲%$ ۵۲۵.۷۶ M$ ۱۴.۵۸ M۳۲۵.۲۱ K PAXGبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۸۷KAVA$ ۱.۵۲ ۴۹,۷۲۶۰.۹۸%۰.۲۳%۴.۸۱%$ ۳۸۲.۵۵ M$ ۲۹.۸۴ M۲۵۰.۸۷ M KAVAبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۵۳KCS$ ۹.۰۸ ۲۹۶,۱۳۰۱.۹۱%۱.۶۲%۱.۵۸%$ ۸۹۳.۳۸ M$ ۳.۵۵ M۹۸.۳۸ M KCS۱۷۰.۱۲ M KCS۰.۰۰" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۷۳ ۱۵۴,۳۷۸۲.۰۱%۱.۲۶%۹.۵۸%$ ۶۶۲.۴۸ M$ ۵۶.۰۷ M۱۳۹.۹۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۸" برابر "
۸۹XDC$ ۰.۰۲۹۹۱۲ ۹۷۵۲.۱۱%۰.۴۰%۱۲.۴۵%$ ۳۶۸.۰۶ M$ ۲.۹۰ M۱۲.۳۱ B XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۸۲FEI$ ۰.۹۷۳۸۲۳ ۳۱,۷۵۶۲.۱۷%۰.۷۷%۲.۴۶%$ ۴۱۳.۸۷ M$ ۱.۷۰ M۴۲۵.۰۰ M FEIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۷۵GT$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۱۸۲.۴۶%۰.۹۴%۰.۰۸%$ ۴۵۰.۲۵ M$ ۲.۵۷ M۱۰۸.۲۷ M GTبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۱۵TRX$ ۰.۰۵۸۷۱۵ ۱,۹۱۵۲.۷۳%۰.۳۵%۱.۴۸%$ ۵.۴۲ B$ ۳۵۷.۷۵ M۹۲.۳۵ B TRXبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۲۰LINK$ ۷.۹۷ ۲۵۹,۷۴۴۳.۰۱%۱.۴۷%۱۴.۷۸%$ ۳.۹۲ B$ ۹۷۷.۰۴ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۲۵" برابر "
۶۱HT$ ۴.۳۸ ۱۴۲,۸۶۸۳.۰۴%۰.۹۸%۳.۸۲%$ ۶۷۱.۸۸ M$ ۱۶.۳۳ M۱۵۳.۳۶ M HT۵۰۰.۰۰ M HT۰.۰۲" برابر "
۵۶XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۳.۰۹%۰.۹۳%۳.۶۵%$ ۷۶۹.۰۴ M$ ۲۰.۵۶ M۱۹.۱۸ T XEC۲۱.۰۰ T XEC۰.۰۳" برابر "
۳۳LUNC$ ۰.۰۰۰۲۶۷ ۹۳.۱۲%۱.۸۳%۶.۹۱%$ ۱.۶۴ B$ ۶۸۰.۲۷ M۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۳۷TON$ ۱.۲۸ ۴۱,۷۷۴۳.۱۴%۰.۷۸%۶.۲۷%$ ۱.۵۶ B$ ۱۸.۹۸ M۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۶.۲۷ ۱,۵۰۸,۸۷۸۳.۳۴%۰.۸۲%۲.۳۶%$ ۱.۰۹ B$ ۴۱.۵۷ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۴" برابر "
۸۸TWT$ ۰.۸۹۷۹۹۳ ۲۹,۲۸۴۳.۳۵%۰.۶۰%۰.۳۶%$ ۳۷۴.۱۵ M$ ۷.۶۵ M۴۱۶.۶۵ M TWT۱,۰۰۰.۰۰ M TWT۰.۰۲" برابر "
۵۲OKB$ ۱۵.۱۴ ۴۹۳,۸۰۱۳.۴۴%۰.۴۵%۱.۸۶%$ ۹۰۸.۵۶ M$ ۲۱.۲۵ M۶۰.۰۰ M OKBبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۳.۴۷%۰.۵۷%۳.۸۱%$ ۶.۰۰ B$ ۲۵۹.۰۷ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۷۸STX$ ۰.۳۲۱۷۹۳ ۱۰,۴۹۴۳.۶۱%۱.۵۱%۲.۴۳%$ ۴۳۰.۰۳ M$ ۱۴.۴۷ M۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STX۰.۰۳" برابر "
۹۴DCR$ ۲۴.۵۲ ۷۹۹,۴۵۶۳.۶۲%۰.۴۴%۲.۸۳%$ ۳۵۲.۶۱ M$ ۲.۲۳ M۱۴.۳۸ M DCR۲۱.۰۰ M DCR۰.۰۱" برابر "
۹۲XEM$ ۰.۰۳۹۵۲۶ ۱,۲۸۹۳.۸۳%۰.۶۹%۰.۹۰%$ ۳۵۵.۷۳ M$ ۱۱.۲۱ M۹.۰۰ B XEM۹.۰۰ B XEM۰.۰۳" برابر "
۴۲MANA$ ۰.۶۸۷۵۴ ۲۲,۴۲۱۳.۹۵%۰.۹۴%۲.۱۶%$ ۱.۲۸ B$ ۱۳۷.۷۰ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۵۹۹ ۱,۹۴۴۴.۰۲%۰.۲۱%۱.۶۴%$ ۷.۹۱ B$ ۳۳۰.۰۹ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۹۷HOT$ ۰.۰۰۲۰۰۳ ۶۵۴.۰۲%۰.۷۱%۰.۲۸%$ ۳۴۷.۱۵ M$ ۲۴.۱۵ M۱۷۳.۳۴ B HOTبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۲۱LTC$ ۵۲.۴۷ ۱,۷۱۱,۰۶۲۴.۰۷%۱.۴۱%۰.۵۱%$ ۳.۷۴ B$ ۵۱۷.۴۳ M۷۱.۲۷ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۴" برابر "
۹۳CELO$ ۰.۷۶۶۷۸۳ ۲۵,۰۰۵۴.۱۵%۰.۷۷%۱.۱۸%$ ۳۵۴.۵۰ M$ ۱۳.۷۸ M۴۶۲.۳۲ M CELO۱,۰۰۰.۰۰ M CELO۰.۰۴" برابر "
۵۸BTT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۶۳۳۲۲۰۴ ۰۴.۴۳%۰.۱۳%۲.۷۲%$ ۷۱۷.۵۶ M$ ۲۴.۱۳ M۹۴۰.۰۵ T BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۹AXS$ ۱۲.۱۵ ۳۹۶,۱۸۷۴.۴۴%۱.۳۷%۰.۳۶%$ ۱.۰۱ B$ ۶۹.۸۹ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۷" برابر "
۶۷FTM$ ۰.۲۲۳۷۹۵ ۷,۲۹۸۴.۶۱%۱.۰۴%۰.۵۲%$ ۵۶۹.۵۶ M$ ۱۰۹.۲۸ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۹" برابر "
۵BNB$ ۲۷۲.۰۵ ۸,۸۷۱,۵۹۸۴.۶۳%۱.۲۲%۱.۸۰%$ ۴۳.۸۹ B$ ۸۶۴.۱۳ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "
۸۵MINA$ ۰.۵۷۸۸۱۶ ۱۸,۸۷۵۴.۷۵%۰.۲۶%۰.۸۲%$ ۳۹۹.۱۱ M$ ۱۸.۱۸ M۶۸۹.۵۳ M MINAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۶۴KLAY$ ۰.۱۹۶۳۷۴ ۶,۴۰۴۴.۸۵%۰.۲۲%۱.۴۸%$ ۶۰۰.۲۳ M$ ۴۳.۳۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۹۹CVX$ ۴.۷۳ ۱۵۴,۲۲۱۴.۹۴%۰.۵۱%۱.۹۲%$ ۳۲۰.۰۹ M$ ۷.۳۷ M۶۷.۶۸ M CVX۱۰۰.۰۰ M CVX۰.۰۲" برابر "
۳۱FIL$ ۵.۷۲ ۱۸۶,۵۷۴۴.۹۴%۱.۳۴%۸.۲۰%$ ۱.۶۷ B$ ۲۳۵.۳۰ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۱۹LEO$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۰۲۵.۰۱%۰.۰۰%۹.۶۷%$ ۳.۹۷ B$ ۲.۷۰ M۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۸۴ZIL$ ۰.۰۳۰۷۹۹ ۱,۰۰۴۵.۰۲%۰.۷۶%۲.۰۶%$ ۴۱۱.۰۴ M$ ۵۱.۳۳ M۱۳.۳۵ B ZIL۲۱.۰۰ B ZIL۰.۱۲" برابر "
۷۷BAT$ ۰.۲۹۳۶۶۸ ۹,۵۷۷۵.۰۲%۰.۹۲%۰.۶۲%$ ۴۳۹.۲۳ M$ ۳۹.۴۱ M۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۹" برابر "

ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۹۶RSR$ ۰.۰۰۸۲۷۵ ۲۷۰۱۰.۵۷%۰.۷۱%۵۴.۱۳%$ ۳۵۰.۰۶ M$ ۱۰۷.۶۷ M۴۲.۳۰ B RSR۱۰۰.۰۰ B RSR۰.۳۱" برابر "
۳۶QNT$ ۱۳۰.۸۳ ۴,۲۶۶,۴۳۸۶.۷۴%۱.۷۷%۲۹.۷۰%$ ۱.۵۸ B$ ۲۲۳.۰۲ M۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNT۰.۱۴" برابر "
۸۰GMT$ ۰.۶۹۱۷۷۷ ۲۲,۵۵۹۱.۱۴%۰.۱۷%۱۳.۰۷%$ ۴۱۵.۰۷ M$ ۳۶۶.۷۱ M۶۰۰.۰۰ M GMT۶.۰۰ B GMT۰.۸۸" برابر "
۶۳USDN$ ۰.۹۵۹۳۵۳ ۳۱,۲۸۴۱.۰۷%۰.۶۵%۲.۷۶%$ ۶۵۲.۶۲ M$ ۲.۲۵ M۶۸۰.۲۷ M USDNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۰۰USTC$ ۰.۰۳۲۰۳۵ ۱,۰۴۵۰.۸۱%۶.۴۶%۷.۲۵%$ ۳۱۴.۴۶ M$ ۷۴.۲۰ M۹.۸۲ B USTCبی نهایت۰.۲۴" برابر "
۹۰CEL$ ۱.۵۱ ۴۹,۱۷۷۰.۴۰%۰.۱۳%۴.۸۸%$ ۳۶۰.۲۱ M$ ۱۹.۲۸ M۲۳۸.۸۶ M CEL۶۹۵.۶۶ M CEL۰.۰۵" برابر "
۴۸TUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۳۷۰.۰۹%۰.۱۲%۰.۰۹%$ ۱.۰۲ B$ ۸۷.۳۶ M۱.۰۲ B TUSDبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۷BUSD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۹۰.۰۱%۰.۰۲%۰.۰۴%$ ۲۱.۰۵ B$ ۹.۹۳ B۲۱.۰۴ B BUSDبی نهایت۰.۴۷" برابر "
۵۷USDD$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۱۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۱۱%$ ۷۳۸.۲۷ M$ ۷۳.۶۹ M۷۳۸.۲۵ M USDDبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۴USDC$ ۱.۰۰ ۳۲,۶۱۵۰.۰۱%۰.۰۱%۰.۰۱%$ ۴۹.۱۲ B$ ۴.۸۶ B۴۹.۱۱ B USDCبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۱۲DAI$ ۰.۹۹۹۸۸۴ ۳۲,۶۰۶۰.۰۱%۰.۰۷%۰.۰۲%$ ۶.۹۰ B$ ۳۴۶.۸۵ M۶.۹۰ B DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۶۶HNT$ ۴.۶۴ ۱۵۱,۲۹۵۰.۰۰%۱.۵۴%۰.۷۸%$ ۵۸۹.۴۲ M$ ۲۹.۷۱ M۱۲۷.۰۴ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۵" برابر "
۳USDT$ ۰.۹۹۹۹۵۴ ۳۲,۶۰۹۰.۰۱%۰.۰۰%۰.۰۱%$ ۶۷.۹۵ B$ ۶۹.۹۹ B۶۷.۹۶ B USDTبی نهایت۱.۰۳" برابر "
۵۰USDP$ ۰.۹۹۹۱۸ ۳۲,۵۸۳۰.۱۰%۰.۱۲%۰.۲۹%$ ۹۴۴.۸۷ M$ ۸۱.۳۹ M۹۴۵.۶۴ M USDPبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۶۹PAXG$ ۱,۶۱۶.۶۹ ۵۲,۷۲۰,۱۹۹۰.۵۵%۰.۳۸%۳.۰۲%$ ۵۲۵.۷۶ M$ ۱۴.۵۸ M۳۲۵.۲۱ K PAXGبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۸۷KAVA$ ۱.۵۲ ۴۹,۷۲۶۰.۹۸%۰.۲۳%۴.۸۱%$ ۳۸۲.۵۵ M$ ۲۹.۸۴ M۲۵۰.۸۷ M KAVAبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۵۳KCS$ ۹.۰۸ ۲۹۶,۱۳۰۱.۹۱%۱.۶۲%۱.۵۸%$ ۸۹۳.۳۸ M$ ۳.۵۵ M۹۸.۳۸ M KCS۱۷۰.۱۲ M KCS۰.۰۰" برابر "
۶۲CAKE$ ۴.۷۳ ۱۵۴,۳۷۸۲.۰۱%۱.۲۶%۹.۵۸%$ ۶۶۲.۴۸ M$ ۵۶.۰۷ M۱۳۹.۹۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۸" برابر "
۸۹XDC$ ۰.۰۲۹۹۱۲ ۹۷۵۲.۱۱%۰.۴۰%۱۲.۴۵%$ ۳۶۸.۰۶ M$ ۲.۹۰ M۱۲.۳۱ B XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۸۲FEI$ ۰.۹۷۳۸۲۳ ۳۱,۷۵۶۲.۱۷%۰.۷۷%۲.۴۶%$ ۴۱۳.۸۷ M$ ۱.۷۰ M۴۲۵.۰۰ M FEIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۷۵GT$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۱۸۲.۴۶%۰.۹۴%۰.۰۸%$ ۴۵۰.۲۵ M$ ۲.۵۷ M۱۰۸.۲۷ M GTبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۱۵TRX$ ۰.۰۵۸۷۱۵ ۱,۹۱۵۲.۷۳%۰.۳۵%۱.۴۸%$ ۵.۴۲ B$ ۳۵۷.۷۵ M۹۲.۳۵ B TRXبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۲۰LINK$ ۷.۹۷ ۲۵۹,۷۴۴۳.۰۱%۱.۴۷%۱۴.۷۸%$ ۳.۹۲ B$ ۹۷۷.۰۴ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۲۵" برابر "
۶۱HT$ ۴.۳۸ ۱۴۲,۸۶۸۳.۰۴%۰.۹۸%۳.۸۲%$ ۶۷۱.۸۸ M$ ۱۶.۳۳ M۱۵۳.۳۶ M HT۵۰۰.۰۰ M HT۰.۰۲" برابر "
۵۶XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۳.۰۹%۰.۹۳%۳.۶۵%$ ۷۶۹.۰۴ M$ ۲۰.۵۶ M۱۹.۱۸ T XEC۲۱.۰۰ T XEC۰.۰۳" برابر "
۳۳LUNC$ ۰.۰۰۰۲۶۷ ۹۳.۱۲%۱.۸۳%۶.۹۱%$ ۱.۶۴ B$ ۶۸۰.۲۷ M۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۴۱" برابر "
۳۷TON$ ۱.۲۸ ۴۱,۷۷۴۳.۱۴%۰.۷۸%۶.۲۷%$ ۱.۵۶ B$ ۱۸.۹۸ M۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۶.۲۷ ۱,۵۰۸,۸۷۸۳.۳۴%۰.۸۲%۲.۳۶%$ ۱.۰۹ B$ ۴۱.۵۷ M۲۳.۴۷ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۴" برابر "
۸۸TWT$ ۰.۸۹۷۹۹۳ ۲۹,۲۸۴۳.۳۵%۰.۶۰%۰.۳۶%$ ۳۷۴.۱۵ M$ ۷.۶۵ M۴۱۶.۶۵ M TWT۱,۰۰۰.۰۰ M TWT۰.۰۲" برابر "
۵۲OKB$ ۱۵.۱۴ ۴۹۳,۸۰۱۳.۴۴%۰.۴۵%۱.۸۶%$ ۹۰۸.۵۶ M$ ۲۱.۲۵ M۶۰.۰۰ M OKBبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۳.۴۷%۰.۵۷%۳.۸۱%$ ۶.۰۰ B$ ۲۵۹.۰۷ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۷۸STX$ ۰.۳۲۱۷۹۳ ۱۰,۴۹۴۳.۶۱%۱.۵۱%۲.۴۳%$ ۴۳۰.۰۳ M$ ۱۴.۴۷ M۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STX۰.۰۳" برابر "
۹۴DCR$ ۲۴.۵۲ ۷۹۹,۴۵۶۳.۶۲%۰.۴۴%۲.۸۳%$ ۳۵۲.۶۱ M$ ۲.۲۳ M۱۴.۳۸ M DCR۲۱.۰۰ M DCR۰.۰۱" برابر "
۹۲XEM$ ۰.۰۳۹۵۲۶ ۱,۲۸۹۳.۸۳%۰.۶۹%۰.۹۰%$ ۳۵۵.۷۳ M$ ۱۱.۲۱ M۹.۰۰ B XEM۹.۰۰ B XEM۰.۰۳" برابر "
۴۲MANA$ ۰.۶۸۷۵۴ ۲۲,۴۲۱۳.۹۵%۰.۹۴%۲.۱۶%$ ۱.۲۸ B$ ۱۳۷.۷۰ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۱۱" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۵۹۹ ۱,۹۴۴۴.۰۲%۰.۲۱%۱.۶۴%$ ۷.۹۱ B$ ۳۳۰.۰۹ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۹۷HOT$ ۰.۰۰۲۰۰۳ ۶۵۴.۰۲%۰.۷۱%۰.۲۸%$ ۳۴۷.۱۵ M$ ۲۴.۱۵ M۱۷۳.۳۴ B HOTبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۲۱LTC$ ۵۲.۴۷ ۱,۷۱۱,۰۶۲۴.۰۷%۱.۴۱%۰.۵۱%$ ۳.۷۴ B$ ۵۱۷.۴۳ M۷۱.۲۷ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۴" برابر "
۹۳CELO$ ۰.۷۶۶۷۸۳ ۲۵,۰۰۵۴.۱۵%۰.۷۷%۱.۱۸%$ ۳۵۴.۵۰ M$ ۱۳.۷۸ M۴۶۲.۳۲ M CELO۱,۰۰۰.۰۰ M CELO۰.۰۴" برابر "
۵۸BTT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۶۳۳۲۲۰۴ ۰۴.۴۳%۰.۱۳%۲.۷۲%$ ۷۱۷.۵۶ M$ ۲۴.۱۳ M۹۴۰.۰۵ T BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۹AXS$ ۱۲.۱۵ ۳۹۶,۱۸۷۴.۴۴%۱.۳۷%۰.۳۶%$ ۱.۰۱ B$ ۶۹.۸۹ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۷" برابر "
۶۷FTM$ ۰.۲۲۳۷۹۵ ۷,۲۹۸۴.۶۱%۱.۰۴%۰.۵۲%$ ۵۶۹.۵۶ M$ ۱۰۹.۲۸ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۹" برابر "
۵BNB$ ۲۷۲.۰۵ ۸,۸۷۱,۵۹۸۴.۶۳%۱.۲۲%۱.۸۰%$ ۴۳.۸۹ B$ ۸۶۴.۱۳ M۱۶۱.۳۴ M BNB۲۰۰.۰۰ M BNB۰.۰۲" برابر "
۸۵MINA$ ۰.۵۷۸۸۱۶ ۱۸,۸۷۵۴.۷۵%۰.۲۶%۰.۸۲%$ ۳۹۹.۱۱ M$ ۱۸.۱۸ M۶۸۹.۵۳ M MINAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۶۴KLAY$ ۰.۱۹۶۳۷۴ ۶,۴۰۴۴.۸۵%۰.۲۲%۱.۴۸%$ ۶۰۰.۲۳ M$ ۴۳.۳۱ M۳.۰۶ B KLAYبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۹۹CVX$ ۴.۷۳ ۱۵۴,۲۲۱۴.۹۴%۰.۵۱%۱.۹۲%$ ۳۲۰.۰۹ M$ ۷.۳۷ M۶۷.۶۸ M CVX۱۰۰.۰۰ M CVX۰.۰۲" برابر "
۳۱FIL$ ۵.۷۲ ۱۸۶,۵۷۴۴.۹۴%۱.۳۴%۸.۲۰%$ ۱.۶۷ B$ ۲۳۵.۳۰ M۲۹۱.۴۶ M FILبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۱۹LEO$ ۴.۱۶ ۱۳۵,۶۰۲۵.۰۱%۰.۰۰%۹.۶۷%$ ۳.۹۷ B$ ۲.۷۰ M۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۸۴ZIL$ ۰.۰۳۰۷۹۹ ۱,۰۰۴۵.۰۲%۰.۷۶%۲.۰۶%$ ۴۱۱.۰۴ M$ ۵۱.۳۳ M۱۳.۳۵ B ZIL۲۱.۰۰ B ZIL۰.۱۲" برابر "
۷۷BAT$ ۰.۲۹۳۶۶۸ ۹,۵۷۷۵.۰۲%۰.۹۲%۰.۶۲%$ ۴۳۹.۲۳ M$ ۳۹.۴۱ M۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۹" برابر "