ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۶۵HT$ ۳.۹۴ ۱۳۰,۷۲۳۹.۲۲%۱۱.۰۰%۱۱.۲۵%$ ۶۰۳.۸۴ M$ ۱۲.۵۱ M۱۵۳.۳۶ M HT۵۰۰.۰۰ M HT۰.۰۲" برابر "
۸۷XDC$ ۰.۰۳۱۳۴۵ ۱,۰۴۱۲.۰۷%۲.۶۲%۵.۸۵%$ ۳۸۵.۷۰ M$ ۴.۵۷ M۱۲.۳۱ B XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۵QNT$ ۱۳۱.۶۳ ۴,۳۷۰,۲۵۶۱.۶۷%۶.۷۳%۱۲.۸۹%$ ۱.۵۹ B$ ۴۷.۵۵ M۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNT۰.۰۳" برابر "
۹۱DCR$ ۲۵.۷۰ ۸۵۳,۲۹۲۰.۹۸%۱.۲۷%۳.۶۰%$ ۳۶۹.۹۴ M$ ۳.۵۲ M۱۴.۳۹ M DCR۲۱.۰۰ M DCR۰.۰۱" برابر "
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%$ ۱.۵۶ B$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۹۰GMT$ ۰.۶۱۷۲۸۱ ۲۰,۴۹۴۰.۷۱%۴.۰۹%۲.۰۱%$ ۳۷۰.۳۷ M$ ۵۵.۳۶ M۶۰۰.۰۰ M GMT۶.۰۰ B GMT۰.۱۵" برابر "
۹۲CELO$ ۰.۷۶۸۹۲۸ ۲۵,۵۲۸۰.۷۰%۲.۹۷%۲.۸۲%$ ۳۵۹.۷۹ M$ ۴.۹۰ M۴۶۷.۹۲ M CELO۱,۰۰۰.۰۰ M CELO۰.۰۱" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%$ ۲.۴۹ B$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۹۷۱INCH$ ۰.۵۶۰۷۴۷ ۱۸,۶۱۷۰.۶۰%۲.۸۶%۸.۸۴%$ ۳۲۷.۱۸ M$ ۱۴.۶۹ M۵۸۳.۴۷ M 1INCHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%$ ۳.۵۹ B$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۸۱RVN$ ۰.۰۳۵۲۵۷ ۱,۱۷۱۰.۵۳%۳.۳۳%۸.۹۰%$ ۴۱۳.۵۳ M$ ۱۹.۰۱ M۱۱.۷۳ B RVN۲۱.۰۰ B RVN۰.۰۵" برابر "
۷۳GT$ ۴.۲۷ ۱۴۱,۸۲۹۰.۵۳%۰.۱۳%۱.۳۰%$ ۴۶۲.۵۰ M$ ۲.۱۳ M۱۰۸.۲۷ M GTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۸۶MINA$ ۰.۵۷۴۰۷۸ ۱۹,۰۵۹۰.۵۲%۲.۲۱%۲.۰۸%$ ۳۹۸.۴۴ M$ ۷.۴۶ M۶۹۴.۰۵ M MINAبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%$ ۱.۷۰ B$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۹CHZ$ ۰.۲۲۳۶۲۱ ۷,۴۲۴۰.۴۹%۸.۸۱%۱۴.۹۱%$ ۱.۳۴ B$ ۳۱۴.۵۸ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۲۳" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%$ ۶۲۶.۸۶ M$ ۲۰.۲۵ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%$ ۶.۶۹ B$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۵۷XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۰.۴۶%۲.۳۸%۰.۵۱%$ ۷۷۲.۲۹ M$ ۴.۱۶ M۱۹.۱۹ T XEC۲۱.۰۰ T XEC۰.۰۱" برابر "
۶۹SNX$ ۲.۲۶ ۷۴,۸۷۲۰.۴۴%۳.۷۵%۵.۴۳%$ ۵۳۷.۸۶ M$ ۳۶.۳۴ M۲۳۸.۵۰ M SNX۲۹۱.۶۶ M SNX۰.۰۷" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%$ ۱.۰۴ B$ ۱۷.۷۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۷۸COMP$ ۵۹.۰۴ ۱,۹۶۰,۱۲۲۰.۴۳%۵.۵۲%۵.۹۷%$ ۴۲۹.۰۵ M$ ۲۶.۴۹ M۷.۲۷ M COMP۱۰.۰۰ M COMP۰.۰۶" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%$ ۲.۵۳ B$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۷۱NEXO$ ۰.۸۸۴۹ ۲۹,۳۷۹۰.۴۰%۲.۳۸%۵.۱۵%$ ۴۹۵.۵۴ M$ ۷.۵۳ M۵۶۰.۰۰ M NEXO۱,۰۰۰.۰۰ M NEXO۰.۰۲" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%$ ۳.۵۵ B$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۷۶ENJ$ ۰.۴۴۲۰۵۶ ۱۴,۶۷۶۰.۴۰%۲.۴۴%۵.۶۶%$ ۴۴۲.۰۶ M$ ۱۹.۵۶ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۰۴" برابر "
۷۲CRV$ ۰.۸۷۳۰۶۶ ۲۸,۹۸۶۰.۳۹%۳.۳۷%۴.۵۶%$ ۴۶۴.۱۱ M$ ۳۷.۳۰ M۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV۰.۰۸" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%$ ۱.۰۳ B$ ۷۸.۶۶ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%$ ۴.۷۳ B$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%$ ۱.۰۲ B$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "
۱۰۰LUNA$ ۲.۴۹ ۸۲,۵۰۴۰.۳۷%۲.۶۷%۳.۵۸%$ ۳۱۶.۷۸ M$ ۲۸۳.۵۹ M۱۲۷.۴۸ M LUNAبی نهایت۰.۹۰" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%$ ۱۱.۴۸ B$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۷۷BAT$ ۰.۲۹۴۱۵۸ ۹,۷۶۶۰.۳۶%۲.۸۶%۳.۴۵%$ ۴۳۹.۹۷ M$ ۱۵.۷۹ M۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۴" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%$ ۴.۹۴ B$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۶۴NEO$ ۸.۵۸ ۲۸۴,۹۹۹۰.۳۶%۳.۰۶%۲.۲۴%$ ۶۰۵.۵۳ M$ ۲۰.۵۷ M۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEO۰.۰۳" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%$ ۶۶۴.۰۷ M$ ۱۲.۸۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۶۷FTM$ ۰.۲۲۰۳۴۹ ۷,۳۱۶۰.۳۵%۲.۱۰%۲.۸۸%$ ۵۶۰.۷۹ M$ ۶۱.۸۴ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۱" برابر "
۹۶HOT$ ۰.۰۰۱۹۹۵ ۶۶۰.۳۳%۲.۵۹%۳.۲۸%$ ۳۴۵.۸۷ M$ ۱۷.۴۶ M۱۷۳.۳۴ B HOTبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%$ ۱.۲۷ B$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%$ ۱.۵۹ B$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۳۳TON$ ۱.۳۷ ۴۵,۳۲۱۰.۳۰%۰.۶۰%۷.۱۸%$ ۱.۶۷ B$ ۸.۹۲ M۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "
۸۸LRC$ ۰.۲۸۹۲۲۱ ۹,۶۰۲۰.۳۰%۲.۲۵%۳.۰۸%$ ۳۸۴.۷۰ M$ ۲۲.۴۵ M۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC۰.۰۶" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%$ ۲.۸۱ B$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%$ ۷.۹۳ B$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%$ ۱.۲۳ B$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۸۲KAVA$ ۱.۴۷ ۴۸,۹۱۰۰.۲۷%۳.۰۵%۳.۴۲%$ ۴۱۳.۰۶ M$ ۷.۶۱ M۲۸۰.۳۹ M KAVAبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۹۴KSM$ ۴۱.۴۹ ۱,۳۷۷,۶۰۸۰.۲۶%۲.۱۹%۱.۱۱%$ ۳۵۱.۴۶ M$ ۱۵.۲۷ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۷۴LDO$ ۱.۴۷ ۴۸,۷۲۴۰.۲۶%۵.۷۶%۱۲.۱۹%$ ۴۵۹.۲۹ M$ ۱۸.۶۳ M۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۰.۰۴" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%$ ۸۳۷.۵۱ M$ ۲۸.۷۲ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%$ ۱.۱۸ B$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۶۵HT$ ۳.۹۴ ۱۳۰,۷۲۳۹.۲۲%۱۱.۰۰%۱۱.۲۵%$ ۶۰۳.۸۴ M$ ۱۲.۵۱ M۱۵۳.۳۶ M HT۵۰۰.۰۰ M HT۰.۰۲" برابر "
۸۷XDC$ ۰.۰۳۱۳۴۵ ۱,۰۴۱۲.۰۷%۲.۶۲%۵.۸۵%$ ۳۸۵.۷۰ M$ ۴.۵۷ M۱۲.۳۱ B XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۵QNT$ ۱۳۱.۶۳ ۴,۳۷۰,۲۵۶۱.۶۷%۶.۷۳%۱۲.۸۹%$ ۱.۵۹ B$ ۴۷.۵۵ M۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNT۰.۰۳" برابر "
۹۱DCR$ ۲۵.۷۰ ۸۵۳,۲۹۲۰.۹۸%۱.۲۷%۳.۶۰%$ ۳۶۹.۹۴ M$ ۳.۵۲ M۱۴.۳۹ M DCR۲۱.۰۰ M DCR۰.۰۱" برابر "
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶۰.۹۲%۴.۵۳%۶.۶۳%$ ۱.۵۶ B$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "
۹۰GMT$ ۰.۶۱۷۲۸۱ ۲۰,۴۹۴۰.۷۱%۴.۰۹%۲.۰۱%$ ۳۷۰.۳۷ M$ ۵۵.۳۶ M۶۰۰.۰۰ M GMT۶.۰۰ B GMT۰.۱۵" برابر "
۹۲CELO$ ۰.۷۶۸۹۲۸ ۲۵,۵۲۸۰.۷۰%۲.۹۷%۲.۸۲%$ ۳۵۹.۷۹ M$ ۴.۹۰ M۴۶۷.۹۲ M CELO۱,۰۰۰.۰۰ M CELO۰.۰۱" برابر "
۲۹ALGO$ ۰.۳۵۸۶۸۶ ۱۱,۹۰۸۰.۶۹%۰.۷۹%۷.۹۵%$ ۲.۴۹ B$ ۱۳۵.۹۹ M۶.۹۳ B ALGO۱۰.۰۰ B ALGO۰.۰۵" برابر "
۹۷۱INCH$ ۰.۵۶۰۷۴۷ ۱۸,۶۱۷۰.۶۰%۲.۸۶%۸.۸۴%$ ۳۲۷.۱۸ M$ ۱۴.۶۹ M۵۸۳.۴۷ M 1INCHبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰۰.۵۹%۳.۳۱%۷.۶۰%$ ۳.۵۹ B$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "
۸۱RVN$ ۰.۰۳۵۲۵۷ ۱,۱۷۱۰.۵۳%۳.۳۳%۸.۹۰%$ ۴۱۳.۵۳ M$ ۱۹.۰۱ M۱۱.۷۳ B RVN۲۱.۰۰ B RVN۰.۰۵" برابر "
۷۳GT$ ۴.۲۷ ۱۴۱,۸۲۹۰.۵۳%۰.۱۳%۱.۳۰%$ ۴۶۲.۵۰ M$ ۲.۱۳ M۱۰۸.۲۷ M GTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۸۶MINA$ ۰.۵۷۴۰۷۸ ۱۹,۰۵۹۰.۵۲%۲.۲۱%۲.۰۸%$ ۳۹۸.۴۴ M$ ۷.۴۶ M۶۹۴.۰۵ M MINAبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰۰.۵۰%۲.۸۰%۱.۴۶%$ ۱.۷۰ B$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۹CHZ$ ۰.۲۲۳۶۲۱ ۷,۴۲۴۰.۴۹%۸.۸۱%۱۴.۹۱%$ ۱.۳۴ B$ ۳۱۴.۵۸ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۲۳" برابر "
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹۰.۴۷%۴.۷۴%۹.۰۳%$ ۶۲۶.۸۶ M$ ۲۰.۲۵ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۶۶۰۹۶ ۲۵,۴۳۴۰.۴۶%۰.۵۱%۱.۷۶%$ ۶.۶۹ B$ ۱۷۵.۰۴ M۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۳" برابر "
۵۷XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۰.۴۶%۲.۳۸%۰.۵۱%$ ۷۷۲.۲۹ M$ ۴.۱۶ M۱۹.۱۹ T XEC۲۱.۰۰ T XEC۰.۰۱" برابر "
۶۹SNX$ ۲.۲۶ ۷۴,۸۷۲۰.۴۴%۳.۷۵%۵.۴۳%$ ۵۳۷.۸۶ M$ ۳۶.۳۴ M۲۳۸.۵۰ M SNX۲۹۱.۶۶ M SNX۰.۰۷" برابر "
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸۰.۴۳%۳.۲۰%۶.۲۲%$ ۱.۰۴ B$ ۱۷.۷۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "
۷۸COMP$ ۵۹.۰۴ ۱,۹۶۰,۱۲۲۰.۴۳%۵.۵۲%۵.۹۷%$ ۴۲۹.۰۵ M$ ۲۶.۴۹ M۷.۲۷ M COMP۱۰.۰۰ M COMP۰.۰۶" برابر "
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱۰.۴۳%۷.۱۱%۲.۱۱%$ ۲.۵۳ B$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۷۱NEXO$ ۰.۸۸۴۹ ۲۹,۳۷۹۰.۴۰%۲.۳۸%۵.۱۵%$ ۴۹۵.۵۴ M$ ۷.۵۳ M۵۶۰.۰۰ M NEXO۱,۰۰۰.۰۰ M NEXO۰.۰۲" برابر "
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳۰.۴۰%۲.۹۷%۱۴.۰۱%$ ۳.۵۵ B$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۷۶ENJ$ ۰.۴۴۲۰۵۶ ۱۴,۶۷۶۰.۴۰%۲.۴۴%۵.۶۶%$ ۴۴۲.۰۶ M$ ۱۹.۵۶ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۰۴" برابر "
۷۲CRV$ ۰.۸۷۳۰۶۶ ۲۸,۹۸۶۰.۳۹%۳.۳۷%۴.۵۶%$ ۴۶۴.۱۱ M$ ۳۷.۳۰ M۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV۰.۰۸" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۳.۲۲ ۲,۴۳۰,۸۲۸۰.۳۹%۲.۰۶%۳.۵۰%$ ۱.۰۳ B$ ۷۸.۶۶ M۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۸" برابر "
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰۰.۳۹%۵.۸۱%۷.۱۰%$ ۴.۷۳ B$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱۰.۳۷%۳.۳۲%۲.۵۳%$ ۱.۰۲ B$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "
۱۰۰LUNA$ ۲.۴۹ ۸۲,۵۰۴۰.۳۷%۲.۶۷%۳.۵۸%$ ۳۱۶.۷۸ M$ ۲۸۳.۵۹ M۱۲۷.۴۸ M LUNAبی نهایت۰.۹۰" برابر "
۹SOL$ ۳۲.۳۲ ۱,۰۷۳,۰۲۰۰.۳۷%۱.۹۴%۲.۵۷%$ ۱۱.۴۸ B$ ۴۹۶.۳۱ M۳۵۵.۲۸ M SOLبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۷۷BAT$ ۰.۲۹۴۱۵۸ ۹,۷۶۶۰.۳۶%۲.۸۶%۳.۴۵%$ ۴۳۹.۹۷ M$ ۱۵.۷۹ M۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۴" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲۰.۳۶%۲.۷۹%۴.۹۷%$ ۴.۹۴ B$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۶۴NEO$ ۸.۵۸ ۲۸۴,۹۹۹۰.۳۶%۳.۰۶%۲.۲۴%$ ۶۰۵.۵۳ M$ ۲۰.۵۷ M۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEO۰.۰۳" برابر "
۶۰GRT$ ۰.۰۹۶۲۴۲ ۳,۱۹۵۰.۳۵%۱.۴۹%۷.۲۳%$ ۶۶۴.۰۷ M$ ۱۲.۸۷ M۶.۹۰ B GRT۱۰.۰۶ B GRT۰.۰۲" برابر "
۶۷FTM$ ۰.۲۲۰۳۴۹ ۷,۳۱۶۰.۳۵%۲.۱۰%۲.۸۸%$ ۵۶۰.۷۹ M$ ۶۱.۸۴ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۱" برابر "
۹۶HOT$ ۰.۰۰۱۹۹۵ ۶۶۰.۳۳%۲.۵۹%۳.۲۸%$ ۳۴۵.۸۷ M$ ۱۷.۴۶ M۱۷۳.۳۴ B HOTبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۱MANA$ ۰.۶۸۶۹۳۹ ۲۲,۸۰۶۰.۳۲%۱.۴۴%۲.۵۶%$ ۱.۲۷ B$ ۶۷.۰۷ M۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶۰.۳۱%۳.۳۸%۳.۰۱%$ ۱.۵۹ B$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "
۳۳TON$ ۱.۳۷ ۴۵,۳۲۱۰.۳۰%۰.۶۰%۷.۱۸%$ ۱.۶۷ B$ ۸.۹۲ M۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "
۸۸LRC$ ۰.۲۸۹۲۲۱ ۹,۶۰۲۰.۳۰%۲.۲۵%۳.۰۸%$ ۳۸۴.۷۰ M$ ۲۲.۴۵ M۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC۰.۰۶" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۵۲ ۱۱۶,۸۷۰۰.۲۹%۰.۹۷%۴.۸۳%$ ۲.۸۱ B$ ۱۰۰.۰۵ M۷۹۹.۱۸ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۴" برابر "
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۰.۲۹%۲.۵۲%۳.۷۲%$ ۷.۹۳ B$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۰.۲۸%۲.۱۳%۶.۴۲%$ ۱.۲۳ B$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "
۸۲KAVA$ ۱.۴۷ ۴۸,۹۱۰۰.۲۷%۳.۰۵%۳.۴۲%$ ۴۱۳.۰۶ M$ ۷.۶۱ M۲۸۰.۳۹ M KAVAبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۹۴KSM$ ۴۱.۴۹ ۱,۳۷۷,۶۰۸۰.۲۶%۲.۱۹%۱.۱۱%$ ۳۵۱.۴۶ M$ ۱۵.۲۷ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۷۴LDO$ ۱.۴۷ ۴۸,۷۲۴۰.۲۶%۵.۷۶%۱۲.۱۹%$ ۴۵۹.۲۹ M$ ۱۸.۶۳ M۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۰.۰۴" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸۰.۲۶%۴.۳۱%۲.۴۵%$ ۸۳۷.۵۱ M$ ۲۸.۷۲ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۱۸ ۳۹,۱۶۳۰.۲۵%۱.۰۷%۱.۴۷%$ ۱.۱۸ B$ ۱۶۸.۲۹ M۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۰.۲۵%۲.۴۳%۱.۵۹%$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "