ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۶۵HT$ ۳.۹۴ ۱۳۰,۷۲۳۱۱.۰۰%۱۱.۲۵%۹.۲۲%$ ۶۰۳.۸۴ M$ ۱۲.۵۱ M۱۵۳.۳۶ M HT۵۰۰.۰۰ M HT۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۹CHZ$ ۰.۲۲۳۶۲۱ ۷,۴۲۴۸.۸۱%۱۴.۹۱%۰.۴۹%$ ۱.۳۴ B$ ۳۱۴.۵۸ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱۷.۱۱%۲.۱۱%۰.۴۳%$ ۲.۵۳ B$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۵QNT$ ۱۳۱.۶۳ ۴,۳۷۰,۲۵۶۶.۷۳%۱۲.۸۹%۱.۶۷%$ ۱.۵۹ B$ ۴۷.۵۵ M۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNT۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰۵.۸۱%۷.۱۰%۰.۳۹%$ ۴.۷۳ B$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۷۴LDO$ ۱.۴۷ ۴۸,۷۲۴۵.۷۶%۱۲.۱۹%۰.۲۶%$ ۴۵۹.۲۹ M$ ۱۸.۶۳ M۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۸COMP$ ۵۹.۰۴ ۱,۹۶۰,۱۲۲۵.۵۲%۵.۹۷%۰.۴۳%$ ۴۲۹.۰۵ M$ ۲۶.۴۹ M۷.۲۷ M COMP۱۰.۰۰ M COMP۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰۵.۲۴%۰.۷۷%۰.۲۷%$ ۷۷۸.۶۰ M$ ۱۲.۶۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹۴.۷۴%۹.۰۳%۰.۴۷%$ ۶۲۶.۸۶ M$ ۲۰.۲۵ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸۴.۶۱%۸.۵۸%۰.۰۹%$ ۲۲.۷۸ B$ ۱.۵۶ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶۴.۵۳%۶.۶۳%۰.۹۲%$ ۱.۵۶ B$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸۴.۳۱%۲.۴۵%۰.۲۶%$ ۸۳۷.۵۱ M$ ۲۸.۷۲ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۰GMT$ ۰.۶۱۷۲۸۱ ۲۰,۴۹۴۴.۰۹%۲.۰۱%۰.۷۱%$ ۳۷۰.۳۷ M$ ۵۵.۳۶ M۶۰۰.۰۰ M GMT۶.۰۰ B GMT۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۶۹SNX$ ۲.۲۶ ۷۴,۸۷۲۳.۷۵%۵.۴۳%۰.۴۴%$ ۵۳۷.۸۶ M$ ۳۶.۳۴ M۲۳۸.۵۰ M SNX۲۹۱.۶۶ M SNX۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۷۵DASH$ ۴۰.۶۹ ۱,۳۵۰,۸۱۶۳.۶۷%۲.۷۲%۰.۲۳%$ ۴۴۵.۱۲ M$ ۵۳.۴۴ M۱۰.۹۴ M DASH۱۸.۹۰ M DASH۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶۳.۳۸%۳.۰۱%۰.۳۱%$ ۱.۵۹ B$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۷۲CRV$ ۰.۸۷۳۰۶۶ ۲۸,۹۸۶۳.۳۷%۴.۵۶%۰.۳۹%$ ۴۶۴.۱۱ M$ ۳۷.۳۰ M۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۸۱RVN$ ۰.۰۳۵۲۵۷ ۱,۱۷۱۳.۳۳%۸.۹۰%۰.۵۳%$ ۴۱۳.۵۳ M$ ۱۹.۰۱ M۱۱.۷۳ B RVN۲۱.۰۰ B RVN۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱۳.۳۲%۲.۵۳%۰.۳۷%$ ۱.۰۲ B$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰۳.۳۱%۷.۶۰%۰.۵۹%$ ۳.۵۹ B$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸۳.۲۰%۶.۲۲%۰.۴۳%$ ۱.۰۴ B$ ۱۷.۷۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶۴NEO$ ۸.۵۸ ۲۸۴,۹۹۹۳.۰۶%۲.۲۴%۰.۳۶%$ ۶۰۵.۵۳ M$ ۲۰.۵۷ M۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۸۲KAVA$ ۱.۴۷ ۴۸,۹۱۰۳.۰۵%۳.۴۲%۰.۲۷%$ ۴۱۳.۰۶ M$ ۷.۶۱ M۲۸۰.۳۹ M KAVAبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۲CELO$ ۰.۷۶۸۹۲۸ ۲۵,۵۲۸۲.۹۷%۲.۸۲%۰.۷۰%$ ۳۵۹.۷۹ M$ ۴.۹۰ M۴۶۷.۹۲ M CELO۱,۰۰۰.۰۰ M CELO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳۲.۹۷%۱۴.۰۱%۰.۴۰%$ ۳.۵۵ B$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۷۷BAT$ ۰.۲۹۴۱۵۸ ۹,۷۶۶۲.۸۶%۳.۴۵%۰.۳۶%$ ۴۳۹.۹۷ M$ ۱۵.۷۹ M۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۹۷۱INCH$ ۰.۵۶۰۷۴۷ ۱۸,۶۱۷۲.۸۶%۸.۸۴%۰.۶۰%$ ۳۲۷.۱۸ M$ ۱۴.۶۹ M۵۸۳.۴۷ M 1INCHبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۹۳XEM$ ۰.۰۳۹۶۹۵ ۱,۳۱۸۲.۸۴%۱.۶۶%۰.۲۰%$ ۳۵۷.۲۶ M$ ۷.۵۰ M۹.۰۰ B XEM۹.۰۰ B XEM۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰۲.۸۰%۱.۴۶%۰.۵۰%$ ۱.۷۰ B$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲۲.۷۹%۴.۹۷%۰.۳۶%$ ۴.۹۴ B$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۸۷XDC$ ۰.۰۳۱۳۴۵ ۱,۰۴۱۲.۶۲%۵.۸۵%۲.۰۷%$ ۳۸۵.۷۰ M$ ۴.۵۷ M۱۲.۳۱ B XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱۲.۶۰%۰.۲۵%۰.۱۲%$ ۶۴۱.۷۸ M$ ۵۶.۹۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۹۶HOT$ ۰.۰۰۱۹۹۵ ۶۶۲.۵۹%۳.۲۸%۰.۳۳%$ ۳۴۵.۸۷ M$ ۱۷.۴۶ M۱۷۳.۳۴ B HOTبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۹LEO$ ۴.۱۰ ۱۳۶,۰۷۴۲.۵۷%۴.۳۵%۰.۰۱%$ ۳.۹۱ B$ ۲.۹۵ M۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰۲.۵۶%۶.۴۳%۰.۲۲%$ ۵۰۱.۶۱ M$ ۱۶.۵۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۲.۵۲%۳.۷۲%۰.۲۹%$ ۷.۹۳ B$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۷۶ENJ$ ۰.۴۴۲۰۵۶ ۱۴,۶۷۶۲.۴۴%۵.۶۶%۰.۴۰%$ ۴۴۲.۰۶ M$ ۱۹.۵۶ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۲.۴۳%۱.۵۹%۰.۲۵%$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۸۵WAVES$ ۳.۷۳ ۱۲۳,۸۶۱۲.۴۱%۵.۴۶%۰.۱۸%$ ۴۰۸.۴۵ M$ ۴۲.۹۴ M۱۰۹.۴۸ M WAVESبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۵۷XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۲.۳۸%۰.۵۱%۰.۴۶%$ ۷۷۲.۲۹ M$ ۴.۱۶ M۱۹.۱۹ T XEC۲۱.۰۰ T XEC۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۷۱NEXO$ ۰.۸۸۴۹ ۲۹,۳۷۹۲.۳۸%۵.۱۵%۰.۴۰%$ ۴۹۵.۵۴ M$ ۷.۵۳ M۵۶۰.۰۰ M NEXO۱,۰۰۰.۰۰ M NEXO۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۵۰OKB$ ۱۵.۶۷ ۵۲۰,۱۲۳۲.۲۶%۲.۵۰%۰.۱۵%$ ۹۳۹.۹۸ M$ ۱۳.۱۳ M۶۰.۰۰ M OKBبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۲.۲۶%۲.۷۳%۰.۲۰%$ ۶.۰۱ B$ ۱۵۳.۵۴ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۸۸LRC$ ۰.۲۸۹۲۲۱ ۹,۶۰۲۲.۲۵%۳.۰۸%۰.۳۰%$ ۳۸۴.۷۰ M$ ۲۲.۴۵ M۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۸۶MINA$ ۰.۵۷۴۰۷۸ ۱۹,۰۵۹۲.۲۱%۲.۰۸%۰.۵۲%$ ۳۹۸.۴۴ M$ ۷.۴۶ M۶۹۴.۰۵ M MINAبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵۲.۱۹%۶.۸۴%۰.۱۲%$ ۱۴.۴۷ B$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۴KSM$ ۴۱.۴۹ ۱,۳۷۷,۶۰۸۲.۱۹%۱.۱۱%۰.۲۶%$ ۳۵۱.۴۶ M$ ۱۵.۲۷ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۹۵BTG$ ۲۰.۰۰ ۶۶۴,۱۲۷۲.۱۴%۴.۳۲%۰.۱۳%$ ۳۵۰.۳۵ M$ ۳.۳۴ M۱۷.۵۱ M BTG۲۱.۰۰ M BTG۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۲.۱۳%۶.۴۲%۰.۲۸%$ ۱.۲۳ B$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲۲.۱۲%۵.۹۸%۰.۲۰%$ ۳.۷۰ B$ ۲۷۰.۸۶ M۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت| ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۶۵HT$ ۳.۹۴ ۱۳۰,۷۲۳۱۱.۰۰%۱۱.۲۵%۹.۲۲%$ ۶۰۳.۸۴ M$ ۱۲.۵۱ M۱۵۳.۳۶ M HT۵۰۰.۰۰ M HT۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۹CHZ$ ۰.۲۲۳۶۲۱ ۷,۴۲۴۸.۸۱%۱۴.۹۱%۰.۴۹%$ ۱.۳۴ B$ ۳۱۴.۵۸ M۶.۰۰ B CHZ۸.۸۹ B CHZ۰.۲۳" برابر "۰.۰۰%
۲۸XMR$ ۱۳۹.۲۲ ۴,۶۲۲,۰۱۱۷.۱۱%۲.۱۱%۰.۴۳%$ ۲.۵۳ B$ ۷۷.۸۰ M۱۸.۱۸ M XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۳۵QNT$ ۱۳۱.۶۳ ۴,۳۷۰,۲۵۶۶.۷۳%۱۲.۸۹%۱.۶۷%$ ۱.۵۹ B$ ۴۷.۵۵ M۱۲.۰۷ M QNT۱۴.۶۱ M QNT۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۷UNI$ ۶.۲۱ ۲۰۶,۱۳۰۵.۸۱%۷.۱۰%۰.۳۹%$ ۴.۷۳ B$ ۱۲۴.۱۷ M۷۶۲.۲۱ M UNI۱,۰۰۰.۰۰ M UNI۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۷۴LDO$ ۱.۴۷ ۴۸,۷۲۴۵.۷۶%۱۲.۱۹%۰.۲۶%$ ۴۵۹.۲۹ M$ ۱۸.۶۳ M۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۷۸COMP$ ۵۹.۰۴ ۱,۹۶۰,۱۲۲۵.۵۲%۵.۹۷%۰.۴۳%$ ۴۲۹.۰۵ M$ ۲۶.۴۹ M۷.۲۷ M COMP۱۰.۰۰ M COMP۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۵۵MIOTA$ ۰.۲۸۰۱۱۹ ۹,۳۰۰۵.۲۴%۰.۷۷%۰.۲۷%$ ۷۷۸.۶۰ M$ ۱۲.۶۴ M۲.۷۸ B MIOTA۲.۷۸ B MIOTA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶۳HNT$ ۴.۹۲ ۱۶۳,۳۹۹۴.۷۴%۹.۰۳%۰.۴۷%$ ۶۲۶.۸۶ M$ ۲۰.۲۵ M۱۲۷.۳۷ M HNT۲۲۳.۰۰ M HNT۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۶XRP$ ۰.۴۵۶۵۵۶ ۱۵,۱۵۸۴.۶۱%۸.۵۸%۰.۰۹%$ ۲۲.۷۸ B$ ۱.۵۶ B۴۹.۹۰ B XRP۱۰۰.۰۰ B XRP۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۳۸APE$ ۵.۰۹ ۱۶۹,۱۲۶۴.۵۳%۶.۶۳%۰.۹۲%$ ۱.۵۶ B$ ۱۰۹.۷۵ M۳۰۶.۸۸ M APE۱,۰۰۰.۰۰ M APE۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۵۴ZEC$ ۵۴.۴۱ ۱,۸۰۶,۵۲۸۴.۳۱%۲.۴۵%۰.۲۶%$ ۸۳۷.۵۱ M$ ۲۸.۷۲ M۱۵.۳۹ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۰GMT$ ۰.۶۱۷۲۸۱ ۲۰,۴۹۴۴.۰۹%۲.۰۱%۰.۷۱%$ ۳۷۰.۳۷ M$ ۵۵.۳۶ M۶۰۰.۰۰ M GMT۶.۰۰ B GMT۰.۱۵" برابر "۰.۰۰%
۶۹SNX$ ۲.۲۶ ۷۴,۸۷۲۳.۷۵%۵.۴۳%۰.۴۴%$ ۵۳۷.۸۶ M$ ۳۶.۳۴ M۲۳۸.۵۰ M SNX۲۹۱.۶۶ M SNX۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%
۷۵DASH$ ۴۰.۶۹ ۱,۳۵۰,۸۱۶۳.۶۷%۲.۷۲%۰.۲۳%$ ۴۴۵.۱۲ M$ ۵۳.۴۴ M۱۰.۹۴ M DASH۱۸.۹۰ M DASH۰.۱۲" برابر "۰.۰۰%
۳۶FIL$ ۵.۴۳ ۱۸۰,۲۲۶۳.۳۸%۳.۰۱%۰.۳۱%$ ۱.۵۹ B$ ۱۳۵.۵۱ M۲۹۲.۶۷ M FILبی نهایت۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۷۲CRV$ ۰.۸۷۳۰۶۶ ۲۸,۹۸۶۳.۳۷%۴.۵۶%۰.۳۹%$ ۴۶۴.۱۱ M$ ۳۷.۳۰ M۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۸۱RVN$ ۰.۰۳۵۲۵۷ ۱,۱۷۱۳.۳۳%۸.۹۰%۰.۵۳%$ ۴۱۳.۵۳ M$ ۱۹.۰۱ M۱۱.۷۳ B RVN۲۱.۰۰ B RVN۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۴۸AXS$ ۱۲.۲۷ ۴۰۷,۴۵۱۳.۳۲%۲.۵۳%۰.۳۷%$ ۱.۰۲ B$ ۳۰.۱۶ M۸۳.۰۶ M AXS۲۷۰.۰۰ M AXS۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۲۲LINK$ ۷.۲۹ ۲۴۲,۱۳۰۳.۳۱%۷.۶۰%۰.۵۹%$ ۳.۵۹ B$ ۳۵۳.۶۷ M۴۹۱.۶۰ M LINK۱,۰۰۰.۰۰ M LINK۰.۱۰" برابر "۰.۰۰%
۴۶THETA$ ۱.۰۴ ۳۴,۴۶۸۳.۲۰%۶.۲۲%۰.۴۳%$ ۱.۰۴ B$ ۱۷.۷۹ M۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۱,۰۰۰.۰۰ M THETA۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۶۴NEO$ ۸.۵۸ ۲۸۴,۹۹۹۳.۰۶%۲.۲۴%۰.۳۶%$ ۶۰۵.۵۳ M$ ۲۰.۵۷ M۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEO۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۸۲KAVA$ ۱.۴۷ ۴۸,۹۱۰۳.۰۵%۳.۴۲%۰.۲۷%$ ۴۱۳.۰۶ M$ ۷.۶۱ M۲۸۰.۳۹ M KAVAبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۹۲CELO$ ۰.۷۶۸۹۲۸ ۲۵,۵۲۸۲.۹۷%۲.۸۲%۰.۷۰%$ ۳۵۹.۷۹ M$ ۴.۹۰ M۴۶۷.۹۲ M CELO۱,۰۰۰.۰۰ M CELO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۳ATOM$ ۱۲.۴۱ ۴۱۲,۰۵۳۲.۹۷%۱۴.۰۱%۰.۴۰%$ ۳.۵۵ B$ ۱۸۹.۱۰ M۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۷۷BAT$ ۰.۲۹۴۱۵۸ ۹,۷۶۶۲.۸۶%۳.۴۵%۰.۳۶%$ ۴۳۹.۹۷ M$ ۱۵.۷۹ M۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۹۷۱INCH$ ۰.۵۶۰۷۴۷ ۱۸,۶۱۷۲.۸۶%۸.۸۴%۰.۶۰%$ ۳۲۷.۱۸ M$ ۱۴.۶۹ M۵۸۳.۴۷ M 1INCHبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۹۳XEM$ ۰.۰۳۹۶۹۵ ۱,۳۱۸۲.۸۴%۱.۶۶%۰.۲۰%$ ۳۵۷.۲۶ M$ ۷.۵۰ M۹.۰۰ B XEM۹.۰۰ B XEM۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۳۲FLOW$ ۱.۶۴ ۵۴,۵۲۰۲.۸۰%۱.۴۶%۰.۵۰%$ ۱.۷۰ B$ ۲۴.۹۳ M۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۶AVAX$ ۱۶.۷۰ ۵۵۴,۳۷۲۲.۷۹%۴.۹۷%۰.۳۶%$ ۴.۹۴ B$ ۱۶۱.۳۸ M۲۹۶.۰۰ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۸۷XDC$ ۰.۰۳۱۳۴۵ ۱,۰۴۱۲.۶۲%۵.۸۵%۲.۰۷%$ ۳۸۵.۷۰ M$ ۴.۵۷ M۱۲.۳۱ B XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۶۲CAKE$ ۴.۴۸ ۱۴۸,۸۵۱۲.۶۰%۰.۲۵%۰.۱۲%$ ۶۴۱.۷۸ M$ ۵۶.۹۸ M۱۴۳.۱۴ M CAKE۷۵۰.۰۰ M CAKE۰.۰۹" برابر "۰.۰۰%
۹۶HOT$ ۰.۰۰۱۹۹۵ ۶۶۲.۵۹%۳.۲۸%۰.۳۳%$ ۳۴۵.۸۷ M$ ۱۷.۴۶ M۱۷۳.۳۴ B HOTبی نهایت۰.۰۵" برابر "۰.۰۰%
۱۹LEO$ ۴.۱۰ ۱۳۶,۰۷۴۲.۵۷%۴.۳۵%۰.۰۱%$ ۳.۹۱ B$ ۲.۹۵ M۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۷۰RUNE$ ۱.۵۲ ۵۰,۳۶۰۲.۵۶%۶.۴۳%۰.۲۲%$ ۵۰۱.۶۱ M$ ۱۶.۵۱ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۱۰DOGE$ ۰.۰۵۹۷۸ ۱,۹۸۵۲.۵۲%۳.۷۲%۰.۲۹%$ ۷.۹۳ B$ ۲۰۶.۳۶ M۱۳۲.۶۷ B DOGEبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۷۶ENJ$ ۰.۴۴۲۰۵۶ ۱۴,۶۷۶۲.۴۴%۵.۶۶%۰.۴۰%$ ۴۴۲.۰۶ M$ ۱۹.۵۶ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۲ETH$ ۱,۲۹۱.۲۲ ۴۲,۸۶۸,۵۸۴۲.۴۳%۱.۵۹%۰.۲۵%$ ۱۵۸.۳۳ B$ ۶.۸۷ B۱۲۲.۶۲ M ETHبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۸۵WAVES$ ۳.۷۳ ۱۲۳,۸۶۱۲.۴۱%۵.۴۶%۰.۱۸%$ ۴۰۸.۴۵ M$ ۴۲.۹۴ M۱۰۹.۴۸ M WAVESبی نهایت۰.۱۱" برابر "۰.۰۰%
۵۷XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۲.۳۸%۰.۵۱%۰.۴۶%$ ۷۷۲.۲۹ M$ ۴.۱۶ M۱۹.۱۹ T XEC۲۱.۰۰ T XEC۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۷۱NEXO$ ۰.۸۸۴۹ ۲۹,۳۷۹۲.۳۸%۵.۱۵%۰.۴۰%$ ۴۹۵.۵۴ M$ ۷.۵۳ M۵۶۰.۰۰ M NEXO۱,۰۰۰.۰۰ M NEXO۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۵۰OKB$ ۱۵.۶۷ ۵۲۰,۱۲۳۲.۲۶%۲.۵۰%۰.۱۵%$ ۹۳۹.۹۸ M$ ۱۳.۱۳ M۶۰.۰۰ M OKBبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۲.۲۶%۲.۷۳%۰.۲۰%$ ۶.۰۱ B$ ۱۵۳.۵۴ M۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۸۸LRC$ ۰.۲۸۹۲۲۱ ۹,۶۰۲۲.۲۵%۳.۰۸%۰.۳۰%$ ۳۸۴.۷۰ M$ ۲۲.۴۵ M۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۸۶MINA$ ۰.۵۷۴۰۷۸ ۱۹,۰۵۹۲.۲۱%۲.۰۸%۰.۵۲%$ ۳۹۸.۴۴ M$ ۷.۴۶ M۶۹۴.۰۵ M MINAبی نهایت۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۸ADA$ ۰.۴۲۲۴۵۱ ۱۴,۰۲۵۲.۱۹%۶.۸۴%۰.۱۲%$ ۱۴.۴۷ B$ ۳۶۴.۱۸ M۳۴.۲۵ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "۰.۰۰%
۹۴KSM$ ۴۱.۴۹ ۱,۳۷۷,۶۰۸۲.۱۹%۱.۱۱%۰.۲۶%$ ۳۵۱.۴۶ M$ ۱۵.۲۷ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۰۴" برابر "۰.۰۰%
۹۵BTG$ ۲۰.۰۰ ۶۶۴,۱۲۷۲.۱۴%۴.۳۲%۰.۱۳%$ ۳۵۰.۳۵ M$ ۳.۳۴ M۱۷.۵۱ M BTG۲۱.۰۰ M BTG۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۴۳SAND$ ۰.۸۲۱۶۳۳ ۲۷,۲۷۸۲.۱۳%۶.۴۲%۰.۲۸%$ ۱.۲۳ B$ ۱۰۱.۸۰ M۱.۵۰ B SAND۳.۰۰ B SAND۰.۰۸" برابر "۰.۰۰%
۲۱ETC$ ۲۷.۰۱ ۸۹۶,۷۴۲۲.۱۲%۵.۹۸%۰.۲۰%$ ۳.۷۰ B$ ۲۷۰.۸۶ M۱۳۷.۱۷ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۰۷" برابر "۰.۰۰%