ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۷ روزتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۴۰LUNC$ ۰.۰۰۰۲۲۶ ۷۲۳.۴۷%۰.۵۴%۸.۱۵%$ ۴۴۰.۷۱ M$ ۱.۳۹ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۳۲" برابر "
۳۶TON$ ۱.۳۰ ۴۲,۱۱۸۱۹.۸۸%۰.۷۶%۲.۵۱%$ ۱۵.۲۰ M$ ۱.۵۹ B۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "
۸۳RVN$ ۰.۰۳۹۱۷۹ ۱,۲۷۰۱۶.۷۹%۰.۳۹%۱.۳۵%$ ۸۱.۹۰ M$ ۴۱۰.۳۳ M۱۰.۴۷ B RVN۲۱.۰۰ B RVN۰.۲۰" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۲۰ ۳۹,۰۲۹۱۵.۶۴%۰.۶۱%۲.۰۴%$ ۱۹۴.۸۸ M$ ۱.۲۱ B۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۶" برابر "
۷۳CRV$ ۰.۹۱۸۷۵۶ ۲۹,۷۷۷۱۳.۴۷%۰.۲۸%۱.۹۷%$ ۴۱.۶۱ M$ ۴۸۸.۴۰ M۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV۰.۰۹" برابر "
۲۱ETC$ ۲۸.۹۷ ۹۳۸,۹۸۹۱۳.۲۴%۰.۵۸%۱.۰۴%$ ۵۵۷.۰۱ M$ ۳.۹۷ B۱۳۷.۰۵ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۱۴" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۷۵ ۱۲۱,۶۶۵۱۳.۰۸%۰.۳۲%۱.۹۰%$ ۱۵۶.۶۷ M$ ۲.۹۶ B۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۵" برابر "
۲۰ATOM$ ۱۳.۸۹ ۴۵۰,۰۶۴۱۲.۴۲%۰.۵۶%۱.۰۱%$ ۲۸۷.۵۱ M$ ۳.۹۸ B۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۱۹LEO$ ۴.۳۵ ۱۴۱,۰۳۱۱۲.۲۹%۱.۶۹%۱.۲۱%$ ۲.۹۴ M$ ۴.۱۵ B۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۷۲LDO$ ۱.۷۰ ۵۴,۹۷۳۹.۳۶%۰.۷۳%۱.۲۵%$ ۳۱.۲۷ M$ ۵۳۰.۸۲ M۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۰.۰۶" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۳۱ ۲۰۴,۴۲۵۸.۸۳%۰.۲۲%۱.۹۴%$ ۱۸۱.۹۷ M$ ۷.۰۷ B۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۸۵LRC$ ۰.۲۹۹۰۴۲ ۹,۶۹۲۸.۵۸%۰.۱۸%۳.۰۸%$ ۴۰.۲۰ M$ ۳۹۷.۷۷ M۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC۰.۱۰" برابر "
۶۷SNX$ ۲.۴۳ ۷۸,۷۳۲۸.۴۴%۰.۴۳%۲.۱۶%$ ۳۱.۴۱ M$ ۵۷۹.۳۸ M۲۳۸.۵۰ M SNX۲۹۱.۶۶ M SNX۰.۰۵" برابر "
۹۱BTG$ ۲۰.۹۹ ۶۸۰,۳۹۱۸.۲۶%۰.۳۲%۰.۳۵%$ ۳.۵۴ M$ ۳۶۷.۶۷ M۱۷.۵۱ M BTG۲۱.۰۰ M BTG۰.۰۱" برابر "
۶۶FTM$ ۰.۲۲۸۸۷ ۷,۴۱۸۸.۱۲%۰.۵۴%۲.۰۷%$ ۵۵.۴۷ M$ ۵۸۲.۴۸ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۰" برابر "
۸۰WAVES$ ۳.۹۷ ۱۲۸,۵۸۷۷.۹۹%۰.۱۱%۱.۳۷%$ ۴۳.۵۰ M$ ۴۳۴.۱۲ M۱۰۹.۴۲ M WAVESبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۲ETH$ ۱,۳۲۵.۰۲ ۴۲,۹۴۴,۰۴۴۷.۷۷%۰.۴۷%۰.۱۹%$ ۱۰.۷۹ B$ ۱۶۲.۳۴ B۱۲۲.۵۲ M ETHبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۷۴ENJ$ ۰.۴۷۱۹۳۸ ۱۵,۲۹۶۷.۳۳%۰.۱۲%۲.۱۳%$ ۳۲.۰۰ M$ ۴۷۱.۹۴ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۰۷" برابر "
۶۹RUNE$ ۱.۶۴ ۵۳,۰۸۰۷.۰۷%۰.۵۵%۰.۵۴%$ ۳۲.۰۱ M$ ۵۴۱.۵۹ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۶" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۵۹۶۰۵ ۲۴,۶۱۹۷.۰۷%۰.۳۳%۱.۴۹%$ ۲۵۵.۱۷ M$ ۶.۶۳ B۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۴" برابر "
۳۱FLOW$ ۱.۶۸ ۵۴,۵۴۲۶.۴۳%۰.۱۶%۱.۷۱%$ ۲۷.۲۶ M$ ۱.۷۴ B۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۹۷KSM$ ۴۱.۴۱ ۱,۳۴۲,۰۱۵۵.۹۸%۰.۴۹%۱.۸۶%$ ۱۴.۱۷ M$ ۳۵۰.۷۳ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۷۹STX$ ۰.۳۳۰۶۱۶ ۱۰,۷۱۵۵.۸۸%۰.۶۲%۱.۲۹%$ ۶.۹۳ M$ ۴۴۱.۷۰ M۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STX۰.۰۲" برابر "
۶۵NEO$ ۸.۴۹ ۲۷۵,۲۷۶۵.۴۳%۰.۱۳%۱.۱۸%$ ۲۵.۰۵ M$ ۵۹۹.۱۲ M۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEO۰.۰۴" برابر "
۸۷TWT$ ۰.۹۲۳۶۲۱ ۲۹,۹۳۵۵.۲۴%۰.۰۹%۰.۱۴%$ ۴.۹۲ M$ ۳۸۴.۸۳ M۴۱۶.۶۵ M TWT۱,۰۰۰.۰۰ M TWT۰.۰۱" برابر "
۵۰BSV$ ۴۹.۴۰ ۱,۶۰۱,۱۳۳۴.۹۳%۰.۴۸%۱.۴۷%$ ۵۳.۲۴ M$ ۹۴۷.۵۰ M۱۹.۱۸ M BSV۲۱.۰۰ M BSV۰.۰۶" برابر "
۲۳LTC$ ۵۳.۹۲ ۱,۷۴۷,۶۷۱۴.۹۰%۰.۴۶%۲.۱۱%$ ۳۷۵.۱۶ M$ ۳.۸۴ B۷۱.۲۵ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۰" برابر "
۸۱ZIL$ ۰.۰۳۲۴۷۴ ۱,۰۵۲۴.۸۸%۰.۱۷%۱.۴۳%$ ۲۷.۵۲ M$ ۴۳۳.۰۲ M۱۳.۳۳ B ZIL۲۱.۰۰ B ZIL۰.۰۶" برابر "
۷۵BAT$ ۰.۳۰۸۳۲۴ ۹,۹۹۳۴.۸۵%۰.۳۴%۲.۵۶%$ ۱۹.۶۸ M$ ۴۶۱.۱۵ M۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۴" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۸.۳۶ ۱,۵۶۷,۲۲۹۴.۸۳%۰.۱۹%۰.۵۷%$ ۲۷.۶۱ M$ ۱.۱۲ B۲۳.۱۸ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۰۵۷.۸۳ ۶۱۷,۶۶۴,۲۲۴۴.۶۷%۰.۱۰%۰.۰۳%$ ۲۲.۹۱ B$ ۳۶۵.۱۵ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۶" برابر "
۱۷WBTC$ ۱۹,۰۴۷.۱۲ ۶۱۷,۳۱۷,۱۱۰۴.۶۵%۰.۱۶%۰.۰۴%$ ۱۱۱.۴۰ M$ ۴.۶۶ B۲۴۴.۷۱ K WBTCبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۸۴MINA$ ۰.۵۸۷۳۸۲ ۱۹,۰۳۷۴.۶۵%۰.۱۸%۰.۶۸%$ ۱۰.۷۸ M$ ۴۰۳.۰۲ M۶۸۶.۱۲ M MINAبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۵۷۸۵۹ ۱۴,۸۳۹۴.۵۷%۰.۵۳%۰.۶۲%$ ۵۱۷.۳۹ M$ ۱۵.۶۷ B۳۴.۲۳ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۴۳MANA$ ۰.۷۱۰۵۷۲ ۲۳,۰۳۰۴.۴۱%۰.۴۰%۱.۷۵%$ ۸۷.۳۸ M$ ۱.۳۲ B۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۸۸GMT$ ۰.۶۳۹۴۵۱ ۲۰,۷۲۵۴.۲۵%۰.۱۴%۰.۲۰%$ ۶۲.۰۲ M$ ۳۸۳.۶۷ M۶۰۰.۰۰ M GMT۶.۰۰ B GMT۰.۱۶" برابر "
۵۷BTT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۹۲۰۹۸۷۷ ۰۴.۱۴%۰.۱۰%۰.۳۴%$ ۱۸.۲۴ M$ ۷۴۴.۶۲ M۹۴۰.۰۵ T BTTبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۹۳CEL$ ۱.۵۲ ۴۹,۳۱۲۴.۱۰%۰.۶۰%۳.۰۷%$ ۶.۶۰ M$ ۳۶۳.۴۳ M۲۳۸.۸۶ M CEL۶۹۵.۶۶ M CEL۰.۰۲" برابر "
۵۶XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۳.۹۲%۰.۴۶%۲.۱۳%$ ۲۹.۶۰ M$ ۷۷۴.۲۲ M۱۹.۱۸ T XEC۲۱.۰۰ T XEC۰.۰۴" برابر "
۷۶DASH$ ۴۲.۱۲ ۱,۳۶۵,۰۵۵۳.۹۲%۰.۲۲%۰.۲۳%$ ۵۷.۰۲ M$ ۴۶۰.۱۸ M۱۰.۹۳ M DASH۱۸.۹۰ M DASH۰.۱۲" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۶.۳۹ ۲,۴۷۵,۸۲۲۳.۸۹%۰.۴۵%۰.۴۵%$ ۷۰.۰۱ M$ ۱.۰۸ B۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۷" برابر "
۹۶DCR$ ۲۴.۸۹ ۸۰۶,۷۹۷۳.۶۲%۰.۳۱%۰.۶۴%$ ۱.۷۲ M$ ۳۵۷.۸۵ M۱۴.۳۸ M DCR۲۱.۰۰ M DCR۰.۰۰" برابر "
۹۹AR$ ۹.۸۸ ۳۲۰,۱۲۰۳.۴۲%۰.۰۴%۰.۹۷%$ ۲۱.۰۸ M$ ۳۲۹.۸۵ M۳۳.۳۹ M AR۶۶.۰۰ M AR۰.۰۶" برابر "
۴۱XTZ$ ۱.۴۹ ۴۸,۴۴۶۳.۳۶%۰.۱۷%۲.۰۷%$ ۲۲.۴۰ M$ ۱.۳۶ B۹۱۰.۱۳ M XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۸۶KAVA$ ۱.۵۴ ۴۹,۷۵۰۳.۳۶%۰.۰۶%۱.۴۹%$ ۸.۶۲ M$ ۳۸۵.۱۰ M۲۵۰.۸۷ M KAVAبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۳.۲۴%۰.۴۸%۰.۸۸%$ ۶۳۳.۷۱ M$ ۶.۲۳ B۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۳۳VET$ ۰.۰۲۳۰۵۵ ۷۴۷۳.۲۰%۰.۴۲%۲.۲۵%$ ۵۰.۷۴ M$ ۱.۶۷ B۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۷.۷۳ ۵۷۴,۵۱۷۳.۱۸%۰.۲۳%۱.۷۰%$ ۱۴۰.۰۵ M$ ۵.۲۴ B۲۹۵.۸۸ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۵.۸۱ ۱,۸۰۸,۶۶۵۳.۱۷%۰.۱۶%۲.۲۱%$ ۵۰.۰۳ M$ ۸۵۶.۰۸ M۱۵.۳۴ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۶" برابر "
۱۵TRX$ ۰.۰۶۰۰۳۲ ۱,۹۴۶۳.۱۱%۰.۱۳%۰.۶۰%$ ۲۵۸.۲۳ M$ ۵.۵۴ B۹۲.۳۵ B TRXبی نهایت۰.۰۵" برابر "

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۷ روزتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۴۰LUNC$ ۰.۰۰۰۲۲۶ ۷۲۳.۴۷%۰.۵۴%۸.۱۵%$ ۴۴۰.۷۱ M$ ۱.۳۹ B۶.۱۵ T LUNCبی نهایت۰.۳۲" برابر "
۳۶TON$ ۱.۳۰ ۴۲,۱۱۸۱۹.۸۸%۰.۷۶%۲.۵۱%$ ۱۵.۲۰ M$ ۱.۵۹ B۱.۲۲ B TON۵.۰۰ B TON۰.۰۱" برابر "
۸۳RVN$ ۰.۰۳۹۱۷۹ ۱,۲۷۰۱۶.۷۹%۰.۳۹%۱.۳۵%$ ۸۱.۹۰ M$ ۴۱۰.۳۳ M۱۰.۴۷ B RVN۲۱.۰۰ B RVN۰.۲۰" برابر "
۴۴EOS$ ۱.۲۰ ۳۹,۰۲۹۱۵.۶۴%۰.۶۱%۲.۰۴%$ ۱۹۴.۸۸ M$ ۱.۲۱ B۱.۰۰ B EOSبی نهایت۰.۱۶" برابر "
۷۳CRV$ ۰.۹۱۸۷۵۶ ۲۹,۷۷۷۱۳.۴۷%۰.۲۸%۱.۹۷%$ ۴۱.۶۱ M$ ۴۸۸.۴۰ M۵۳۱.۵۸ M CRV۳.۳۰ B CRV۰.۰۹" برابر "
۲۱ETC$ ۲۸.۹۷ ۹۳۸,۹۸۹۱۳.۲۴%۰.۵۸%۱.۰۴%$ ۵۵۷.۰۱ M$ ۳.۹۷ B۱۳۷.۰۵ M ETC۲۱۰.۷۰ M ETC۰.۱۴" برابر "
۲۶NEAR$ ۳.۷۵ ۱۲۱,۶۶۵۱۳.۰۸%۰.۳۲%۱.۹۰%$ ۱۵۶.۶۷ M$ ۲.۹۶ B۷۸۷.۲۰ M NEAR۱,۰۰۰.۰۰ M NEAR۰.۰۵" برابر "
۲۰ATOM$ ۱۳.۸۹ ۴۵۰,۰۶۴۱۲.۴۲%۰.۵۶%۱.۰۱%$ ۲۸۷.۵۱ M$ ۳.۹۸ B۲۸۶.۳۷ M ATOMبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۱۹LEO$ ۴.۳۵ ۱۴۱,۰۳۱۱۲.۲۹%۱.۶۹%۱.۲۱%$ ۲.۹۴ M$ ۴.۱۵ B۹۵۳.۹۵ M LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۷۲LDO$ ۱.۷۰ ۵۴,۹۷۳۹.۳۶%۰.۷۳%۱.۲۵%$ ۳۱.۲۷ M$ ۵۳۰.۸۲ M۳۱۲.۹۵ M LDO۱,۰۰۰.۰۰ M LDO۰.۰۶" برابر "
۱۱DOT$ ۶.۳۱ ۲۰۴,۴۲۵۸.۸۳%۰.۲۲%۱.۹۴%$ ۱۸۱.۹۷ M$ ۷.۰۷ B۱.۱۲ B DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۸۵LRC$ ۰.۲۹۹۰۴۲ ۹,۶۹۲۸.۵۸%۰.۱۸%۳.۰۸%$ ۴۰.۲۰ M$ ۳۹۷.۷۷ M۱.۳۳ B LRC۱.۳۷ B LRC۰.۱۰" برابر "
۶۷SNX$ ۲.۴۳ ۷۸,۷۳۲۸.۴۴%۰.۴۳%۲.۱۶%$ ۳۱.۴۱ M$ ۵۷۹.۳۸ M۲۳۸.۵۰ M SNX۲۹۱.۶۶ M SNX۰.۰۵" برابر "
۹۱BTG$ ۲۰.۹۹ ۶۸۰,۳۹۱۸.۲۶%۰.۳۲%۰.۳۵%$ ۳.۵۴ M$ ۳۶۷.۶۷ M۱۷.۵۱ M BTG۲۱.۰۰ M BTG۰.۰۱" برابر "
۶۶FTM$ ۰.۲۲۸۸۷ ۷,۴۱۸۸.۱۲%۰.۵۴%۲.۰۷%$ ۵۵.۴۷ M$ ۵۸۲.۴۸ M۲.۵۵ B FTM۳.۱۸ B FTM۰.۱۰" برابر "
۸۰WAVES$ ۳.۹۷ ۱۲۸,۵۸۷۷.۹۹%۰.۱۱%۱.۳۷%$ ۴۳.۵۰ M$ ۴۳۴.۱۲ M۱۰۹.۴۲ M WAVESبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۲ETH$ ۱,۳۲۵.۰۲ ۴۲,۹۴۴,۰۴۴۷.۷۷%۰.۴۷%۰.۱۹%$ ۱۰.۷۹ B$ ۱۶۲.۳۴ B۱۲۲.۵۲ M ETHبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۷۴ENJ$ ۰.۴۷۱۹۳۸ ۱۵,۲۹۶۷.۳۳%۰.۱۲%۲.۱۳%$ ۳۲.۰۰ M$ ۴۷۱.۹۴ M۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۱,۰۰۰.۰۰ M ENJ۰.۰۷" برابر "
۶۹RUNE$ ۱.۶۴ ۵۳,۰۸۰۷.۰۷%۰.۵۵%۰.۵۴%$ ۳۲.۰۱ M$ ۵۴۱.۵۹ M۳۳۰.۶۹ M RUNE۵۰۰.۰۰ M RUNE۰.۰۶" برابر "
۱۳MATIC$ ۰.۷۵۹۶۰۵ ۲۴,۶۱۹۷.۰۷%۰.۳۳%۱.۴۹%$ ۲۵۵.۱۷ M$ ۶.۶۳ B۸.۷۳ B MATIC۱۰.۰۰ B MATIC۰.۰۴" برابر "
۳۱FLOW$ ۱.۶۸ ۵۴,۵۴۲۶.۴۳%۰.۱۶%۱.۷۱%$ ۲۷.۲۶ M$ ۱.۷۴ B۱.۰۴ B FLOWبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۹۷KSM$ ۴۱.۴۱ ۱,۳۴۲,۰۱۵۵.۹۸%۰.۴۹%۱.۸۶%$ ۱۴.۱۷ M$ ۳۵۰.۷۳ M۸.۴۷ M KSMبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۷۹STX$ ۰.۳۳۰۶۱۶ ۱۰,۷۱۵۵.۸۸%۰.۶۲%۱.۲۹%$ ۶.۹۳ M$ ۴۴۱.۷۰ M۱.۳۴ B STX۱.۸۲ B STX۰.۰۲" برابر "
۶۵NEO$ ۸.۴۹ ۲۷۵,۲۷۶۵.۴۳%۰.۱۳%۱.۱۸%$ ۲۵.۰۵ M$ ۵۹۹.۱۲ M۷۰.۵۴ M NEO۱۰۰.۰۰ M NEO۰.۰۴" برابر "
۸۷TWT$ ۰.۹۲۳۶۲۱ ۲۹,۹۳۵۵.۲۴%۰.۰۹%۰.۱۴%$ ۴.۹۲ M$ ۳۸۴.۸۳ M۴۱۶.۶۵ M TWT۱,۰۰۰.۰۰ M TWT۰.۰۱" برابر "
۵۰BSV$ ۴۹.۴۰ ۱,۶۰۱,۱۳۳۴.۹۳%۰.۴۸%۱.۴۷%$ ۵۳.۲۴ M$ ۹۴۷.۵۰ M۱۹.۱۸ M BSV۲۱.۰۰ M BSV۰.۰۶" برابر "
۲۳LTC$ ۵۳.۹۲ ۱,۷۴۷,۶۷۱۴.۹۰%۰.۴۶%۲.۱۱%$ ۳۷۵.۱۶ M$ ۳.۸۴ B۷۱.۲۵ M LTC۸۴.۰۰ M LTC۰.۱۰" برابر "
۸۱ZIL$ ۰.۰۳۲۴۷۴ ۱,۰۵۲۴.۸۸%۰.۱۷%۱.۴۳%$ ۲۷.۵۲ M$ ۴۳۳.۰۲ M۱۳.۳۳ B ZIL۲۱.۰۰ B ZIL۰.۰۶" برابر "
۷۵BAT$ ۰.۳۰۸۳۲۴ ۹,۹۹۳۴.۸۵%۰.۳۴%۲.۵۶%$ ۱۹.۶۸ M$ ۴۶۱.۱۵ M۱.۵۰ B BAT۱.۵۰ B BAT۰.۰۴" برابر "
۴۵EGLD$ ۴۸.۳۶ ۱,۵۶۷,۲۲۹۴.۸۳%۰.۱۹%۰.۵۷%$ ۲۷.۶۱ M$ ۱.۱۲ B۲۳.۱۸ M EGLD۳۱.۴۲ M EGLD۰.۰۲" برابر "
۱BTC$ ۱۹,۰۵۷.۸۳ ۶۱۷,۶۶۴,۲۲۴۴.۶۷%۰.۱۰%۰.۰۳%$ ۲۲.۹۱ B$ ۳۶۵.۱۵ B۱۹.۱۶ M BTC۲۱.۰۰ M BTC۰.۰۶" برابر "
۱۷WBTC$ ۱۹,۰۴۷.۱۲ ۶۱۷,۳۱۷,۱۱۰۴.۶۵%۰.۱۶%۰.۰۴%$ ۱۱۱.۴۰ M$ ۴.۶۶ B۲۴۴.۷۱ K WBTCبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۸۴MINA$ ۰.۵۸۷۳۸۲ ۱۹,۰۳۷۴.۶۵%۰.۱۸%۰.۶۸%$ ۱۰.۷۸ M$ ۴۰۳.۰۲ M۶۸۶.۱۲ M MINAبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۸ADA$ ۰.۴۵۷۸۵۹ ۱۴,۸۳۹۴.۵۷%۰.۵۳%۰.۶۲%$ ۵۱۷.۳۹ M$ ۱۵.۶۷ B۳۴.۲۳ B ADA۴۵.۰۰ B ADA۰.۰۳" برابر "
۴۳MANA$ ۰.۷۱۰۵۷۲ ۲۳,۰۳۰۴.۴۱%۰.۴۰%۱.۷۵%$ ۸۷.۳۸ M$ ۱.۳۲ B۱.۸۶ B MANAبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۸۸GMT$ ۰.۶۳۹۴۵۱ ۲۰,۷۲۵۴.۲۵%۰.۱۴%۰.۲۰%$ ۶۲.۰۲ M$ ۳۸۳.۶۷ M۶۰۰.۰۰ M GMT۶.۰۰ B GMT۰.۱۶" برابر "
۵۷BTT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۹۲۰۹۸۷۷ ۰۴.۱۴%۰.۱۰%۰.۳۴%$ ۱۸.۲۴ M$ ۷۴۴.۶۲ M۹۴۰.۰۵ T BTTبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۹۳CEL$ ۱.۵۲ ۴۹,۳۱۲۴.۱۰%۰.۶۰%۳.۰۷%$ ۶.۶۰ M$ ۳۶۳.۴۳ M۲۳۸.۸۶ M CEL۶۹۵.۶۶ M CEL۰.۰۲" برابر "
۵۶XEC$ ۰.۰۰۰۰۴ ۱۳.۹۲%۰.۴۶%۲.۱۳%$ ۲۹.۶۰ M$ ۷۷۴.۲۲ M۱۹.۱۸ T XEC۲۱.۰۰ T XEC۰.۰۴" برابر "
۷۶DASH$ ۴۲.۱۲ ۱,۳۶۵,۰۵۵۳.۹۲%۰.۲۲%۰.۲۳%$ ۵۷.۰۲ M$ ۴۶۰.۱۸ M۱۰.۹۳ M DASH۱۸.۹۰ M DASH۰.۱۲" برابر "
۴۷AAVE$ ۷۶.۳۹ ۲,۴۷۵,۸۲۲۳.۸۹%۰.۴۵%۰.۴۵%$ ۷۰.۰۱ M$ ۱.۰۸ B۱۴.۰۹ M AAVE۱۶.۰۰ M AAVE۰.۰۷" برابر "
۹۶DCR$ ۲۴.۸۹ ۸۰۶,۷۹۷۳.۶۲%۰.۳۱%۰.۶۴%$ ۱.۷۲ M$ ۳۵۷.۸۵ M۱۴.۳۸ M DCR۲۱.۰۰ M DCR۰.۰۰" برابر "
۹۹AR$ ۹.۸۸ ۳۲۰,۱۲۰۳.۴۲%۰.۰۴%۰.۹۷%$ ۲۱.۰۸ M$ ۳۲۹.۸۵ M۳۳.۳۹ M AR۶۶.۰۰ M AR۰.۰۶" برابر "
۴۱XTZ$ ۱.۴۹ ۴۸,۴۴۶۳.۳۶%۰.۱۷%۲.۰۷%$ ۲۲.۴۰ M$ ۱.۳۶ B۹۱۰.۱۳ M XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۸۶KAVA$ ۱.۵۴ ۴۹,۷۵۰۳.۳۶%۰.۰۶%۱.۴۹%$ ۸.۶۲ M$ ۳۸۵.۱۰ M۲۵۰.۸۷ M KAVAبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۱۴SHIB$ ۰.۰۰۰۰۱۱ ۰۳.۲۴%۰.۴۸%۰.۸۸%$ ۶۳۳.۷۱ M$ ۶.۲۳ B۵۴۹.۰۶ T SHIBبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۳۳VET$ ۰.۰۲۳۰۵۵ ۷۴۷۳.۲۰%۰.۴۲%۲.۲۵%$ ۵۰.۷۴ M$ ۱.۶۷ B۷۲.۵۱ B VET۸۶.۷۱ B VET۰.۰۳" برابر "
۱۶AVAX$ ۱۷.۷۳ ۵۷۴,۵۱۷۳.۱۸%۰.۲۳%۱.۷۰%$ ۱۴۰.۰۵ M$ ۵.۲۴ B۲۹۵.۸۸ M AVAX۷۲۰.۰۰ M AVAX۰.۰۳" برابر "
۵۴ZEC$ ۵۵.۸۱ ۱,۸۰۸,۶۶۵۳.۱۷%۰.۱۶%۲.۲۱%$ ۵۰.۰۳ M$ ۸۵۶.۰۸ M۱۵.۳۴ M ZEC۲۱.۰۰ M ZEC۰.۰۶" برابر "
۱۵TRX$ ۰.۰۶۰۰۳۲ ۱,۹۴۶۳.۱۱%۰.۱۳%۰.۶۰%$ ۲۵۸.۲۳ M$ ۵.۵۴ B۹۲.۳۵ B TRXبی نهایت۰.۰۵" برابر "