پرضررترین ارزهای دیجیتال در روز
پرضررترین ارزهای دیجیتال در 24 ساعت

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت

پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۴۰۳۰BRC$ ۰.۰۰۰۰۰۱ ۰۹۸.۹۸%۹۹.۰۵%۰.۲۵%$ ۰.۰۰$ ۵۱.۷۴ K۰.۰۰ BRC۲۰۰.۰۰ B BRC۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۵۵۰CYMT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۸۲۶۶۸۶۹ ۰۹۴.۳۸%۰.۷۶%۰.۰۵%$ ۵.۹۳ K$ ۰.۰۰۱۵.۵۰ B CYMTبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۱۱۸COVA$ ۰.۰۰۰۰۴۴ ۱۹۳.۰۵%۹۲.۷۸%۰.۰۵%$ ۱۰۹.۸۴ K$ ۳۱۲.۲۳۲.۵۰ B COVAبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۴۹۸AMN$ ۰.۰۰۰۰۱۵ ۰۹۲.۵۳%۸۹.۸۴%۰.۴۱%$ ۱۰.۴۷ K$ ۳.۸۳۷۱۴.۳۴ M AMNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۸۶۵CSR$ ۰.۰۰۱۷۴۵ ۵۸۹۰.۵۹%۹۰.۷۱%۲.۳۸%$ ۰.۰۰$ ۶۸.۵۶ K۰.۰۰ CSR۱۰۰.۰۰ M CSR۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۴۴۹KKO$ ۰.۰۰۱۶۹۲ ۵۶۸۷.۰۲%۱۳.۷۰%۱۱.۷۲%$ ۱۵.۸۰ K$ ۱۸۳.۶۴۹.۳۳ M KKO۱۰۰.۰۰ M KKO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۲۸۷A$ ۰.۰۰۱۳۷۷ ۴۶۸۰.۴۵%۷۷.۹۲%۴۹.۵۰%$ ۴۷.۸۲ K$ ۰.۰۰۳۴.۷۳ M Aبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۳۳۹PLURA$ ۰.۰۰۰۰۳۹ ۱۷۵.۷۶%۰.۰۸%۰.۰۱%$ ۳۵.۱۶ K$ ۲.۰۸۹۰۴.۰۹ M PLURA۱,۰۰۰.۰۰ M PLURA۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۵۳۹STRI$ ۰.۰۱۸۸۵۱ ۶۲۶۶۵.۲۳%۵۴.۱۱%۲.۶۷%$ ۰.۰۰$ ۱۹.۷۲ K۰.۰۰ STRI۴.۶۰ M STRI۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۷۴۱MBD$ ۰.۰۰۰۰۳۱ ۱۶۳.۸۱%۸۷.۰۲%۶.۸۶%$ ۰.۰۰$ ۱۳.۹۵ K۰.۰۰ MBD۴۰.۰۰ B MBD۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۸۵۱SMETA$ ۰.۴۰۰۰۰۴ ۱۳,۲۸۴۶۳.۲۰%۵۶۰.۰۱%۱۸.۴۳%$ ۰.۰۰$ ۷۰.۲۷ K۰.۰۰ SMETA۲.۰۰ B SMETA۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۵۱۱GRO$ ۰.۰۲۱۳۸۴ ۷۱۰۶۱.۸۱%۶۰.۲۰%۰.۵۰%$ ۹.۲۷ K$ ۲۰۲.۵۷۴۳۳.۳۸ K GRO۵۸۰.۰۰ K GRO۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۲۰۴۲ONG$ ۰.۰۰۳۵۲ ۱۱۷۶۰.۴۲%۳۳.۵۱%۰.۲۳%$ ۱۴۲.۹۱ K$ ۵.۱۱۴۰.۶۰ M ONGبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۸۰۲HEGG$ ۰.۰۰۱۵۵۲ ۵۲۵۹.۴۴%۵۲.۳۴%۲۵.۸۴%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۵۷ K۰.۰۰ HEGGبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۵۱۴AIX$ ۰.۰۰۰۳۱۱ ۱۰۵۸.۶۸%۵۸.۶۰%۰.۵۰%$ ۹.۱۰ K$ ۵۴۱.۱۶۲۹.۲۷ M AIXبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۱۲۵CNB$ ۰.۰۰۰۰۸۱ ۳۵۸.۴۵%۴۱.۵۴%۰.۰۰%$ ۱۰۷.۱۷ K$ ۷.۱۹۱.۳۳ B CNB۱.۵۰ B CNB۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۸۷۶ASSA$ ۰.۰۰۴۵۵۸ ۱۵۱۵۸.۴۳%۶۴.۴۷%۴.۰۸%$ ۰.۰۰$ ۸۴۳.۶۹ K۰.۰۰ ASSA۱۰.۰۰ B ASSA۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۴۴۷BSD$ ۰.۰۰۰۴۹۷ ۱۷۵۷.۱۱%۲.۹۷%۰.۰۵%$ ۱۶.۰۶ K$ ۰.۲۵۳۲.۲۹ M BSDبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۴۱۳WTN$ ۰.۰۰۶۸۱۱ ۲۲۶۵۶.۴۹%۵۹.۴۵%۲.۴۶%$ ۰.۰۰$ ۱۶۰.۴۷ K۰.۰۰ WTN۶۰۰.۰۰ M WTN۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۹۳۶DVRS$ ۰.۰۰۰۴۲۹ ۱۴۵۵.۷۰%۳۳۵.۰۴%۴.۲۵%$ ۰.۰۰$ ۶۳۷.۶۹ K۰.۰۰ DVRS۱,۰۰۰.۰۰ M DVRS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۲۶۹ART$ ۰.۰۰۰۷۶۵ ۲۵۵۵.۴۰%۱.۷۸%۰.۰۸%$ ۵۲.۶۹ K$ ۰.۰۰۶۸.۸۸ M ART۱۰۰.۰۰ M ART۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۶۰۸TART$ ۰.۰۰۰۰۱۲ ۰۵۱.۳۶%۱۸۵.۲۴%۵.۷۸%$ ۰.۰۰$ ۱۱۱.۲۶ K۰.۰۰ TART۱۰.۰۰ B TART۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۹۳۷KEYS$ ۰.۰۰۵۶۱۹ ۱۸۷۴۹.۵۸%۱۵.۳۳%۱۹.۱۹%$ ۰.۰۰$ ۶۱.۸۹ K۰.۰۰ KEYS۱,۰۰۰.۰۰ M KEYS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۶۱۵BNBDRAGON$ ۰.۰۰۰۵۸۵ ۱۹۴۹.۰۳%۴۹.۱۱%۱۹.۶۳%$ ۰.۰۰$ ۱۷.۰۶ K۰.۰۰ BNBDRAGON۱۰.۰۰ M BNBDRAGON۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۳۲۸YOC$ ۰.۰۰۰۱ ۳۴۸.۱۹%۱.۹۰%۱.۸۷%$ ۳۷.۰۲ K$ ۲.۲۷۳۶۹.۶۶ M YOCبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۰۵۹MVRS$ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵۴۷۹۶۲۳ ۰۴۶.۱۳%۴۶.۴۲%۱.۷۵%$ ۰.۰۰$ ۴۰۲.۲۲ K۰.۰۰ MVRS۱,۰۰۰.۰۰ B MVRS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۹۳۸PASC$ ۰.۰۰۵۱۳۲ ۱۷۰۴۵.۸۷%۵.۷۰%۰.۰۵%$ ۱۹۵.۵۷ K$ ۷۳۷.۸۴۳۸.۱۱ M PASC۴۲.۰۰ M PASC۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۸۳۴NBLS$ ۰.۰۰۰۰۰۲ ۰۴۵.۱۶%۲۲.۷۳%۰.۰۰%$ ۰.۰۰$ ۱۱.۷۷ K۰.۰۰ NBLS۹۰۰.۰۰ B NBLS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۴۸۶SINS$ ۰.۰۰۰۵۱۷ ۱۷۴۴.۳۳%۴۳.۳۲%۰.۰۵%$ ۱۲.۰۴ K$ ۰.۵۲۳.۳۱ M SINS۲۱.۰۰ M SINS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۸۳۹HARM$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۳۲۶۶ ۰۴۳.۱۴%۷۳.۰۳%۱.۳۷%$ ۰.۰۰$ ۱۱.۶۰ K۰.۰۰ HARM۴.۲۰ T HARM۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۵۹۵DMC$ ۰.۰۰۰۱ ۳۴۲.۴۵%۶۶.۸۱%۱۳.۲۶%$ ۰.۰۰$ ۱۱۳.۹۱ K۰.۰۰ DMC۱,۰۰۰.۰۰ M DMC۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۱۰۶IXT$ ۰.۰۰۳۱۸۲ ۱۰۶۴۲.۲۷%۴۶.۱۴%۰.۲۰%$ ۱۱۳.۸۵ K$ ۰.۰۰۳۵.۷۸ M IXTبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۵۷۹GMC$ ۰.۰۰۱۳۲۷ ۴۴۴۲.۰۰%۱۱.۷۹%۰.۰۰%$ ۴.۱۹ K$ ۵۶.۱۰۳.۱۵ M GMC۵.۰۰ B GMC۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۵۳۴CCO$ ۰.۰۰۴۳ ۱۴۳۴۱.۷۷%۱۴.۴۴%۰.۲۵%$ ۷.۳۱ K$ ۶۴.۹۵۱.۷۰ M CCOبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۳۲۹ASAFE$ ۰.۰۰۴۰۱۸ ۱۳۳۳۸.۸۷%۳.۸۹%۰.۰۵%$ ۳۶.۷۵ K$ ۴۶.۷۳۹.۱۵ M ASAFE۱۵.۰۰ M ASAFE۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۸۶۳KENKA$ ۰.۰۰۰۰۰۷ ۰۳۸.۷۸%۵۶.۱۹%۱.۶۰%$ ۰.۰۰$ ۱۱.۱۶ K۰.۰۰ KENKA۴۶۴.۹۵ T KENKA۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۴۰۲BITC$ ۰.۰۰۱۰۴۸ ۳۵۳۸.۴۱%۴.۱۹%۰.۱۹%$ ۲۳.۲۶ K$ ۰.۵۶۲۲.۲۰ M BITCبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۲۶۹BZEN$ ۰.۰۰۰۶۱۱ ۲۰۳۷.۹۳%۶۹.۲۴%۱.۵۳%$ ۰.۰۰$ ۲۲۹.۰۱ K۰.۰۰ BZEN۱,۰۰۰.۰۰ M BZEN۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۱۸۸ALF$ ۰.۰۰۲۹۲۸ ۹۷۳۷.۸۹%۷۹.۷۸%۵.۲۲%$ ۰.۰۰$ ۳۸.۲۱ K۰.۰۰ ALF۱۰۰.۰۰ M ALF۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۸۱۸SERVE$ ۰.۰۰۰۷۵۷ ۲۵۳۷.۴۳%۵۴.۱۳%۰.۰۹%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۱۵ K۰.۰۰ SERVE۱۰۰.۰۰ M SERVE۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۱۸۰BFT$ ۰.۰۰۰۳۳۷ ۱۱۳۶.۶۱%۰.۹۵%۰.۵۱%$ ۰.۰۰$ ۲۸۳.۲۱ K۰.۰۰ BFT۱۰۰.۰۰ B BFT۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۸۴۱BTRS$ ۱۵.۸۵ ۵۲۶,۴۲۵۳۶.۰۲%۵.۰۷%۰.۰۲%$ ۷.۱۳ M$ ۱۱۲.۹۳۴۵۰.۰۰ K BTRS۱,۰۰۰.۰۰ K BTRS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۴۲۸NST$ ۰.۰۰۰۰۰۱ ۰۳۵.۹۴%۵۷.۱۸%۵.۲۷%$ ۰.۰۰$ ۲۴.۶۲ K۰.۰۰ NST۱۰۰.۰۰ B NST۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۰۷۰CLNY$ ۰.۰۵۲۹۲۳ ۱,۷۵۸۳۵.۸۰%۱.۴۴%۳۶.۷۶%$ ۰.۰۰$ ۴۷.۶۲ K۰.۰۰ CLNYبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۳۰۸DAM$ ۰.۰۱۳۶۴۷ ۴۵۳۳۵.۲۲%۶۰.۴۷%۰.۳۶%$ ۴۱.۹۵ K$ ۰.۰۰۳.۰۷ M DAM۱۶.۸۸ M DAM۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۴۴۱RYOSHI$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۵۶۸۱ ۰۳۵.۱۳%۸.۹۰%۰.۳۵%$ ۹۲۱.۵۴ K$ ۸.۱۶ K۲۸۲.۹۶ T RYOSHI۱,۰۰۰.۰۰ T RYOSHI۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۴۹۷۱STSUKA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۴۶۸۷۲۸۵ ۰۳۴.۷۲%۸۳.۴۲%۴.۷۶%$ ۰.۰۰$ ۹.۱۲ K۰.۰۰ STSUKA۱,۰۰۰.۰۰ B STSUKA۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۶۳۲IBS$ ۰.۰۰۰۷۳۷ ۲۴۳۴.۶۴%۳۲.۴۲%۰.۴۷%$ ۷۸۷.۷۶$ ۳۷.۰۱ K۱.۰۷ M IBS۱.۵۰ B IBS۴۶.۹۸" برابر "۰.۰۰%
۲۰۳۸SIGN$ ۰.۰۰۰۱۹۱ ۶۳۴.۰۲%۴۵.۹۰%۰.۰۵%$ ۱۴۶.۵۲ K$ ۱.۴۷۷۶۵.۷۸ M SIGN۸۷۴.۲۲ M SIGN۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۴۵۱MR$ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۸۲۴۵۸۱۲ ۰۳۳.۵۵%۱.۸۸%۰.۸۴%$ ۰.۰۰$ ۲۳.۶۷ K۰.۰۰ MR۱۰۰.۰۰ B MR۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت

پر ضرر ترین ارزها در ۲۴ ساعت
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزتغییرات یک ساعتارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعتتغییرات ۳۰ روز
۴۰۳۰BRC$ ۰.۰۰۰۰۰۱ ۰۹۸.۹۸%۹۹.۰۵%۰.۲۵%$ ۰.۰۰$ ۵۱.۷۴ K۰.۰۰ BRC۲۰۰.۰۰ B BRC۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۵۵۰CYMT$ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۸۲۶۶۸۶۹ ۰۹۴.۳۸%۰.۷۶%۰.۰۵%$ ۵.۹۳ K$ ۰.۰۰۱۵.۵۰ B CYMTبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۱۱۸COVA$ ۰.۰۰۰۰۴۴ ۱۹۳.۰۵%۹۲.۷۸%۰.۰۵%$ ۱۰۹.۸۴ K$ ۳۱۲.۲۳۲.۵۰ B COVAبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۴۹۸AMN$ ۰.۰۰۰۰۱۵ ۰۹۲.۵۳%۸۹.۸۴%۰.۴۱%$ ۱۰.۴۷ K$ ۳.۸۳۷۱۴.۳۴ M AMNبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۸۶۵CSR$ ۰.۰۰۱۷۴۵ ۵۸۹۰.۵۹%۹۰.۷۱%۲.۳۸%$ ۰.۰۰$ ۶۸.۵۶ K۰.۰۰ CSR۱۰۰.۰۰ M CSR۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۴۴۹KKO$ ۰.۰۰۱۶۹۲ ۵۶۸۷.۰۲%۱۳.۷۰%۱۱.۷۲%$ ۱۵.۸۰ K$ ۱۸۳.۶۴۹.۳۳ M KKO۱۰۰.۰۰ M KKO۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۲۸۷A$ ۰.۰۰۱۳۷۷ ۴۶۸۰.۴۵%۷۷.۹۲%۴۹.۵۰%$ ۴۷.۸۲ K$ ۰.۰۰۳۴.۷۳ M Aبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۳۳۹PLURA$ ۰.۰۰۰۰۳۹ ۱۷۵.۷۶%۰.۰۸%۰.۰۱%$ ۳۵.۱۶ K$ ۲.۰۸۹۰۴.۰۹ M PLURA۱,۰۰۰.۰۰ M PLURA۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۵۳۹STRI$ ۰.۰۱۸۸۵۱ ۶۲۶۶۵.۲۳%۵۴.۱۱%۲.۶۷%$ ۰.۰۰$ ۱۹.۷۲ K۰.۰۰ STRI۴.۶۰ M STRI۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۷۴۱MBD$ ۰.۰۰۰۰۳۱ ۱۶۳.۸۱%۸۷.۰۲%۶.۸۶%$ ۰.۰۰$ ۱۳.۹۵ K۰.۰۰ MBD۴۰.۰۰ B MBD۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۸۵۱SMETA$ ۰.۴۰۰۰۰۴ ۱۳,۲۸۴۶۳.۲۰%۵۶۰.۰۱%۱۸.۴۳%$ ۰.۰۰$ ۷۰.۲۷ K۰.۰۰ SMETA۲.۰۰ B SMETA۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۵۱۱GRO$ ۰.۰۲۱۳۸۴ ۷۱۰۶۱.۸۱%۶۰.۲۰%۰.۵۰%$ ۹.۲۷ K$ ۲۰۲.۵۷۴۳۳.۳۸ K GRO۵۸۰.۰۰ K GRO۰.۰۲" برابر "۰.۰۰%
۲۰۴۲ONG$ ۰.۰۰۳۵۲ ۱۱۷۶۰.۴۲%۳۳.۵۱%۰.۲۳%$ ۱۴۲.۹۱ K$ ۵.۱۱۴۰.۶۰ M ONGبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۸۰۲HEGG$ ۰.۰۰۱۵۵۲ ۵۲۵۹.۴۴%۵۲.۳۴%۲۵.۸۴%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۵۷ K۰.۰۰ HEGGبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۵۱۴AIX$ ۰.۰۰۰۳۱۱ ۱۰۵۸.۶۸%۵۸.۶۰%۰.۵۰%$ ۹.۱۰ K$ ۵۴۱.۱۶۲۹.۲۷ M AIXبی نهایت۰.۰۶" برابر "۰.۰۰%
۲۱۲۵CNB$ ۰.۰۰۰۰۸۱ ۳۵۸.۴۵%۴۱.۵۴%۰.۰۰%$ ۱۰۷.۱۷ K$ ۷.۱۹۱.۳۳ B CNB۱.۵۰ B CNB۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۸۷۶ASSA$ ۰.۰۰۴۵۵۸ ۱۵۱۵۸.۴۳%۶۴.۴۷%۴.۰۸%$ ۰.۰۰$ ۸۴۳.۶۹ K۰.۰۰ ASSA۱۰.۰۰ B ASSA۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۴۴۷BSD$ ۰.۰۰۰۴۹۷ ۱۷۵۷.۱۱%۲.۹۷%۰.۰۵%$ ۱۶.۰۶ K$ ۰.۲۵۳۲.۲۹ M BSDبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۴۱۳WTN$ ۰.۰۰۶۸۱۱ ۲۲۶۵۶.۴۹%۵۹.۴۵%۲.۴۶%$ ۰.۰۰$ ۱۶۰.۴۷ K۰.۰۰ WTN۶۰۰.۰۰ M WTN۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۹۳۶DVRS$ ۰.۰۰۰۴۲۹ ۱۴۵۵.۷۰%۳۳۵.۰۴%۴.۲۵%$ ۰.۰۰$ ۶۳۷.۶۹ K۰.۰۰ DVRS۱,۰۰۰.۰۰ M DVRS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۲۶۹ART$ ۰.۰۰۰۷۶۵ ۲۵۵۵.۴۰%۱.۷۸%۰.۰۸%$ ۵۲.۶۹ K$ ۰.۰۰۶۸.۸۸ M ART۱۰۰.۰۰ M ART۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۶۰۸TART$ ۰.۰۰۰۰۱۲ ۰۵۱.۳۶%۱۸۵.۲۴%۵.۷۸%$ ۰.۰۰$ ۱۱۱.۲۶ K۰.۰۰ TART۱۰.۰۰ B TART۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۹۳۷KEYS$ ۰.۰۰۵۶۱۹ ۱۸۷۴۹.۵۸%۱۵.۳۳%۱۹.۱۹%$ ۰.۰۰$ ۶۱.۸۹ K۰.۰۰ KEYS۱,۰۰۰.۰۰ M KEYS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۶۱۵BNBDRAGON$ ۰.۰۰۰۵۸۵ ۱۹۴۹.۰۳%۴۹.۱۱%۱۹.۶۳%$ ۰.۰۰$ ۱۷.۰۶ K۰.۰۰ BNBDRAGON۱۰.۰۰ M BNBDRAGON۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۳۲۸YOC$ ۰.۰۰۰۱ ۳۴۸.۱۹%۱.۹۰%۱.۸۷%$ ۳۷.۰۲ K$ ۲.۲۷۳۶۹.۶۶ M YOCبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۰۵۹MVRS$ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵۴۷۹۶۲۳ ۰۴۶.۱۳%۴۶.۴۲%۱.۷۵%$ ۰.۰۰$ ۴۰۲.۲۲ K۰.۰۰ MVRS۱,۰۰۰.۰۰ B MVRS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۹۳۸PASC$ ۰.۰۰۵۱۳۲ ۱۷۰۴۵.۸۷%۵.۷۰%۰.۰۵%$ ۱۹۵.۵۷ K$ ۷۳۷.۸۴۳۸.۱۱ M PASC۴۲.۰۰ M PASC۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۸۳۴NBLS$ ۰.۰۰۰۰۰۲ ۰۴۵.۱۶%۲۲.۷۳%۰.۰۰%$ ۰.۰۰$ ۱۱.۷۷ K۰.۰۰ NBLS۹۰۰.۰۰ B NBLS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۴۸۶SINS$ ۰.۰۰۰۵۱۷ ۱۷۴۴.۳۳%۴۳.۳۲%۰.۰۵%$ ۱۲.۰۴ K$ ۰.۵۲۳.۳۱ M SINS۲۱.۰۰ M SINS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۸۳۹HARM$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۳۲۶۶ ۰۴۳.۱۴%۷۳.۰۳%۱.۳۷%$ ۰.۰۰$ ۱۱.۶۰ K۰.۰۰ HARM۴.۲۰ T HARM۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۵۹۵DMC$ ۰.۰۰۰۱ ۳۴۲.۴۵%۶۶.۸۱%۱۳.۲۶%$ ۰.۰۰$ ۱۱۳.۹۱ K۰.۰۰ DMC۱,۰۰۰.۰۰ M DMC۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۱۰۶IXT$ ۰.۰۰۳۱۸۲ ۱۰۶۴۲.۲۷%۴۶.۱۴%۰.۲۰%$ ۱۱۳.۸۵ K$ ۰.۰۰۳۵.۷۸ M IXTبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۵۷۹GMC$ ۰.۰۰۱۳۲۷ ۴۴۴۲.۰۰%۱۱.۷۹%۰.۰۰%$ ۴.۱۹ K$ ۵۶.۱۰۳.۱۵ M GMC۵.۰۰ B GMC۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۵۳۴CCO$ ۰.۰۰۴۳ ۱۴۳۴۱.۷۷%۱۴.۴۴%۰.۲۵%$ ۷.۳۱ K$ ۶۴.۹۵۱.۷۰ M CCOبی نهایت۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۲۳۲۹ASAFE$ ۰.۰۰۴۰۱۸ ۱۳۳۳۸.۸۷%۳.۸۹%۰.۰۵%$ ۳۶.۷۵ K$ ۴۶.۷۳۹.۱۵ M ASAFE۱۵.۰۰ M ASAFE۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۸۶۳KENKA$ ۰.۰۰۰۰۰۷ ۰۳۸.۷۸%۵۶.۱۹%۱.۶۰%$ ۰.۰۰$ ۱۱.۱۶ K۰.۰۰ KENKA۴۶۴.۹۵ T KENKA۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۴۰۲BITC$ ۰.۰۰۱۰۴۸ ۳۵۳۸.۴۱%۴.۱۹%۰.۱۹%$ ۲۳.۲۶ K$ ۰.۵۶۲۲.۲۰ M BITCبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۲۶۹BZEN$ ۰.۰۰۰۶۱۱ ۲۰۳۷.۹۳%۶۹.۲۴%۱.۵۳%$ ۰.۰۰$ ۲۲۹.۰۱ K۰.۰۰ BZEN۱,۰۰۰.۰۰ M BZEN۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۱۸۸ALF$ ۰.۰۰۲۹۲۸ ۹۷۳۷.۸۹%۷۹.۷۸%۵.۲۲%$ ۰.۰۰$ ۳۸.۲۱ K۰.۰۰ ALF۱۰۰.۰۰ M ALF۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۸۱۸SERVE$ ۰.۰۰۰۷۵۷ ۲۵۳۷.۴۳%۵۴.۱۳%۰.۰۹%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۱۵ K۰.۰۰ SERVE۱۰۰.۰۰ M SERVE۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۳۱۸۰BFT$ ۰.۰۰۰۳۳۷ ۱۱۳۶.۶۱%۰.۹۵%۰.۵۱%$ ۰.۰۰$ ۲۸۳.۲۱ K۰.۰۰ BFT۱۰۰.۰۰ B BFT۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۸۴۱BTRS$ ۱۵.۸۵ ۵۲۶,۴۲۵۳۶.۰۲%۵.۰۷%۰.۰۲%$ ۷.۱۳ M$ ۱۱۲.۹۳۴۵۰.۰۰ K BTRS۱,۰۰۰.۰۰ K BTRS۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۴۲۸NST$ ۰.۰۰۰۰۰۱ ۰۳۵.۹۴%۵۷.۱۸%۵.۲۷%$ ۰.۰۰$ ۲۴.۶۲ K۰.۰۰ NST۱۰۰.۰۰ B NST۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۰۷۰CLNY$ ۰.۰۵۲۹۲۳ ۱,۷۵۸۳۵.۸۰%۱.۴۴%۳۶.۷۶%$ ۰.۰۰$ ۴۷.۶۲ K۰.۰۰ CLNYبی نهایت۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۳۰۸DAM$ ۰.۰۱۳۶۴۷ ۴۵۳۳۵.۲۲%۶۰.۴۷%۰.۳۶%$ ۴۱.۹۵ K$ ۰.۰۰۳.۰۷ M DAM۱۶.۸۸ M DAM۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۱۴۴۱RYOSHI$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۵۶۸۱ ۰۳۵.۱۳%۸.۹۰%۰.۳۵%$ ۹۲۱.۵۴ K$ ۸.۱۶ K۲۸۲.۹۶ T RYOSHI۱,۰۰۰.۰۰ T RYOSHI۰.۰۱" برابر "۰.۰۰%
۴۹۷۱STSUKA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۴۶۸۷۲۸۵ ۰۳۴.۷۲%۸۳.۴۲%۴.۷۶%$ ۰.۰۰$ ۹.۱۲ K۰.۰۰ STSUKA۱,۰۰۰.۰۰ B STSUKA۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۲۶۳۲IBS$ ۰.۰۰۰۷۳۷ ۲۴۳۴.۶۴%۳۲.۴۲%۰.۴۷%$ ۷۸۷.۷۶$ ۳۷.۰۱ K۱.۰۷ M IBS۱.۵۰ B IBS۴۶.۹۸" برابر "۰.۰۰%
۲۰۳۸SIGN$ ۰.۰۰۰۱۹۱ ۶۳۴.۰۲%۴۵.۹۰%۰.۰۵%$ ۱۴۶.۵۲ K$ ۱.۴۷۷۶۵.۷۸ M SIGN۸۷۴.۲۲ M SIGN۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%
۴۴۵۱MR$ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۸۲۴۵۸۱۲ ۰۳۳.۵۵%۱.۸۸%۰.۸۴%$ ۰.۰۰$ ۲۳.۶۷ K۰.۰۰ MR۱۰۰.۰۰ B MR۰.۰۰" برابر "۰.۰۰%