پر سودترین ارزهای دیجیتال در 7 روز
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته صرافی ارز دیجیتال علی بابا اکس

پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۱ هفته

پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱TEDDY V2۳۱۰۲$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۶۲۹ ۰۹۹,۹۹۹.۹۹%$ ۳۵۵.۳۲ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ TEDDY V2۱.۲۹ TEDDY V2۰.۰۰" برابر "
۲APC۲۴۰۵$ ۰.۰۰۰۶۴۸ ۲۲۳,۳۱۴.۹۰%$ ۰.۰۰$ ۲۲.۷۰ K۳۵.۰۰ M APC۶۵.۰۰ M APC۰.۰۰" برابر "
۳SCHO۱۵۶۵$ ۰.۰۵۰۰۰۱ ۱,۶۶۰۲,۴۱۲.۳۹%$ ۰.۰۰$ ۶۳۶.۸۹ K۱۲.۷۴ M SCHO۲۰.۰۰ M SCHO۰.۰۰" برابر "
۴MCASH۲۲۸$ ۰.۲۵۵۶۳۹ ۸,۴۸۷۲,۳۴۷.۱۲%$ ۵۶.۷۷$ ۱۶۶.۰۴ M۶۴۹.۵۲ M MCASHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۵SHND۱۴۲۷$ ۰.۰۰۰۰۵۴ ۲۱,۸۸۹.۹۸%$ ۰.۰۰$ ۹۶۵.۸۲ K۱۷.۹۹ B SHND۲۹.۰۰ B SHND۰.۰۰" برابر "
۶CHLT۳۶۶۲$ ۰.۴۵۰۴۸۵ ۱۴,۹۵۶۱,۲۲۰.۱۰%$ ۹۸.۸۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ CHLT۳.۰۰ B CHLT۰.۰۰" برابر "
۷QATAR۲۸۸۶$ ۰.۰۰۰۸۵۸ ۲۸۱,۰۲۱.۷۲%$ ۸۰۴.۱۴ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ QATAR۱,۰۰۰.۰۰ M QATAR۰.۰۰" برابر "
۸BTA۱۵۱۰$ ۰.۱۴۷۷۴۸ ۴,۹۰۵۹۸۲.۱۵%$ ۰.۰۰$ ۷۴۶.۵۱ K۵.۰۵ M BTA۱۰.۰۰ M BTA۰.۰۰" برابر "
۹NOONE۴۶۱۱$ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۱۴۱۷۳۷۵ ۰۹۳۴.۶۸%$ ۱۷.۱۶ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ NOONE۱,۰۰۰.۰۰ B NOONE۰.۰۰" برابر "
۱۰MARTK۲۳۵۰$ ۰.۰۰۱۹۱۳ ۶۴۶۱۹.۷۱%$ ۰.۰۰$ ۳۲.۴۴ K۱۶.۹۵ M MARTK۳۷.۰۰ M MARTK۰.۰۰" برابر "
۱۱MINIDOGE۳۲۱۰$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۱۲۵۸ ۰۶۱۴.۴۶%$ ۲۵۷.۳۲ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MINIDOGE۱,۰۰۰.۰۰ T MINIDOGE۰.۰۰" برابر "
۱۲SMETA۳۸۵۱$ ۰.۴۰۰۰۰۴ ۱۳,۲۸۰۵۶۰.۰۱%$ ۷۰.۲۷ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ SMETA۲.۰۰ B SMETA۰.۰۰" برابر "
۱۳RINGX۱۵۰۱$ ۰.۰۰۲۴۸۷ ۸۳۵۵۴.۹۴%$ ۰.۰۰$ ۷۷۹.۰۲ K۳۱۳.۱۹ M RINGXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۴ALLOY۲۳۱۴$ ۰.۰۱۱۳۵۵ ۳۷۷۴۷۹.۳۲%$ ۱۲.۵۳$ ۳۹.۲۱ K۳.۴۵ M ALLOYبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۵DGX۱۱۴۶$ ۴۳.۶۶ ۱,۴۴۹,۶۶۱۴۰۹.۱۹%$ ۵۲۰.۰۹$ ۲.۳۹ M۵۴.۶۲ K DGXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۶FNB۱۸۳۷$ ۰.۰۰۰۱۲ ۴۴۰۸.۰۱%$ ۱۲۲.۸۸$ ۲۸۹.۰۲ K۲.۴۱ B FNBبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۷EXCC۳۹۴۹$ ۰.۰۲۷۰۵۷ ۸۹۸۳۹۰.۴۶%$ ۶۰.۷۴ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ EXCC۳۲.۰۰ M EXCC۰.۰۰" برابر "
۱۸XRX۲۶۸۲$ ۰.۰۰۰۵۴۴ ۱۸۳۷۷.۴۹%$ ۶.۷۶ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ XRXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۹GERA۳۵۱۵$ ۰.۰۰۰۵۳۴ ۱۸۳۶۶.۵۱%$ ۱۲۹.۹۷ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ GERAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۰DVRS۲۹۳۶$ ۰.۰۰۰۴۲۹ ۱۴۳۳۵.۰۴%$ ۶۳۷.۶۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ DVRS۱,۰۰۰.۰۰ M DVRS۰.۰۰" برابر "
۲۱CHAMPS۴۳۴۴$ ۰.۰۰۰۰۸ ۳۳۱۸.۷۵%$ ۲۷.۸۰ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ CHAMPS۱,۰۰۰.۰۰ M CHAMPS۰.۰۰" برابر "
۲۲LAEEB۳۱۹۱$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۹۷۷۸ ۰۳۱۴.۱۱%$ ۲۷۳.۲۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ LAEEB۱,۰۰۰.۰۰ T LAEEB۰.۰۰" برابر "
۲۳GREENFUEL۳۹۸۲$ ۰.۰۱۹۸۶ ۶۵۹۲۳۵.۴۵%$ ۵۷.۲۰ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ GREENFUEL۲۱.۰۰ M GREENFUEL۰.۰۰" برابر "
۲۴FUND۷۴۶$ ۰.۲۹۶۵۷۸ ۹,۸۴۶۲۲۷.۲۷%$ ۴۲۳.۰۸ K$ ۱۰.۲۲ M۳۴.۴۵ M FUNDبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۲۵SFCP۲۳۸۴$ ۰.۰۰۰۲۵۸ ۹۲۲۴.۴۳%$ ۰.۱۱$ ۲۵.۸۰ K۱۰۰.۰۰ M SFCPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶STYL۴۸۹۱$ ۰.۰۰۱۵۵۳ ۵۲۲۲۴.۳۸%$ ۱۰.۶۶ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ STYL۱,۰۰۰.۰۰ M STYL۰.۰۰" برابر "
۲۷TAMA۲۶۶۰$ ۰.۰۶۷۲ ۲,۲۳۱۲۲۴.۰۲%$ ۳۵.۶۷ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ TAMA۲.۰۰ B TAMA۰.۰۰" برابر "
۲۸LEVL۱۱۷۶$ ۰.۰۱۶۰۷۲ ۵۳۴۲۲۰.۶۰%$ ۲۴.۵۱$ ۲.۰۸ M۱۲۹.۶۸ M LEVLبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۹DYN۴۶۰۰$ ۰.۰۰۰۱۲ ۴۲۱۵.۵۸%$ ۱۷.۴۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ DYNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۰ELAMA۲۰۰۵$ ۰.۰۰۰۱۸ ۶۱۹۹.۹۸%$ ۶۶۷.۴۹$ ۱۶۱.۱۲ K۸۹۵.۱۰ M ELAMA۱۰.۰۰ B ELAMA۰.۰۰" برابر "
۳۱WBT۲۶۷۴$ ۱۰.۷۱ ۳۵۵,۴۲۶۱۸۶.۸۵%$ ۱۰.۰۱ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ WBT۳۹۴.۸۰ M WBT۰.۰۰" برابر "
۳۲TART۳۶۰۸$ ۰.۰۰۰۰۱۲ ۰۱۸۵.۲۴%$ ۱۱۱.۲۶ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ TART۱۰.۰۰ B TART۰.۰۰" برابر "
۳۳IFC۸۳۵$ ۰.۰۰۰۰۸ ۳۱۸۲.۱۳%$ ۰.۰۰$ ۷.۲۸ M۹۰.۶۲ B IFCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۴INSTAR۵۲۲$ ۰.۱۲۸۶۸۶ ۴,۲۷۲۱۷۱.۵۲%$ ۶۰۷.۸۵ K$ ۲۵.۳۲ M۱۹۶.۷۵ M INSTAR۳۰۰.۰۰ M INSTAR۰.۰۲" برابر "
۳۵SPD۲۰۷۸$ ۰.۰۰۹۵۴۸ ۳۱۷۱۷۰.۳۲%$ ۰.۰۰$ ۱۲۵.۹۴ K۱۳.۱۹ M SPD۱۹.۲۱ M SPD۰.۰۰" برابر "
۳۶۳AIR۳۲۴۳$ ۰.۰۸۹۹۳ ۲,۹۸۶۱۶۹.۸۸%$ ۲۳۹.۷۴ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ ۳AIR۸۳۰.۰۰ M 3AIR۰.۰۰" برابر "
۳۷ERN۳۱۷$ ۳.۹۴ ۱۳۰,۸۹۱۱۶۶.۶۹%$ ۲۰۵.۶۵ M$ ۶۲.۷۰ M۱۵.۹۰ M ERN۳۰.۰۰ M ERN۳.۲۸" برابر "
۳۸SONNE۳۵۷۳$ ۰.۰۹۶۴۶ ۳,۲۰۲۱۶۳.۲۵%$ ۱۱۹.۳۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ SONNE۱۰۰.۰۰ M SONNE۰.۰۰" برابر "
۳۹MAFA۴۱۸۹$ ۰.۰۲۵۷۰۷ ۸۵۳۱۵۹.۴۲%$ ۳۸.۱۶ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MAFA۱,۰۰۰.۰۰ M MAFA۰.۰۰" برابر "
۴۰LEON۳۴۹۹$ ۰.۰۰۶۹۴۷ ۲۳۱۱۵۹.۴۲%$ ۱۳۳.۴۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ LEONبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۱GET۳۶۰۰$ ۰.۰۰۹۷۳۹ ۳۲۳۱۵۳.۵۰%$ ۱۱۳.۲۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ GETبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۲SOUL۲۸۱۰$ ۲۸.۸۵ ۹۵۷,۸۴۰۱۵۳.۰۶%$ ۱.۲۳ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ SOUL۱,۰۰۰.۰۰ M SOUL۰.۰۰" برابر "
۴۳FIRE۲۹۲۰$ ۰.۰۱۷۱۰۶ ۵۶۸۱۵۰.۱۸%$ ۶۹۰.۰۵ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ FIREبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۴MIKOTO۳۴۴۶$ ۰.۰۰۱۱۰۵ ۳۷۱۴۵.۸۴%$ ۱۵۱.۶۷ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MIKOTO۸۸۸.۸۹ M MIKOTO۰.۰۰" برابر "
۴۵DOP۱۸۵۸$ ۰.۲۳۵۲۹۴ ۷,۸۱۲۱۴۳.۹۵%$ ۵۰۶.۷۳ K$ ۲۷۶.۷۱ K۱.۱۸ M DOPبی نهایت۱.۸۳" برابر "
۴۶MCL۳۶۹۶$ ۰.۳۷۶۷۸۴ ۱۲,۵۰۹۱۳۸.۷۹%$ ۹۳.۴۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MCL۱۰۰.۰۰ M MCL۰.۰۰" برابر "
۴۷ZCX۲۶۸۶$ ۰.۱۲۴۲۹۷ ۴,۱۲۷۱۳۸.۱۳%$ ۵.۸۸ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ ZCX۱,۰۰۰.۰۰ M ZCX۰.۰۰" برابر "
۴۸MIC۲۷۸۵$ ۱۲.۹۹ ۴۳۱,۳۳۲۱۳۵.۵۲%$ ۱.۵۲ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ MIC۲۱.۰۰ K MIC۰.۰۰" برابر "
۴۹AID۲۰۱۹$ ۰.۰۰۳۶۵۵ ۱۲۱۱۳۵.۱۰%$ ۰.۰۰$ ۱۵۵.۵۰ K۴۲.۵۵ M AIDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۵۰ELD۲۳۳۳$ ۰.۰۰۹۲۴۷ ۳۰۷۱۳۲.۵۵%$ ۸.۸۳$ ۳۶.۰۶ K۳.۹۰ M ELDبی نهایت۰.۰۰" برابر "

پر سودترین ارزهای دیجیتال در ۱ هفته

پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات ۷ روزحجم ۲۴ ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱TEDDY V2۳۱۰۲$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۶۲۹ ۰۹۹,۹۹۹.۹۹%$ ۳۵۵.۳۲ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ TEDDY V2۱.۲۹ TEDDY V2۰.۰۰" برابر "
۲APC۲۴۰۵$ ۰.۰۰۰۶۴۸ ۲۲۳,۳۱۴.۹۰%$ ۰.۰۰$ ۲۲.۷۰ K۳۵.۰۰ M APC۶۵.۰۰ M APC۰.۰۰" برابر "
۳SCHO۱۵۶۵$ ۰.۰۵۰۰۰۱ ۱,۶۶۰۲,۴۱۲.۳۹%$ ۰.۰۰$ ۶۳۶.۸۹ K۱۲.۷۴ M SCHO۲۰.۰۰ M SCHO۰.۰۰" برابر "
۴MCASH۲۲۸$ ۰.۲۵۵۶۳۹ ۸,۴۸۷۲,۳۴۷.۱۲%$ ۵۶.۷۷$ ۱۶۶.۰۴ M۶۴۹.۵۲ M MCASHبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۵SHND۱۴۲۷$ ۰.۰۰۰۰۵۴ ۲۱,۸۸۹.۹۸%$ ۰.۰۰$ ۹۶۵.۸۲ K۱۷.۹۹ B SHND۲۹.۰۰ B SHND۰.۰۰" برابر "
۶CHLT۳۶۶۲$ ۰.۴۵۰۴۸۵ ۱۴,۹۵۶۱,۲۲۰.۱۰%$ ۹۸.۸۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ CHLT۳.۰۰ B CHLT۰.۰۰" برابر "
۷QATAR۲۸۸۶$ ۰.۰۰۰۸۵۸ ۲۸۱,۰۲۱.۷۲%$ ۸۰۴.۱۴ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ QATAR۱,۰۰۰.۰۰ M QATAR۰.۰۰" برابر "
۸BTA۱۵۱۰$ ۰.۱۴۷۷۴۸ ۴,۹۰۵۹۸۲.۱۵%$ ۰.۰۰$ ۷۴۶.۵۱ K۵.۰۵ M BTA۱۰.۰۰ M BTA۰.۰۰" برابر "
۹NOONE۴۶۱۱$ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۱۴۱۷۳۷۵ ۰۹۳۴.۶۸%$ ۱۷.۱۶ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ NOONE۱,۰۰۰.۰۰ B NOONE۰.۰۰" برابر "
۱۰MARTK۲۳۵۰$ ۰.۰۰۱۹۱۳ ۶۴۶۱۹.۷۱%$ ۰.۰۰$ ۳۲.۴۴ K۱۶.۹۵ M MARTK۳۷.۰۰ M MARTK۰.۰۰" برابر "
۱۱MINIDOGE۳۲۱۰$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۱۲۵۸ ۰۶۱۴.۴۶%$ ۲۵۷.۳۲ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MINIDOGE۱,۰۰۰.۰۰ T MINIDOGE۰.۰۰" برابر "
۱۲SMETA۳۸۵۱$ ۰.۴۰۰۰۰۴ ۱۳,۲۸۰۵۶۰.۰۱%$ ۷۰.۲۷ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ SMETA۲.۰۰ B SMETA۰.۰۰" برابر "
۱۳RINGX۱۵۰۱$ ۰.۰۰۲۴۸۷ ۸۳۵۵۴.۹۴%$ ۰.۰۰$ ۷۷۹.۰۲ K۳۱۳.۱۹ M RINGXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۴ALLOY۲۳۱۴$ ۰.۰۱۱۳۵۵ ۳۷۷۴۷۹.۳۲%$ ۱۲.۵۳$ ۳۹.۲۱ K۳.۴۵ M ALLOYبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۵DGX۱۱۴۶$ ۴۳.۶۶ ۱,۴۴۹,۶۶۱۴۰۹.۱۹%$ ۵۲۰.۰۹$ ۲.۳۹ M۵۴.۶۲ K DGXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۶FNB۱۸۳۷$ ۰.۰۰۰۱۲ ۴۴۰۸.۰۱%$ ۱۲۲.۸۸$ ۲۸۹.۰۲ K۲.۴۱ B FNBبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۷EXCC۳۹۴۹$ ۰.۰۲۷۰۵۷ ۸۹۸۳۹۰.۴۶%$ ۶۰.۷۴ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ EXCC۳۲.۰۰ M EXCC۰.۰۰" برابر "
۱۸XRX۲۶۸۲$ ۰.۰۰۰۵۴۴ ۱۸۳۷۷.۴۹%$ ۶.۷۶ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ XRXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۹GERA۳۵۱۵$ ۰.۰۰۰۵۳۴ ۱۸۳۶۶.۵۱%$ ۱۲۹.۹۷ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ GERAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۰DVRS۲۹۳۶$ ۰.۰۰۰۴۲۹ ۱۴۳۳۵.۰۴%$ ۶۳۷.۶۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ DVRS۱,۰۰۰.۰۰ M DVRS۰.۰۰" برابر "
۲۱CHAMPS۴۳۴۴$ ۰.۰۰۰۰۸ ۳۳۱۸.۷۵%$ ۲۷.۸۰ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ CHAMPS۱,۰۰۰.۰۰ M CHAMPS۰.۰۰" برابر "
۲۲LAEEB۳۱۹۱$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۹۷۷۸ ۰۳۱۴.۱۱%$ ۲۷۳.۲۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ LAEEB۱,۰۰۰.۰۰ T LAEEB۰.۰۰" برابر "
۲۳GREENFUEL۳۹۸۲$ ۰.۰۱۹۸۶ ۶۵۹۲۳۵.۴۵%$ ۵۷.۲۰ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ GREENFUEL۲۱.۰۰ M GREENFUEL۰.۰۰" برابر "
۲۴FUND۷۴۶$ ۰.۲۹۶۵۷۸ ۹,۸۴۶۲۲۷.۲۷%$ ۴۲۳.۰۸ K$ ۱۰.۲۲ M۳۴.۴۵ M FUNDبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۲۵SFCP۲۳۸۴$ ۰.۰۰۰۲۵۸ ۹۲۲۴.۴۳%$ ۰.۱۱$ ۲۵.۸۰ K۱۰۰.۰۰ M SFCPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۶STYL۴۸۹۱$ ۰.۰۰۱۵۵۳ ۵۲۲۲۴.۳۸%$ ۱۰.۶۶ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ STYL۱,۰۰۰.۰۰ M STYL۰.۰۰" برابر "
۲۷TAMA۲۶۶۰$ ۰.۰۶۷۲ ۲,۲۳۱۲۲۴.۰۲%$ ۳۵.۶۷ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ TAMA۲.۰۰ B TAMA۰.۰۰" برابر "
۲۸LEVL۱۱۷۶$ ۰.۰۱۶۰۷۲ ۵۳۴۲۲۰.۶۰%$ ۲۴.۵۱$ ۲.۰۸ M۱۲۹.۶۸ M LEVLبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۹DYN۴۶۰۰$ ۰.۰۰۰۱۲ ۴۲۱۵.۵۸%$ ۱۷.۴۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ DYNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۰ELAMA۲۰۰۵$ ۰.۰۰۰۱۸ ۶۱۹۹.۹۸%$ ۶۶۷.۴۹$ ۱۶۱.۱۲ K۸۹۵.۱۰ M ELAMA۱۰.۰۰ B ELAMA۰.۰۰" برابر "
۳۱WBT۲۶۷۴$ ۱۰.۷۱ ۳۵۵,۴۲۶۱۸۶.۸۵%$ ۱۰.۰۱ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ WBT۳۹۴.۸۰ M WBT۰.۰۰" برابر "
۳۲TART۳۶۰۸$ ۰.۰۰۰۰۱۲ ۰۱۸۵.۲۴%$ ۱۱۱.۲۶ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ TART۱۰.۰۰ B TART۰.۰۰" برابر "
۳۳IFC۸۳۵$ ۰.۰۰۰۰۸ ۳۱۸۲.۱۳%$ ۰.۰۰$ ۷.۲۸ M۹۰.۶۲ B IFCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۴INSTAR۵۲۲$ ۰.۱۲۸۶۸۶ ۴,۲۷۲۱۷۱.۵۲%$ ۶۰۷.۸۵ K$ ۲۵.۳۲ M۱۹۶.۷۵ M INSTAR۳۰۰.۰۰ M INSTAR۰.۰۲" برابر "
۳۵SPD۲۰۷۸$ ۰.۰۰۹۵۴۸ ۳۱۷۱۷۰.۳۲%$ ۰.۰۰$ ۱۲۵.۹۴ K۱۳.۱۹ M SPD۱۹.۲۱ M SPD۰.۰۰" برابر "
۳۶۳AIR۳۲۴۳$ ۰.۰۸۹۹۳ ۲,۹۸۶۱۶۹.۸۸%$ ۲۳۹.۷۴ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ ۳AIR۸۳۰.۰۰ M 3AIR۰.۰۰" برابر "
۳۷ERN۳۱۷$ ۳.۹۴ ۱۳۰,۸۹۱۱۶۶.۶۹%$ ۲۰۵.۶۵ M$ ۶۲.۷۰ M۱۵.۹۰ M ERN۳۰.۰۰ M ERN۳.۲۸" برابر "
۳۸SONNE۳۵۷۳$ ۰.۰۹۶۴۶ ۳,۲۰۲۱۶۳.۲۵%$ ۱۱۹.۳۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ SONNE۱۰۰.۰۰ M SONNE۰.۰۰" برابر "
۳۹MAFA۴۱۸۹$ ۰.۰۲۵۷۰۷ ۸۵۳۱۵۹.۴۲%$ ۳۸.۱۶ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MAFA۱,۰۰۰.۰۰ M MAFA۰.۰۰" برابر "
۴۰LEON۳۴۹۹$ ۰.۰۰۶۹۴۷ ۲۳۱۱۵۹.۴۲%$ ۱۳۳.۴۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ LEONبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۱GET۳۶۰۰$ ۰.۰۰۹۷۳۹ ۳۲۳۱۵۳.۵۰%$ ۱۱۳.۲۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ GETبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۲SOUL۲۸۱۰$ ۲۸.۸۵ ۹۵۷,۸۴۰۱۵۳.۰۶%$ ۱.۲۳ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ SOUL۱,۰۰۰.۰۰ M SOUL۰.۰۰" برابر "
۴۳FIRE۲۹۲۰$ ۰.۰۱۷۱۰۶ ۵۶۸۱۵۰.۱۸%$ ۶۹۰.۰۵ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ FIREبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۴MIKOTO۳۴۴۶$ ۰.۰۰۱۱۰۵ ۳۷۱۴۵.۸۴%$ ۱۵۱.۶۷ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MIKOTO۸۸۸.۸۹ M MIKOTO۰.۰۰" برابر "
۴۵DOP۱۸۵۸$ ۰.۲۳۵۲۹۴ ۷,۸۱۲۱۴۳.۹۵%$ ۵۰۶.۷۳ K$ ۲۷۶.۷۱ K۱.۱۸ M DOPبی نهایت۱.۸۳" برابر "
۴۶MCL۳۶۹۶$ ۰.۳۷۶۷۸۴ ۱۲,۵۰۹۱۳۸.۷۹%$ ۹۳.۴۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MCL۱۰۰.۰۰ M MCL۰.۰۰" برابر "
۴۷ZCX۲۶۸۶$ ۰.۱۲۴۲۹۷ ۴,۱۲۷۱۳۸.۱۳%$ ۵.۸۸ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ ZCX۱,۰۰۰.۰۰ M ZCX۰.۰۰" برابر "
۴۸MIC۲۷۸۵$ ۱۲.۹۹ ۴۳۱,۳۳۲۱۳۵.۵۲%$ ۱.۵۲ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ MIC۲۱.۰۰ K MIC۰.۰۰" برابر "
۴۹AID۲۰۱۹$ ۰.۰۰۳۶۵۵ ۱۲۱۱۳۵.۱۰%$ ۰.۰۰$ ۱۵۵.۵۰ K۴۲.۵۵ M AIDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۵۰ELD۲۳۳۳$ ۰.۰۰۹۲۴۷ ۳۰۷۱۳۲.۵۵%$ ۸.۸۳$ ۳۶.۰۶ K۳.۹۰ M ELDبی نهایت۰.۰۰" برابر "