پرضررترین ارزهای دیجیتال در هفته
پرضررترین ارزهای دیجیتال در 7 روز

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در ۱ هفته

پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۷ روزتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۴۰۳۰BRC$ ۰.۰۰۰۰۰۱ ۰۹۹.۰۵%۰.۲۵%۹۸.۹۸%$ ۵۱.۷۴ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ BRC۲۰۰.۰۰ B BRC۰.۰۰" برابر "
۳۴۸۴REV3L$ ۰.۰۰۰۰۹۳ ۳۹۸.۸۲%۰.۸۹%۵۹۶.۸۶%$ ۱۳۷.۱۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ REV3L۱,۰۰۰.۰۰ M REV3L۰.۰۰" برابر "
۴۵۳۶LDOT$ ۰.۵۹۷۰۳۹ ۱۹,۸۲۸۹۷.۵۴%۰.۴۹%۰.۳۸%$ ۱۹.۹۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ LDOTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۵۵۵CPS$ ۰.۰۰۰۰۱۹ ۱۹۶.۲۱%۱۰.۵۶%۲.۵۴%$ ۱۲۱.۶۲ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ CPS۲۹.۰۰ B CPS۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۷TOKKI$ ۰.۱۸۳۷۲۸ ۶,۱۰۲۹۳.۳۴%۲.۰۳%۱۲.۲۸%$ ۷.۷۷ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ TOKKIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۱۱۸COVA$ ۰.۰۰۰۰۴۴ ۱۹۲.۷۸%۰.۰۵%۹۳.۰۵%$ ۳۱۲.۲۳$ ۱۰۹.۸۴ K۲.۵۰ B COVAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۸۶۵CSR$ ۰.۰۰۱۷۴۵ ۵۸۹۰.۷۱%۲.۳۸%۹۰.۵۹%$ ۶۸.۵۶ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ CSR۱۰۰.۰۰ M CSR۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۸INFS$ ۰.۰۰۴۷۸۳ ۱۵۹۸۹.۹۲%۰.۰۵%۱.۰۳%$ ۰.۰۰$ ۳.۰۴ K۶۳۵.۱۲ K INFSبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۴۹۸AMN$ ۰.۰۰۰۰۱۵ ۰۸۹.۸۴%۰.۴۱%۹۲.۵۳%$ ۳.۸۳$ ۱۰.۴۷ K۷۱۴.۳۴ M AMNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۲۶۳LCDOT$ ۴.۵۰ ۱۴۹,۵۳۳۸۹.۴۵%۰.۳۰%۲.۹۵%$ ۲۳۱.۵۷ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ LCDOTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۷۴۱MBD$ ۰.۰۰۰۰۳۱ ۱۸۷.۰۲%۶.۸۶%۶۳.۸۱%$ ۱۳.۹۵ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MBD۴۰.۰۰ B MBD۰.۰۰" برابر "
۴۳۶۵MTRX$ ۰.۰۱۱۳۵ ۳۷۷۸۴.۲۶%۱.۵۸%۱.۴۸%$ ۲۶.۹۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MTRX۱.۰۵ B MTRX۰.۰۰" برابر "
۲۵۰۸ORMEUS$ ۰.۰۰۰۲۶۷ ۹۸۳.۶۸%۰.۰۱%۴.۵۹%$ ۱۱۱.۲۹$ ۹.۵۹ K۳۵.۹۰ M ORMEUSبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۴۹۷۱STSUKA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۴۶۸۷۲۸۵ ۰۸۳.۴۲%۴.۷۶%۳۴.۷۲%$ ۹.۱۲ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ STSUKA۱,۰۰۰.۰۰ B STSUKA۰.۰۰" برابر "
۲۴۳۷ZPR$ ۰.۰۰۰۰۱۴ ۰۸۲.۵۴%۰.۲۵%۲.۴۳%$ ۰.۰۰$ ۱۷.۸۷ K۱.۲۶ B ZPRبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۰۷۰MMC$ ۰.۰۱۷۳۱۳ ۵۷۵۸۰.۷۵%۲.۷۷%۷.۱۳%$ ۳۹۲.۳۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MMCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۱۸۸ALF$ ۰.۰۰۲۹۲۸ ۹۷۷۹.۷۸%۵.۲۲%۳۷.۸۹%$ ۳۸.۲۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ ALF۱۰۰.۰۰ M ALF۰.۰۰" برابر "
۲۳۶۰RPZX$ ۰.۰۰۰۰۱۷ ۱۷۹.۲۹%۰.۰۵%۱.۴۵%$ ۰.۰۰$ ۳۰.۸۵ K۱.۸۵ B RPZXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۵۹۸OPP$ ۰.۰۵۸۰۰۱ ۱,۹۲۶۷۸.۶۹%۰.۰۰%۶.۲۲%$ ۱۱۳.۵۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ OPPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۳۸۴BTCPAY$ ۳.۲۱ ۱۰۶,۶۹۴۷۸.۰۹%۱۶.۳۵%۲۲.۴۷%$ ۱۷۱.۷۸ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ BTCPAY۲۱.۰۰ M BTCPAY۰.۰۰" برابر "
۲۲۸۷A$ ۰.۰۰۱۳۷۷ ۴۶۷۷.۹۲%۴۹.۵۰%۸۰.۴۵%$ ۰.۰۰$ ۴۷.۸۲ K۳۴.۷۳ M Aبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۳۶۷SHIP$ ۰.۰۰۰۰۶۲ ۲۷۷.۷۲%۰.۰۰%۰.۰۰%$ ۰.۰۰$ ۲۹.۷۸ K۴۷۸.۶۰ M SHIPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۹۲۲PALM$ ۰.۰۲۴۲۶ ۸۰۶۷۷.۴۰%۲.۶۵%۲۱.۱۵%$ ۶۸۸.۱۴ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ PALM۱,۰۰۰.۰۰ M PALM۰.۰۰" برابر "
۴۸۳۹HARM$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۳۲۶۶ ۰۷۳.۰۳%۱.۳۷%۴۳.۱۴%$ ۱۱.۶۰ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ HARM۴.۲۰ T HARM۰.۰۰" برابر "
۲۷۸۳FDC$ ۰.۰۰۰۰۸۴ ۳۷۲.۶۹%۰.۰۱%۲۲.۶۷%$ ۱.۵۳ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ FDC۱,۰۰۰.۰۰ B FDC۰.۰۰" برابر "
۴۵۹۰SPY$ ۰.۰۰۳۵۵۹ ۱۱۸۷۱.۲۶%۲.۰۳%۱۲.۸۴%$ ۱۷.۷۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ SPY۱۰۰.۰۰ M SPY۰.۰۰" برابر "
۲۵۶۱OPT$ ۰.۰۰۰۰۳۷ ۱۷۱.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۰%$ ۰.۰۰$ ۵.۲۵ K۱۴۰.۰۸ M OPT۲۴۹.۳۱ M OPT۰.۰۰" برابر "
۳۱۴۷MPM$ ۰.۰۰۰۰۲۸ ۱۷۰.۵۳%۳.۷۸%۲۱.۷۹%$ ۳۱۵.۶۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MPM۱۰۰.۰۰ MPM۰.۰۰" برابر "
۳۲۶۹BZEN$ ۰.۰۰۰۶۱۱ ۲۰۶۹.۲۴%۱.۵۳%۳۷.۹۳%$ ۲۲۹.۰۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ BZEN۱,۰۰۰.۰۰ M BZEN۰.۰۰" برابر "
۳۷۲۵DOGEDIGGER$ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱۳ ۰۶۹.۲۳%۶.۸۳%۲۰.۱۶%$ ۸۷.۴۵ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ DOGEDIGGERبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۴۴۵JUMPX$ ۰.۰۰۰۱۷۴ ۶۶۹.۱۹%۱.۷۳%۸.۷۳%$ ۲۳.۸۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ JUMPX۱,۰۰۰.۰۰ M JUMPX۰.۰۰" برابر "
۲۴۸۳KNT$ ۰.۰۰۰۰۲۲ ۱۶۸.۶۲%۰.۲۴%۲.۳۹%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۱۷ K۵۴۹.۱۶ M KNTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۵۹۵DMC$ ۰.۰۰۰۱ ۳۶۶.۸۱%۱۳.۲۶%۴۲.۴۵%$ ۱۱۳.۹۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ DMC۱,۰۰۰.۰۰ M DMC۰.۰۰" برابر "
۴۳۵۲MTRA$ ۰.۰۲۰۱ ۶۶۸۶۶.۵۰%۰.۰۰%۲۳.۵۸%$ ۲۷.۳۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MTRAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۱۷۱XBY$ ۰.۰۰۴۹۷۵ ۱۶۵۶۵.۵۳%۰.۰۵%۳۰.۴۶%$ ۰.۰۰$ ۲.۱۴ M۴۳۰.۰۰ M XBY۶۵۰.۰۰ M XBY۰.۰۰" برابر "
۳۳۹۰IPV$ ۰.۱۷۳۶۷۶ ۵,۷۶۸۶۴.۸۶%۰.۲۸%۱۲.۰۵%$ ۱۶۷.۱۲ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ IPVبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۸۷۶ASSA$ ۰.۰۰۴۵۵۸ ۱۵۱۶۴.۴۷%۴.۰۸%۵۸.۴۳%$ ۸۴۳.۶۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ ASSA۱۰.۰۰ B ASSA۰.۰۰" برابر "
۳۴۳۸STATE$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۹۱۵۶۳۴۷ ۰۶۴.۱۰%۱۰.۹۵%۱۰.۴۶%$ ۱۵۳.۸۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ STATE۱۰.۰۰ STATE۰.۰۰" برابر "
۴۶۰۴DAW$ ۰.۰۴۹۰۵۹ ۱,۶۲۹۶۳.۱۱%۷.۳۲%۴۶.۱۹%$ ۱۷.۳۴ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ DAW۱۰۰.۰۰ M DAW۰.۰۰" برابر "
۳۳۸۶KOSON$ ۰.۱۱۵۵۰۱ ۳,۸۳۶۶۲.۶۵%۱.۰۵%۹.۱۳%$ ۱۷۱.۳۶ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ KOSON۲۷۰.۰۰ M KOSON۰.۰۰" برابر "
۳۳۷۳UNKAI$ ۰.۰۰۰۴۲ ۱۴۶۲.۶۰%۰.۰۰%۵.۲۶%$ ۱۷۶.۲۸ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ UNKAI۱,۰۰۰.۰۰ M UNKAI۰.۰۰" برابر "
۳۲۳۴ENTC$ ۱.۱۹ ۳۹,۶۵۳۶۲.۱۳%۰.۰۰%۳.۷۳%$ ۲۴۴.۲۶ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ ENTC۱,۰۰۰.۰۰ M ENTC۰.۰۰" برابر "
۱۹۲۷PIN$ ۰.۰۰۱۳۳۹ ۴۴۶۱.۳۵%۰.۰۵%۱۳.۴۰%$ ۵.۱۷$ ۲۰۴.۰۵ K۱۵۲.۳۵ M PIN۱۶۰.۰۰ M PIN۰.۰۰" برابر "
۳۴۸۸BABYTSUKA$ ۰.۰۰۰۵۹۴ ۲۰۶۰.۶۲%۱۰.۷۳%۲۷.۶۱%$ ۱۳۶.۳۵ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ BABYTSUKA۱,۰۰۰.۰۰ M BABYTSUKA۰.۰۰" برابر "
۴۴۰۰JIMN$ ۰.۰۴۰۵۳۹ ۱,۳۴۶۶۰.۵۶%۱۰.۰۱%۱۲.۱۱%$ ۲۵.۵۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ JIMN۳۰۰.۰۰ K JIMN۰.۰۰" برابر "
۴۲۹۶UWU$ ۲۹.۹۷ ۹۹۵,۳۷۸۶۰.۵۳%۳.۲۸%۲۰.۸۹%$ ۳۱.۳۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ UWU۱۶.۰۰ M UWU۰.۰۰" برابر "
۴۸۴۵MIDA$ ۰.۱۱۸۳۳۳ ۳,۹۳۰۶۰.۵۲%۴.۶۲%۱۵.۴۰%$ ۱۱.۵۲ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MIDA۱۰۰.۰۰ M MIDA۰.۰۰" برابر "
۲۳۰۸DAM$ ۰.۰۱۳۶۴۷ ۴۵۳۶۰.۴۷%۰.۳۶%۳۵.۲۲%$ ۰.۰۰$ ۴۱.۹۵ K۳.۰۷ M DAM۱۶.۸۸ M DAM۰.۰۰" برابر "
۳۱۸۶MON$ ۱.۵۰ ۴۹,۷۲۲۶۰.۳۰%۲.۱۲%۱۱.۰۶%$ ۲۷۷.۳۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MON۱۰۰.۰۰ M MON۰.۰۰" برابر "
۲۵۱۱GRO$ ۰.۰۲۱۳۸۴ ۷۱۰۶۰.۲۰%۰.۵۰%۶۱.۸۱%$ ۲۰۲.۵۷$ ۹.۲۷ K۴۳۳.۳۸ K GRO۵۸۰.۰۰ K GRO۰.۰۲" برابر "

پر ضررترین ارزهای دیجیتال در ۱ هفته

پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۷ روزتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتحجم ۲۴ ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۴۰۳۰BRC$ ۰.۰۰۰۰۰۱ ۰۹۹.۰۵%۰.۲۵%۹۸.۹۸%$ ۵۱.۷۴ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ BRC۲۰۰.۰۰ B BRC۰.۰۰" برابر "
۳۴۸۴REV3L$ ۰.۰۰۰۰۹۳ ۳۹۸.۸۲%۰.۸۹%۵۹۶.۸۶%$ ۱۳۷.۱۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ REV3L۱,۰۰۰.۰۰ M REV3L۰.۰۰" برابر "
۴۵۳۶LDOT$ ۰.۵۹۷۰۳۹ ۱۹,۸۲۸۹۷.۵۴%۰.۴۹%۰.۳۸%$ ۱۹.۹۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ LDOTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۵۵۵CPS$ ۰.۰۰۰۰۱۹ ۱۹۶.۲۱%۱۰.۵۶%۲.۵۴%$ ۱۲۱.۶۲ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ CPS۲۹.۰۰ B CPS۰.۰۰" برابر "
۲۶۷۷TOKKI$ ۰.۱۸۳۷۲۸ ۶,۱۰۲۹۳.۳۴%۲.۰۳%۱۲.۲۸%$ ۷.۷۷ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ TOKKIبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۱۱۸COVA$ ۰.۰۰۰۰۴۴ ۱۹۲.۷۸%۰.۰۵%۹۳.۰۵%$ ۳۱۲.۲۳$ ۱۰۹.۸۴ K۲.۵۰ B COVAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۸۶۵CSR$ ۰.۰۰۱۷۴۵ ۵۸۹۰.۷۱%۲.۳۸%۹۰.۵۹%$ ۶۸.۵۶ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ CSR۱۰۰.۰۰ M CSR۰.۰۰" برابر "
۲۵۹۸INFS$ ۰.۰۰۴۷۸۳ ۱۵۹۸۹.۹۲%۰.۰۵%۱.۰۳%$ ۰.۰۰$ ۳.۰۴ K۶۳۵.۱۲ K INFSبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۴۹۸AMN$ ۰.۰۰۰۰۱۵ ۰۸۹.۸۴%۰.۴۱%۹۲.۵۳%$ ۳.۸۳$ ۱۰.۴۷ K۷۱۴.۳۴ M AMNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۲۶۳LCDOT$ ۴.۵۰ ۱۴۹,۵۳۳۸۹.۴۵%۰.۳۰%۲.۹۵%$ ۲۳۱.۵۷ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ LCDOTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۷۴۱MBD$ ۰.۰۰۰۰۳۱ ۱۸۷.۰۲%۶.۸۶%۶۳.۸۱%$ ۱۳.۹۵ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MBD۴۰.۰۰ B MBD۰.۰۰" برابر "
۴۳۶۵MTRX$ ۰.۰۱۱۳۵ ۳۷۷۸۴.۲۶%۱.۵۸%۱.۴۸%$ ۲۶.۹۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MTRX۱.۰۵ B MTRX۰.۰۰" برابر "
۲۵۰۸ORMEUS$ ۰.۰۰۰۲۶۷ ۹۸۳.۶۸%۰.۰۱%۴.۵۹%$ ۱۱۱.۲۹$ ۹.۵۹ K۳۵.۹۰ M ORMEUSبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۴۹۷۱STSUKA$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۴۶۸۷۲۸۵ ۰۸۳.۴۲%۴.۷۶%۳۴.۷۲%$ ۹.۱۲ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ STSUKA۱,۰۰۰.۰۰ B STSUKA۰.۰۰" برابر "
۲۴۳۷ZPR$ ۰.۰۰۰۰۱۴ ۰۸۲.۵۴%۰.۲۵%۲.۴۳%$ ۰.۰۰$ ۱۷.۸۷ K۱.۲۶ B ZPRبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۰۷۰MMC$ ۰.۰۱۷۳۱۳ ۵۷۵۸۰.۷۵%۲.۷۷%۷.۱۳%$ ۳۹۲.۳۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MMCبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۱۸۸ALF$ ۰.۰۰۲۹۲۸ ۹۷۷۹.۷۸%۵.۲۲%۳۷.۸۹%$ ۳۸.۲۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ ALF۱۰۰.۰۰ M ALF۰.۰۰" برابر "
۲۳۶۰RPZX$ ۰.۰۰۰۰۱۷ ۱۷۹.۲۹%۰.۰۵%۱.۴۵%$ ۰.۰۰$ ۳۰.۸۵ K۱.۸۵ B RPZXبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۵۹۸OPP$ ۰.۰۵۸۰۰۱ ۱,۹۲۶۷۸.۶۹%۰.۰۰%۶.۲۲%$ ۱۱۳.۵۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ OPPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۳۸۴BTCPAY$ ۳.۲۱ ۱۰۶,۶۹۴۷۸.۰۹%۱۶.۳۵%۲۲.۴۷%$ ۱۷۱.۷۸ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ BTCPAY۲۱.۰۰ M BTCPAY۰.۰۰" برابر "
۲۲۸۷A$ ۰.۰۰۱۳۷۷ ۴۶۷۷.۹۲%۴۹.۵۰%۸۰.۴۵%$ ۰.۰۰$ ۴۷.۸۲ K۳۴.۷۳ M Aبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۳۶۷SHIP$ ۰.۰۰۰۰۶۲ ۲۷۷.۷۲%۰.۰۰%۰.۰۰%$ ۰.۰۰$ ۲۹.۷۸ K۴۷۸.۶۰ M SHIPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۹۲۲PALM$ ۰.۰۲۴۲۶ ۸۰۶۷۷.۴۰%۲.۶۵%۲۱.۱۵%$ ۶۸۸.۱۴ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ PALM۱,۰۰۰.۰۰ M PALM۰.۰۰" برابر "
۴۸۳۹HARM$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۳۲۶۶ ۰۷۳.۰۳%۱.۳۷%۴۳.۱۴%$ ۱۱.۶۰ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ HARM۴.۲۰ T HARM۰.۰۰" برابر "
۲۷۸۳FDC$ ۰.۰۰۰۰۸۴ ۳۷۲.۶۹%۰.۰۱%۲۲.۶۷%$ ۱.۵۳ M$ ۰.۰۰۰.۰۰ FDC۱,۰۰۰.۰۰ B FDC۰.۰۰" برابر "
۴۵۹۰SPY$ ۰.۰۰۳۵۵۹ ۱۱۸۷۱.۲۶%۲.۰۳%۱۲.۸۴%$ ۱۷.۷۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ SPY۱۰۰.۰۰ M SPY۰.۰۰" برابر "
۲۵۶۱OPT$ ۰.۰۰۰۰۳۷ ۱۷۱.۰۰%۰.۰۰%۰.۰۰%$ ۰.۰۰$ ۵.۲۵ K۱۴۰.۰۸ M OPT۲۴۹.۳۱ M OPT۰.۰۰" برابر "
۳۱۴۷MPM$ ۰.۰۰۰۰۲۸ ۱۷۰.۵۳%۳.۷۸%۲۱.۷۹%$ ۳۱۵.۶۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MPM۱۰۰.۰۰ MPM۰.۰۰" برابر "
۳۲۶۹BZEN$ ۰.۰۰۰۶۱۱ ۲۰۶۹.۲۴%۱.۵۳%۳۷.۹۳%$ ۲۲۹.۰۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ BZEN۱,۰۰۰.۰۰ M BZEN۰.۰۰" برابر "
۳۷۲۵DOGEDIGGER$ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱۳ ۰۶۹.۲۳%۶.۸۳%۲۰.۱۶%$ ۸۷.۴۵ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ DOGEDIGGERبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۴۴۵JUMPX$ ۰.۰۰۰۱۷۴ ۶۶۹.۱۹%۱.۷۳%۸.۷۳%$ ۲۳.۸۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ JUMPX۱,۰۰۰.۰۰ M JUMPX۰.۰۰" برابر "
۲۴۸۳KNT$ ۰.۰۰۰۰۲۲ ۱۶۸.۶۲%۰.۲۴%۲.۳۹%$ ۰.۰۰$ ۱۲.۱۷ K۵۴۹.۱۶ M KNTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۵۹۵DMC$ ۰.۰۰۰۱ ۳۶۶.۸۱%۱۳.۲۶%۴۲.۴۵%$ ۱۱۳.۹۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ DMC۱,۰۰۰.۰۰ M DMC۰.۰۰" برابر "
۴۳۵۲MTRA$ ۰.۰۲۰۱ ۶۶۸۶۶.۵۰%۰.۰۰%۲۳.۵۸%$ ۲۷.۳۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MTRAبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۱۷۱XBY$ ۰.۰۰۴۹۷۵ ۱۶۵۶۵.۵۳%۰.۰۵%۳۰.۴۶%$ ۰.۰۰$ ۲.۱۴ M۴۳۰.۰۰ M XBY۶۵۰.۰۰ M XBY۰.۰۰" برابر "
۳۳۹۰IPV$ ۰.۱۷۳۶۷۶ ۵,۷۶۸۶۴.۸۶%۰.۲۸%۱۲.۰۵%$ ۱۶۷.۱۲ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ IPVبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۲۸۷۶ASSA$ ۰.۰۰۴۵۵۸ ۱۵۱۶۴.۴۷%۴.۰۸%۵۸.۴۳%$ ۸۴۳.۶۹ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ ASSA۱۰.۰۰ B ASSA۰.۰۰" برابر "
۳۴۳۸STATE$ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۹۱۵۶۳۴۷ ۰۶۴.۱۰%۱۰.۹۵%۱۰.۴۶%$ ۱۵۳.۸۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ STATE۱۰.۰۰ STATE۰.۰۰" برابر "
۴۶۰۴DAW$ ۰.۰۴۹۰۵۹ ۱,۶۲۹۶۳.۱۱%۷.۳۲%۴۶.۱۹%$ ۱۷.۳۴ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ DAW۱۰۰.۰۰ M DAW۰.۰۰" برابر "
۳۳۸۶KOSON$ ۰.۱۱۵۵۰۱ ۳,۸۳۶۶۲.۶۵%۱.۰۵%۹.۱۳%$ ۱۷۱.۳۶ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ KOSON۲۷۰.۰۰ M KOSON۰.۰۰" برابر "
۳۳۷۳UNKAI$ ۰.۰۰۰۴۲ ۱۴۶۲.۶۰%۰.۰۰%۵.۲۶%$ ۱۷۶.۲۸ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ UNKAI۱,۰۰۰.۰۰ M UNKAI۰.۰۰" برابر "
۳۲۳۴ENTC$ ۱.۱۹ ۳۹,۶۵۳۶۲.۱۳%۰.۰۰%۳.۷۳%$ ۲۴۴.۲۶ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ ENTC۱,۰۰۰.۰۰ M ENTC۰.۰۰" برابر "
۱۹۲۷PIN$ ۰.۰۰۱۳۳۹ ۴۴۶۱.۳۵%۰.۰۵%۱۳.۴۰%$ ۵.۱۷$ ۲۰۴.۰۵ K۱۵۲.۳۵ M PIN۱۶۰.۰۰ M PIN۰.۰۰" برابر "
۳۴۸۸BABYTSUKA$ ۰.۰۰۰۵۹۴ ۲۰۶۰.۶۲%۱۰.۷۳%۲۷.۶۱%$ ۱۳۶.۳۵ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ BABYTSUKA۱,۰۰۰.۰۰ M BABYTSUKA۰.۰۰" برابر "
۴۴۰۰JIMN$ ۰.۰۴۰۵۳۹ ۱,۳۴۶۶۰.۵۶%۱۰.۰۱%۱۲.۱۱%$ ۲۵.۵۱ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ JIMN۳۰۰.۰۰ K JIMN۰.۰۰" برابر "
۴۲۹۶UWU$ ۲۹.۹۷ ۹۹۵,۳۷۸۶۰.۵۳%۳.۲۸%۲۰.۸۹%$ ۳۱.۳۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ UWU۱۶.۰۰ M UWU۰.۰۰" برابر "
۴۸۴۵MIDA$ ۰.۱۱۸۳۳۳ ۳,۹۳۰۶۰.۵۲%۴.۶۲%۱۵.۴۰%$ ۱۱.۵۲ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MIDA۱۰۰.۰۰ M MIDA۰.۰۰" برابر "
۲۳۰۸DAM$ ۰.۰۱۳۶۴۷ ۴۵۳۶۰.۴۷%۰.۳۶%۳۵.۲۲%$ ۰.۰۰$ ۴۱.۹۵ K۳.۰۷ M DAM۱۶.۸۸ M DAM۰.۰۰" برابر "
۳۱۸۶MON$ ۱.۵۰ ۴۹,۷۲۲۶۰.۳۰%۲.۱۲%۱۱.۰۶%$ ۲۷۷.۳۳ K$ ۰.۰۰۰.۰۰ MON۱۰۰.۰۰ M MON۰.۰۰" برابر "
۲۵۱۱GRO$ ۰.۰۲۱۳۸۴ ۷۱۰۶۰.۲۰%۰.۵۰%۶۱.۸۱%$ ۲۰۲.۵۷$ ۹.۲۷ K۴۳۳.۳۸ K GRO۵۸۰.۰۰ K GRO۰.۰۲" برابر "